Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 CÓ ĐÁP ÁN năm 2019 - 2020

Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 4 được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

⇔ Tham khảo thêm đề cương ôn tập Tiếng Anh 4 mới nhất: Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 HOT

I. Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2019 - 2020

Lưu ý: Bạn đọc nhấp vào từng đường link để tham khảo download từng tài liệu.

II. Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh số 1

PART 1: LISTENING (5pts)

Question 1: Listen and match (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 2: Listen and circle (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 3: Listen and number (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 4: Listen and tick (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 5: Listen and complete (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

B: It's 35.000 dong.

PART 2: READING AND WRITING (4pts)

Questions 6: Look and read. Put the tick (V) or cross (X) in the box. (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 7: Read and answer the questions. (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

1. What do Phong, Nam and Mai like doing?.................................................................

2. What animal does Nam like?........................................................................

3. What animal does Phong like?...............................................................................

4. Why does Mai like the giraffes?..............................................................................

Question 8: Complete the sentences (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 9: Complete the passage (1pt)

camera buy countryside friends

Linda and his (1)........................... are going to have a picnic next Sunday. They are going to the (2)............................. They are going to (3)........................ some food, fruit and drinks. Linda is going to take a (4)............................... so they are going to take some photos. And they are going to have a lot of fun.

PART 3. SPEAKING (1pt)

1. Listen and repeat 2. Point, ask and answer

3. Listen and comment 4. Interview

⇔ Tham khảo đề thi hết năm môn Tiếng Anh 4: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2018 - 2019 NEW

III. Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh số 2

Part 1. Listening (20')

Question 1. listen and number (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 2. listen and color (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 3. listen and draw a line (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 4. listen and tick (1pt)

Example: What time do you go to school?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

1. What's your favorite food?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

2. Where did you go?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

3. What festival do you like best?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

4. What's your father job?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 5. listen and complete (1pt)

Example: A: What's your grandfather job?

B: He is a farmer.

1. A: What animal is that?

B: It's a..........................

2. A: Where does your father work?

B: He works in a.............................

3. A: What is.............................?

B: It is a big festival.

4. A: What's your favorite drink?

B:...............................

PART II. READING AND WRITING (20’)

Question 6. Look and read. Put a tick or cross in the box as examples (1pt).

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

Question 7. Read and write ONE suitable word in each gap (1pt).

FAVOURITE ANIMALS

Name likes doesn’t like
Phong giraffes, monkeys zebras, crocodiles, tigers
Mai zebras, rabbits, giraffes bears, elephants
Tuan crocodiles, goldfish, monkeys giraffes, zebras

1. Phong and Mai like …………………..

2. Tuan and Phong don’t like ……………………

3. Mai doesn’t like bear and …………………

4. Tuan likes goldfish , monkeys and ……………………..

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

Question 9. Choose a word and write it next to numbers from 1-4.(1 pt)

This is my father. He is a (0) doctor. He works in a (1)……………….. He is always busy. On the
weekend, we often have a picnic to (2) ………………… We often go there by car. I like swimming very much. We often take a (3) ……………….. because my father like to take a lot of photos. We also take (4)……………………………., too.

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

PART III. SPEAKING (1pt) (5’)

Question 10.

1. Listen and repeat.

2. Point, ask and answer.

3. Listen and comment.

4. Interview.

Good luck!

⇔ Bài tập Tiếng Anh 4 cả năm: Ôn tập Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

IV. Đề thi môn tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 số 3

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen and number. (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 2: Listen and tick. (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 3: Listen and draw a line.(1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 4: Listen and colour. (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 5: Listen and write. (1pt)

1. A: How much is this T-shirt?

B: It’s ……………………………

3. A: What’s your favourite food?

B: It’s …………………………….

2. A: Where are you going?

B: I’m going to ………………………

4. A: What’s your father’s job?

B: He’s ………………………………

PART 2. READING AND WRITING

Question 6: Match the questions in column A with the answers in column B. (1pt)

A

 

B

1. Where is he going next month?

2. How much is the skirt?

3. Let’s go to the zoo.

4. What does she look like?

 

a. 50,000 dong.

b. She is young and tall.

c. Great idea.

d. He is going to Phu Quoc island.

Question 7: Choose the word in the box and write the correct answer. (1pt)

chicken in a hospital Ha Long Bay a blouse and jeans

1. Where does she work?

 

2. Where are you going this summer?

 

3. What’s your favorite food?

 

4. What’s she wearing?

 

Question 8: Look, read and write the words. (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 9: Complete the sentences. (1pt)

job milk breakfast school o'clock dinner

Every day I get up at six (1)...................... I take a shower and get dressed. Then I have bread and eggs for my (2)............................... I drink a glass of (3).............. It is my favourite drink. Finally, I prepare to go to (4)................... What time do you get up? What do you have for breakfast?

PART 3. SPEAKING (1pt)

Question 10. Work in pairs. Ask and answer questions:

1. How many people are there in your family?

................................................................................

2. What does your mother look like?

................................................................................

3. When's Teachers' Day?

................................................................................

4. What do you do on Teachers' Day?

................................................................................

Còn tiếp ....

Tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Bộ đề thi tiếng Anh học kỳ 2 lớp 4 CÓ ĐÁP ÁN. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, ....

Đánh giá bài viết
268 54.833
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm