Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe số 7

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh 4 mới khác nhau giúp học sinh lớp 4 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

I. Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2019 - 2020

Lưu ý: Bạn đọc nhấp vào từng đường link để tham khảo download từng tài liệu.

II. Nội dung đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 số 7

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

IV. Read this passage. Select a word from the box to fill each gap.

Hello - danced - birthday - IT - Internet - Monday

I’m Mimi from Mayan Primary School. It’s (1) ________ today. I’m in class now. We have Art and (2) _______ today. We are surfing the (3) ______ for our IT project. Yesterday was Sunday. I was not at school. I had a (4) _________ party with a lot of classmates. We had lots of fun. We had a big birthday cake. We watched videos, listened to music and (5)______.

Đề thi học ki 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

VI. Circle the odd one out

1. a. watches b.goes c. brushes d. have

2. a. twenty b. forty c. thirty d. fifteen

3. a. bread b. coffee c. meat d. beef

4. a. rice b. milk c. tea d. coke

5. a. past b. time c. to d.quarter

VII. Choose the best answer

1. What time is it now? It is ……….

a. nine clock b. nine o’clock c. nice o’clock

2. What time …….you go to bed?At ten o’clock

a. are b. does c. do

3. Mai and Nam get up……….six a.m

a. from b. to c. at

4. Peter ……meat. It’s his favourite food.

a.likes b. has c. like

5. I like orange juice .It’s my favourite ………

a. drink b. food c. Subject

VIII. Reorder the words to make meaning sentences

1. do / to /What / work /time / you /go /?

………………………………………………………..

2. favourite / Chicken / his / is / food.

………………………………………………………

3. at / get /she / Does / up / six ?

....……………………………………………………

4. What / is / time / it ?

…………………………………………………………

5. My / drink / is / favourite / apple juice

.………………………………………………………

IX. Give the correct form of the verb.

1. What time ____ you get up? - I get up at 6 o’clock.

2. Lan ____ up at 6:30.

3. What time do you _____ to school? - I _____ to school at 7:45.

4. What time does she _____ lunch? - She ___________- lunch at 11:30.

5. I ______ dinner at 7:30. She ______ dinner at 8 o’clock.

III. Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 số 7

I. Listen and tick

1. a 2. a 3. b 4. a 5. b

II. Listen and tick

1. ü 2. ü 3. ü 4. X 5. ü

III. Listen and draw lines

1.b 2. d 3. e 4. a 5 c

IV. Read this passage.

1. Monday 2. IT 3. Internet 4. Birthday 5. danced

V. Look and read.

1. V 2. X 3. V 4. X 5. V 6. X

VI. Circle the odd one out

1.d 2. d 3. b 4. a 5. b

VII. Choose the best answer

1.b 2. c 3. c 4. a 5. a

VIII. Reorder the words to make meaning

1. What time do you go to work?

2. Chicken is his favorite food.

3. Does she get up at six?

4. What time is it?

5. My favorite drink is apple juice.

IX. Give the correct form

1. do 2. Gets 3. Go – go 4. Have – has 5. Have - has

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có file nghe + đáp án số 7. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
9 8.025
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm