Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 2

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020, đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.

1. WIEFE .............................................

2. MOTHER-IN-LAWE .............................................

3. FATHERE-IN-LAW .............................................

4. HEUSBAND ..............................................

5. DAUGEHTER .............................................

6. NOIECE ..............................................

7. NEIPHEW ..............................................

8. SEON ...............................................

Choose the odd one out.

1. A. nieceB. cousinC. grandpaD. white
2. A. teacherB. teachC. workD. cook
3. A. bedroomB. chairC. kitchenD. bathroom
4. A. bookB. penC. shirtD. ruler
5. A. didB. wentC. wasD. played

Choose the correct answers.

1. What’s your house ............? - It’s a big house. It’s got a small garden.

A. look

B. like

C. likes

D. liked

2. .................... you go to Mary’s birthday party? – Yes, I did.

A. Do

B. Does

C. Did

D. Doing

3. Jack is from Malaysia and his nationality is .....................

A. Malaysian

B. Australian

C. Cambodian

D. Japanese

4. Tony lives ................... 60 Ba Trieu street with his family.

A. in

B. at

C. on

D. to

5. Mai lives ................... the third floor of Ha Noi tower.

A. in

B. at

C. on

D. to

6. Tony’s birthday is ............................. October.

A. in

B. at

C. on

D. to

7. I’ll ......................... a singer in the future.

A. be

B. is

C. am

D. being

8. What ................... you be in the future? – I’ll be a doctor.

A. is

B. am

C. being

D. will

Read the text and answer the questions.

His name is Hung. He is forty years old. He teaches English in a big school in town. The school is not near his house so he travels to work by motorbike. He often leaves his house at 6.30 in the morning and goes home at 11.30. He has lunch at twelve o’clock. In the afternoon, he doesn’t go to school; he reads books, watches TV and plays sports. He likes his job very much.

1. Is Mr. Hung a farmer?

..................................................................................

2. How does he travel to work?

..................................................................................

3. What time does he leave his house?

..................................................................................

4. What does he do in the afternoon?

..................................................................................

5. Does he like his job very much?

..................................................................................

Reorder the words to correct the sentences.

1. why/ you/ are/ here/ waiting?

................................................................................

2. Because/ didn’t/ a map/ we/ have.

................................................................................

3. why/ is/ happy/ Judy?

................................................................................

4. angry/ are/ Mum and Dad/ why?

................................................................................

5. we/ did/ why/ get lost?

................................................................................

6. because/ her/ it’s/ birthday.

................................................................................

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 chương trình mới có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
27 3.672
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm