Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 Family and Friends số 3

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 Family and Friends

Đề thi tiếng Anh lớp 4 kì 2 Family and Friends có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em học sinh ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Choose the odd one out.

1. a. wide b. deep c. high d. cave

2. a. school b. lake c. rive d. waterfall

3. a. Japan b. Korea c. England d. American

4. a. water b. bottle c. pencil d. shop

5. a. chocolate b. cheese c. waiter d. oranges

Complete the sentences. Use the comparative form of the adjective in brackets.

1. Cars are _____________________ bikes. (fast )

2. Cario is ______________________ London. (big)

3. Summer is ______________________ Winter. (hot)

4. Drinking water is______________________ drinking coke. (healthy)

6. Egypt is ________________ Scotland. (hot )

Read and match.

1. What would you like to eat ?

a. I’d like some milk.

2. Would you like some orange juice?

b. I’d like a sandwich.

3. What would you like to drink ?

c. No, thanks.

4. What is your favorite food ?

d. My favorite drink is chocolate milk.

5. What is your favorite drink ?

e. My favorite food is pizza. I love it because it is so tasty.

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out.

1 - d; 2 - a; 3 - d; 4 - a; 5 - c;

Complete the sentences. Use the comparative form of the adjective in brackets.

1. Cars are ________faster than________ bikes. (fast )

2. Cario is _________bigger than_________ London. (big)

3. Summer is _______hotter than________ Winter. (hot)

4. Drinking water is________healthier than_______ drinking coke. (healthy)

6. Egypt is ______hotter than______ Scotland. (hot )

Read and match.

1. What would you like to eat ?

1 - b

a. I’d like some milk.

2. Would you like some orange juice?

2 - c

b. I’d like a sandwich.

3. What would you like to drink ?

3 - a

c. No, thanks.

4. What is your favorite food ?

4 - e

d. My favorite drink is chocolate milk.

5. What is your favorite drink ?

5 - d

e. My favorite food is pizza. I love it because it is so tasty.

Trên đây là Đề thi cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4 Family and Friends có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

Đánh giá bài viết
1 582
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

    Xem thêm