Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2023 số 2

Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 mới thường gặp giúp các em ôn tập kỹ năng tiếng Anh hiệu quả.

Đề tiếng Anh lớp 4 kì 2 bộ i-Learn Smart Start có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 4 i-Learn Smart Start giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

* Xem thêm: Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2022 số 1

I. Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2022 - 2023

Read and match

Questions ( Câu hỏi)

Answers (Trả lời)

1. What do you want to be?

a. I planted some seeds

2. What’s he doing?

b. I want to be a pilot

3. What does a firefighter use?

c. No, thanks.

4. What’s her job?

d. He’s talking on the phone

5. What is the weather like?

e. I want to swim.

6. What did you do yesterday?

f. A firefighter use a hose.

7. Do you want to have a picnic?

g. Yes, pretty well.

8. What do you want to do?

h. She’s a nurse.

9. Can you play guitar well?

i. It’s sunny

10. When’s your birthday?

j. It’s half past one

11. What time is it?

k. It’s in March

Read and write

Where do you want to go in Vietnam?

My name is Linh. My family is planning a holiday. I want to go to Da Lat and see the waterfalls. My cousin Kim says she wants to go to Ha Long Bay and see the big rocks. My dad says he wants to go to Sa Pa and see the mountains. My mom says she wants to go to Hoi An and see the old houses. Now we don't know where to go!

1. Kim wants to go to Ha Long Bay and see ………………………………..

2. Linh's Dad wants to go to …………… and see the mountains.

3. Linh wants to go to Da Lat and see ……………………..

4. ………………………wants to go to Hoi An and see the old houses

Circle “True” or “False”

Lucy goes shopping at the market. She sees some candy that is 10,000 dong. A postcard is 20,000 dong. A hand fan costs 25,000 dong. Lucy buys two pens that are 8,000 dong.

The note says

1. The candy is 10,000 dong. True/False

2. A postcard is 40,000 dong. True/False

3. A hand fan is 25,000 dong. True/False

4. A pen is 8,000 dong. True/False

Rewrite

a. badminton? / Can / play / you ……………………………………………………………..

b. .in / We / use / don’t / Vietnam. / dollars………………………………………………………………

c. .candy? / How much / the / is…………………………………………………………….

d. .want / soccer player. / I / a / be / to …………………………………………………………

e. .using / a / I’m / computer. …………………………………………………………………………

f. .hammer / A / a/ builder / uses………………………………………………………………………

g. doctor. / He/ people / He’s / sick / a / helps……………………………………………

Choose the odd one out.

1. a. swim b. climb c. write d. park

2. a. mountain b. waterfall c. river d. television

3. a. hot b. weather c. cold d. warm

4. a. beautiful b. exciting c. interesting d. pagodas

5. a. cinema b. playground c. living room d. zoo

II. Đáp án Đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023

Read and match

Questions ( Câu hỏi)

 

Answers (Trả lời)

1. What do you want to be?

1 - b;

a. I planted some seeds

2. What’s he doing?

2 - d;

b. I want to be a pilot

3. What does a firefighter use?

3 - f;

c. No, thanks.

4. What’s her job?

4 - h;

d. He’s talking on the phone

5. What is the weather like?

5 - i;

e. I want to swim.

6. What did you do yesterday?

6 - a;

f. A firefighter use a hose.

7. Do you want to have a picnic?

7 - c;

g. Yes, pretty well.

8. What do you want to do?

8 - e;

h. She’s a nurse.

9. Can you play guitar well?

9 - g;

i. It’s sunny

10. When’s your birthday?

10 - k;

j. It’s half past one

11. What time is it?

11 - j;

k. It’s in March

Read and write

1 - big rocks;

2 - Sa Pa;

3 - waterfalls;

4 - Linh's mom;

Hướng dẫn dịch

Bạn muốn đi đâu ở Việt Nam?

Tôi tên là Linh. Gia đình tôi đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ. Tôi muốn đến Đà Lạt và ngắm nhìn những thác nước. Em họ Kim của tôi nói rằng cô ấy muốn đến Vịnh Hạ Long và xem những tảng đá lớn. Bố tôi nói rằng ông ấy muốn đi Sa Pa và ngắm những ngọn núi. Mẹ tôi nói rằng bà ấy muốn đến Hội An và xem những ngôi nhà cổ. Bây giờ chúng tôi không biết phải đi đâu!

Circle “True” or “False”

1 - True; 2 - False; 3 - True; 4 - False;

Hướng dẫn dịch

Lucy đi chợ mua sắm. Cô thấy một số kẹo là 10.000 đồng. Một tấm bưu thiếp là 20.000 đồng. Một chiếc quạt tay có giá 25.000 đồng. Lucy mua hai cái bút là 8 000 đồng.

Rewrite

a - Can you play badminton?

b - We don't use dollar in Vietnam.

c - How much is the candy?

d - I want to be a soccer players.

e - I'm using a computer.

f - A builder uses a hammer.

g - He's a doctor. He helps sick people.

Choose the odd one out.

1 - d; 2 - d; 3 - b; 4 - d; 5 - c;

Download Đề thi và đáp án đề thi tiếng Anh lớp 4 kì 2 tại: Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 sách i-Learn Smart Start có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
32 23.008
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • chỉ iu Trâm ko iu ai
  chỉ iu Trâm ko iu ai

  được


  Thích Phản hồi 03/05/22

  Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

  Xem thêm