Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 số 2 Online

Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 Online

Đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh Online có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

 • Choose the best answer to match the column.

  A

  B

  1. Where are you going this summer?

  a. Yes, I am.

  2. What time do you get up in the morning?

  b. because I want to see elephants.

  3. Why do you want to go to the zoo?

  c. I’m going to Cat Ba island.

  4. Are you going to school?

  d. Sorry, I can’t. I am busy with my homework.

  5. Would you like to go for a picnic?

  e. At seven thirty.

 • 1. Where are you going this summer?
 • 2. What time do you get up in the morning?
 • 3. Why do you want to go to the zoo?
 • 4. Are you going to school?
 • 5. Would you like to go for a picnic?
 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 440
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 4

  Xem thêm