Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 Online

Đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh Online

Đề thi tiếng Anh lớp 4 kì 2 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em học sinh ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the correct answer.
 • 1. He loves.....................for his mother and father.
 • 2. We..............taking photographs with our mobile phone.
 • 3. I’d like .............for a walk with her friends at the weekend.
 • 4. ................she work from 7.00 a.m to 5.00 p.m? - Yes she does.
 • 5. I’m hungry. Let’s go to the.........................
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 589
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 4

  Xem thêm