Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 số 2

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh 4 Unit 11 - 20 giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm.

Circle the odd one out.

1. A. engineerB. workerC. cookerD. farmer
2. A. firstB. fourC. thirdD. fourth
3. A. alwaysB. neverC. MondayD. sometimes
4. A. soccerB. volleyballC. tennisD. play
5. A. exerciseB. doC. songD. story

Choose the correct answers.

1. ..................................... some apples in the fridge.

A. There are

B. That are

C. There is

2. ............................. meat do you want?

A. How

B. How much

C. How many

3. I like ............................. swimming.

A. go

B. going

C. to going

4. Nancy.............................. in a big hotel.

A. is going to stay

B. is going stay

C. is go to stay

5. Look at .............................! He’s so tall.

A. he

B. him

C. his

6. They ........................... to the cinema on Saturdays.

A. are sometimes go

B. go sometimes

C. sometimes go

7. ........................... a taxi in the street?

A. Is there

B. Are there

C. Are they

8. Are there ............................ letters for me?

A. some

B. any

C. a

9. What do you do .............................. the morning?

A. in

B. on

C. at

10. ................................ is from America.

A. She

B. Her

C. Hers

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.

1. REEAD A MAP ...............................................

2. TUREN LEFT ...............................................

3. TRAEFFIC LIGHT ...............................................

4. PETROEL STATION ...............................................

5. ROUNDDABOUT ..............................................

6. TURN RITGHT ..............................................

7. GO STREAIGHT ON ..............................................

8. HURREY ..............................................

Read about “Mr. Minh’s family” and answer the questions.

This is Minh. He is twenty-three years old and he is an engineer. There are five people in his family. They are: his father, his mother, his two sisters and him. His father is fifty and he is an engineer, too. His mother is forty-eight years old. She is a doctor. His sisters are twelve and seventeen. They are students.

1. What’s his name?

..................................................................................

2. How old is he?

..................................................................................

3. What does he do?

..................................................................................

4. How many people are there in his family?

..................................................................................

5. How old is his father?

..................................................................................

6. Is his mother a nurse?

..................................................................................

7. How old are his sisters?

..................................................................................

8. What do they do?

..................................................................................

Write the words in the correct order to make questions.

1. why/ hungry/ are/ you/ ?/

...............................................................................

2. England/ so green/ why/ is/ ?/

...............................................................................

3. drive/ do/ you/ so fast/ why/ ?/

...............................................................................

4. Helen/ is/ why/ crying/ ?/

...............................................................................

5. did/ get/ why/ we/ lost/ ?/

...............................................................................

6. score/ a lot of/ does/ Frank/ goals/ why/ ?/

...............................................................................

Download đề thi và đáp án tại: Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 chương trình mới có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
22 5.256
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm