Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 số 1

Đề thi tiếng Anh lớp 4 kì 2 năm 2022 - 2023

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023 do VnDoc.com đăng tải. Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 khác nhau giúp các em ôn tập hiệu quả.

Odd one out

1. a. Phu Quoc b. Sapa c. Halong Bay d. Vietnamese

2. a. stay b. do c. play d. delicious

3. a. football b. hotel c. seafood d. build

4. a. swim b. eat c. prepare d. fun

Read the paragraph.

Linda and Tom want to go to the zoo. There are different animals at the zoo. Linda likes monkeys very much. They can swing and do a lot of funny things. They like eating fruit. Tom does not like monkeys. He likes bears. They are big and strong. They like eating fish and honey. Some of them cycle and play with balls.

Write Yes or No.

1. Linda likes monkeys very much.

2. Linda likes monkeys because they can swing and dance.

3. Tom does not like bears.

4. Bears are big and strong.

Put the words in order.

1. is/ What/ she/ do/ going to/ ? /

..............................................................................................

2. going to/ I’m/ a camera/ take/ ./

................................................................................................

3. going to/ He/ buy/ is/ some hamburgers/ ./

..............................................................................................

4. going to/ We/ play/ are/ sports/ games/ and/ ./

..................................................................................................

5. prefer/ Which/ chess/ football/ you/ do/or/ ?/

...............................................................................................

ĐÁP ÁN

Odd one out

1 - d; 2 - d; 3 - d; 4 - d;

Read the paragraph.

1 - Yes; 2 - No; 3 - No; 4 - Yes;

Put the words in order.

1. is/ What/ she/ do/ going to/ ? /

...........What is she going to do?.......................

2. going to/ I’m/ a camera/ take/ ./

...........I'm going to take a camera......................

3. going to/ He/ buy/ is/ some hamburgers/ ./

........He is going to buy some hamburgers.....................

4. going to/ We/ play/ are/ sports/ games/ and/ ./

...........We are going to play sports and games.........................

5. prefer/ Which/ chess/ football/ you/ do/or/ ?/

..... Which do you prefer, chess or football?..................

Trên đây là Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu đề tiếng Anh lớp 4 trên đây giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 411
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

    Xem thêm