Bộ đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
I. Look at the picture and write the correct words under them
1. ….………………………..
2. ….………………………..
3. ….………………………..
4. ….………………………..
II. Choose the odd one out
1. A. magazine
B. bookstore
C. newspaper
D. picture book
2. A. festival
B. day
C. year
D. month
3. A. lived
B. listened
C. wrote
D. watched
4. A. warm
B. summer
C. autumn
D. dry season
5. A. why
B. how
C. when
D. well
III. Complete the sentence with the words in the box:
1. How many ____ are there in your classroom?
2. What do you like doing in your free time? I like _____ to music.
3. Mary is in the living room. She is _____ cartoons.
IV. Choose the best answer A, B, C or D
1. Why do you like monkeys? Because they are ______
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. jump
B. swing
C. climb
D. funny
2. I ____ reading a book.
A. is
B. am
C. are
D. be
3. How _____ desks are there in your classroom?
A. any
B. many’s
C. any’s
D. many
4. March is the _____ month of the year.
A. first
B. second
C. third
D. fourth
5. ____ you like some apple juice? - Yes, please
A. Can
B. Are
C. Is
D. Would
6. What ______ is this? - It’s an elephant
A. crocodile
B. tree
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
C. fruit
D. animal
7. She ____ got brown hair
A. have
B. has
C. having
D. to have
8. I often do my homework ____the evening.
A. from
B. at
C. in
D. on
V. Complete the passage with the words in the box
have
stay
teach
lunch
never
I live in a small house in Hanoi. I _____ (1) English at a school here. I usually _____ (2)
breakfast at 6.30 in the morning and I have ______ (3) at 12 o’clock in the canteen of the
school. I teach my students in the morning. I teach them English on Tuesdays and Fridays.
In the evening, I usually _____ (4) at home and listen to the radio. I ____ (5) go to the
movie theater. I go to bed at 10 o’clock.
VI. Match
1. What does your mother do?
A. They are 150.000 dong
2. How much are the jeans?
B. It’s 945 025 789
3. What’s your phone number?
C. I want to see tigers
4. What animal do you want to see?
D. She’s a doctor
5. Would you like some lemonade?
E. Yes, please
-The end-

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Bộ đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 số 4, Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án số 1 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 454
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 Xem thêm