Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2 (có file nghe)

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 3 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Listen and tick the correct picture

1. Where is James going to?

A. Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

2. What does Kelvin want to buy?

A. Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

3. Why does Henry want to go to the post office?

A. Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

4. Where does Vincent want to go?

A. Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

II/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. ship

B. hill

C. kite

D. chip

2. A. evening

B. extreme

C. scene

D. excite

3. A. age

B. village

C. message

D. shortage

III/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

1. s _ _ f _ o d

2. _ u r _ e

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

3. j _ _ n s

4. _ c _ r f

IV/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. Would you like some more tea? - ______________.

A. Yes, thanks

B. Here you are

C. It doesn’t matter

D. I’m OK

2. Anna, where does your father ___________?

A. is

B. work

C. works

D. working

3. How ________ is this jumper? - It’s 200,000 dong

A. many

B. much

C. often

D. long

4. Brad likes the ___________ because they are funny.

A. money

B. monkey

C. a monkey

D. monkeys

5. Sam and her father like eating eggs and bread, and ______________ tea for breakfast.

A. drink

B. is drinking

C. drinking

D. drinks

V/ Read the text and answer the following questions

Dear Jack,

Today is New Year Eve. I am very happy about that. These are what I am going to do:

I am going to stay up late tonight and watch the firework displays. I am going to get up late tomorrow since I don’t have to go to school. Then I am going to my grandparents’ house for lunch. After lunch, we’re going to a theme park. It will be so much fun. What about you? What are you going to do today and tomorrow?

Cheer,

Lucas

1. What day is it today?

______________________________________________

2. What is Jack going to do today?

______________________________________________

3. Does he have school tomorrow?

______________________________________________

4. What is he going to do tomorrow morning?

______________________________________________

5. What is he going to do after lunch tomorrow?

______________________________________________

VI/ Make the questions to the underlined parts

1. This bread is delicious

______________________________________________

2. I am going to swim in the sea.

______________________________________________

VII/ Reorder these words to have correct sentences

1. New York/ we/ going/ are/ to/./

______________________________________________

2. What/ you/ do/ to/ see/ want/ animal/ ?/

______________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

I/ Listen and tick the correct picture

1. A

2. B

3. B

4. A

II/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. D

3. A

III/ Look at the picture and complete the words

1. seafood

2. nurse

3. jeans

4. scarf

IV/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. B

3. B

4. D

5. C

V/ Read the text and answer the following questions

1. Today is New Year Eve

2. He is going to stay up late tonight and watch the firework displays

3. No, he doesn’t

4. He is going to get up late tomorrow

5. He is going to a theme park after lunch tomorrow

VI/ Make the questions to the underlined parts

1. How is this bread?

2. Where are you going to swim?

VII/ Reorder these words to have correct sentences

1. We are going to New York

2. What do you want to see animal?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 2, Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 1 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
23 3.813
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 Xem thêm