Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Thư viện đề thi lớp 4 xin giới thiệu Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định có đáp án. Đề thi học kì 2 lớp 4 này được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với hy vọng các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh hữu ích.

Trường Tiểu học B Yên Đồng

Họ và tên :…………….…………………

Lớp: 4. .…….

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM

Năm học : 2014-2015

Môn : TIẾNG ANH 4

Thời gian làm bài 40 phút

Bài 1. Hãy quan sát kỹ bức tranh rồi điền chữ cái chỉ bức tranh đó (5 điểm).

A. Jump-rope B. Rice C. Frog

D. Spider E. Chicken F. Bread

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định

Bài 2. Quan sát tranh và khoanh vào câu trả lời đúng (2 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định

Bài 3. Chọn và khoanh vào A, B, C, hoặc D trước đáp án đúng (2 điểm)

1. I want ............ apple.

A. a B. an C. two D. five

2. I am ………… . I want juice.

A. thirsty B. hungry C. fine D. fat

3. What ……… you like?

A. are B. is C. do D. can

4. Look! There …. a dog. I like dogs.

A. am B. can C. are D. is

Bài 4. Hãy sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu có nghĩa (1 điểm).

1. color / like / you / do / What /?

------------------------------------------------------------------

2. favorite / My / is / color / brown /.

-----------------------------------------------------------------

3. and / I / ice-cream / want / cake /.

-----------------------------------------------------------------

4. like / you / rabbits / Do /?

-----------------------------------------------------------------

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Tổng điểm: 10 điểm

Bài 1: 5 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 1 điểm / câu.

2. C 3. D 4. B 5. F 6. E

Bài 2: 2 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm / câu.

1. A 2. B 3. A 4.A

Bài 3: 2 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm / câu.

1. B 2. A 3. C 4. D

Bài 4: 1 điểm.

  • Viết đúng thứ tự và chỉnh tả mỗi câu cho 0,25 điểm / câu.
  • Viết sai chính tả 1, 2 lỗi trừ 50% số điểm mỗi câu.
  • Viết sai chính tả từ 3 lỗi trở lên không cho điểm.

1. What color do you like?

2. My favorite color is brown.

3. I want cake and ice-cream..

4. Do you like rabbits?

Đánh giá bài viết
425 156.636
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm