Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án trường TH Đạo Tú

VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min p
ĐỀ THI CUI HC KÌ 2 N TING ANH LP 4
M HC 2018 - 2019
PART I. LISTENING (3 points)
1. Listen and tick.
1.Where do Phong and Linda go?
2.What do they want?
a b a b
3.Where do Mai and Tonny go?
4.What do they want?
a b a b
2.Listen and number.
a b c d
3/ Listen and write.
1. Linda does not like elephants because they are…………………..
2. Peter likes kangaroos because they are……………………………
3. Mai likes mokeys bacause they are……………………………….
4. Nam does not like tigers because they are…………………………
PART II. VOCABULARY( 1 point)
VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min p
1.Choose best answer to complete sentences.
1.When’s children’s Day? – It’s………..the first of June
A. at B. on C. in D.for
2.What does your mother……..? - She’s a teacher.
A. do B.does C.job D. work
3.Why do you want to……….the supermarket?
A. go B.goes C. go to D. to go
4.What’s your………..number?
A. phones B. phone C. phoned D. phoning
5.Quan ……..TV at 7.30.
A. watch B. watchs C. watches D. watching
PART III. READING (3 points)
1.Read and number.
It is Sunday today. Phong and Mai go to many places. First, they go to the bookshop
because Mai wants to buy some books and pens. Then they go to the pharmacy because
Phong wants to buy some medicine. After that, they go to the zoo because they want to
see the animals. Finally, they go to the bakery. They want to buy something to eat
because they are hungry.
A B C D
2. Read and tick ().
VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min p
1. Her favourite food is fish.
a. b. c.
2. I’d like some bread and milk.
a. b. c.
3.We go fishing at weekends.
a. b. c.
4.He goes swimming on Sundays.
a b c
3. Read and match.
1.What colour is the jacket?
a. It’s fifty thousand dong.
2.What time is it?
b. It’s green.
3. How much is the yellow jumper?
c.Yes, please.
4. Would you like some milk?
It’s 7.30

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 theo TT 22

Đề kiểm tra chất lượng cuối kì 2 lớp 4 môn Anh trường Tiểu học Đạo Tú có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 4 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 rèn luyện kỹ năng Tiếng Anh hiệu quả.

Hiện tại VnDoc chưa cập nhật được file nghe mp3, mời bạn đọc tải đề thi và đáp án tại đây: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án trường TH Đạo Tú. Mời bạn đọc xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.276
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm