Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020 số 3

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 có đáp án

Đề thi cuối học kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án với nội dung kiến thức bám sát chương trình Unit 11 - 20 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả.

Read the text carefully. Write True or False:

Linh and her sister, Nhi are at a clothing store now. They want a dress for her mother because it’s their mother’s birthday today. Linh wants a pink dress for her mother because it is beautiful and cheap. Nhi likes a yellow skirt. It’s beautiful but not cheap. It’s 400.000 dong. Finally, they buy a pink skirt because it’s beautiful and cheap, it’s only 200.000 dong.

1. Linh and her sister want a dress for her mother,

2. Linh and Nhi are shopping now.

3. Nhi wants a pink dress for her mother.

4. The yellow skirt is five hundred thousand dong .

5. The pink skirt is beautiful and cheap.

Reorder the words

1. / he / like ? / What / look / does

……………………………………………………………………………

2. would/ some / like / chocolates? / you

……………………………………………………………………………

3. number? / his / is / What / phone

……………………………………………………………………………

4. my brother / My father / stronger / is / than

……………………………………………………………………………

5. animal / see? / What / want / she / does / to

……………………………………………………………………………

Choose the correct answer.

1. Linda and her sister ……..........…. at home

A. is

B. do

C. are

D. does

2. How many…..........… has she got?

A. cats

B. cat

C. mouse

D. toy

3. My father works on the farm. He is a …........……

A. worker

B. doctor

C. farmer

D. teacher

4. I’m …............….. fishing with my dad.

A. go

B. to go

C. going

D. go to

5. My friends and I …..........…. skipping in garden.

A. is

B. am

C. are

D. do

6. Why does Alex go to the ……...?- Because he wants to see a movie.

A. park

B. bookshop

C. city

D. cinema

7. The Browns never ……............… dinner together.

A. has

B. having

C. had

D. have

8. The book is open in front ….............….. her on the desk.

A. of

B. to

C. with

D. by

Write one suitable word.

Worker, teacher, doctor, farmer, work, field , jobs

Mai: Let’s play a game of jobs (0)

Nam: Ok

Nam: She’s a _________________ (1). Where does she work?

Mai: In a hospital.

Nam: Well done. Now it’s your turn.

Mai: He’s a __________________ (2) .Where does he work?

Nam: In a factory.

Mai: Great.

Nam: She’s a farmer. Where does she ________________ (3)?

Mai: In a _________________ (4)

Nam: Correct.

ĐÁP ÁN

Read the text carefully. Write True or False:

1 - True; 2 - True; 3 - False; 4 - False; 5 - True;

Reorder the words

1 - What does he look like?

2 - Would you like some chocolate?

3 - What is his phone number?

4 - My father is stronger than my brother.

5 - What animal does she want to see?

Choose the correct answer.

1 - C; 2 - A; 3 - C; 4 - C;

5 - C; 6 - D; 7 - A; 8 - A;

Write one suitable word.

1 - doctor; 2 - worker; 3 - work; 4 - field;

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
8 2.043
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm