Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 9

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 9 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Listen and write the phone number:

1. Mai’s phone number: …………………..

2. Hoa’s phone number: …………………..

3. Linda’s father’s phone number: …………………

4. Linh’s phone number: …………………..

II. Look at the picture and circle the correct option

1.

A. cow

B. cwo

C. goat

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

2.

A. shoes

B. sandals

C. slippers

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

3.

A. fruit

B. strawberry

C. apple

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

4.

A. office

B. bakery

C. post office

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

5.

A. farmer

B. farm

C. garden

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

III. Choose the best answer A, B or C

1. Where is Li Li .............. ?

A. in

B. on

C. from

2. What would you like ?

A. a apple

B. a cake

C. an banana

3. I want to _______ tigers

A. sees

B. seen

C. see

4. Let’s ________ to sweet shop

A. go

B. goes

C. gone

5. What animal ____ you want to see?

A. does

B. do

C. doing

6. Linda _____ zebras because they’re beautiful.

A. likes

B. like

C. wants to

7. They don’t like crocodiles because they are _______.

A. fast

B. scary

C. funny

8. Where are the books?

A. on the wall

B. on the shelf

C. near the table

9. The books _____ notebooks are on the desks.

A. because

B. and

C. but

10. I like English _____ most.

A. the

B. a

C. an

IV. Order words to complete correct sentences:

1. is/ What/ wearing/ he/ ? /

2. wearing/ is/ She/blouse/ skirt/and/ ./

3. shoes/ are/ How much/ the/ ?/

4. like/ tigers/ don’t/ because/ I/ they/ scary/ are/ ./

5. Children/ and/ wear new clothes/ on Tet festival/ get lucky money/ ./

V.Complete the sentences with the words in the box.

make relatives gifts decorate clothes

1. We ____ the house before Tet

2. I recieve lots of _____ on Christmas Day

3. We wear new ____ at Tet

4. My parents ____ some rice cakes.

5. Do you visit your ____ and friends at Tet?

-The end-

Đáp án đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Listen and write the phone number:

1.

A: This is my new mobile phone

B: Wow! It looks very modern

A: Yes. It’s my birthday present from my father

B: What’s your phone number, Mai?

A: It’s 0978 214 256

2.

A: Do you have a cellphone, Hoa?

B: Yes, I do

A: What’s your phone number?

B:It’s 085 254 698

3. A: Do you have a mobile phone, Linda?

B: No, I don’t. But my father has one

A: What’s his phone number?

B: It’s 0186 694 258

4. A: What’s your phone number, Linh?

B: It’s 201 550 896

A: Sorry, I can’t hear you. Could you repeat that, please?

B: It’s 201 550 896

A: Ok. I’ll call you tomorrow

II. Look at the picture and circle the correct option

1. A

2. C

3. B

4. C

5. A

III. Choose the best answer A, B or C

1. C

2. B

3. C

4. A

5. B

6. A

7. B

8. B

9. B

10. A

IV. Order words to complete correct sentences:

1. What is he wearing?

2. She is wearing blouse and skirt.

3. How much are the shoes?

4. I don’t like tigers because they are scary.

5. Children wear new clothes and get lucky money on Tet festival.

V. Complete the sentences with the words in the box.

1. Decorate

2. Gifts

3. Clothes

4. Make

5. Relatives

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 9. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020 số 4, Bộ đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 646
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2

Xem thêm