Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án số 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 cuối kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh 4 mới khác nhau được biên tập bám sát chương trình học Unit 11 - Unit 20 SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới của bộ GD & ĐT giúp học sinh lớp 4 luyện thi hiệu quả.

I. Nội dung đề kiểm tra học kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020

I. Select and circle the letter A, B, or C.

1. What time……………you go to school?

A. does

B. do

C. Ø

2. I am……………I’d like some apple juice.

A. thirsty

B. hungry

C. hungry and thirsty

3. I like monkeys because they can ……………

A. sing

B. dance

C. swing

4. What colour is it? ……………brown.

A. It’s

B. They’re

C. I’m

5. I love animals. Let’s go to the……………

A. supermarket

B. post office

C. circus

6. …………… do you like tigers ?

A. Why

B. Where

C. What

7. What …………… is it ? – It’s black.

A. animal

B. colour

C. stamp

8. What …………… do you have lunch ?

A. times

B. the time

C. time

II. Complete the sentences, using picture cues.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

III. Read and check true (T) or false (F)

This is my aunt. Her name is Lan. She is a doctor. She goes to work at 7.30 a.m. She arrives home at 5.00 p.m. In the evening, she watches TV. She goes to bed at 10.30 p.m.

Sentence

True

False

1. My aunt is Lan.

2. Her job is a teacher.

3. She goes to work in the morning.

4. She arrives home at 10.30 p.m.

5. She watches TV in the evening.

IV. Reorder the words to make sentences.

1. has/ She/ breakfast/ 7 o’clock./ at

………………………………………………………………………………………

2. do/ like/ Why/ bears?/ you

………………………………………………………………………………………

3. are / dong / they / fifty / thousand / .

………………………………………………………………………………………

4. gets / she / at / 6 / up / o’clock /

………………………………………………………………………………………

V. Give the correct form of verb:

1. I usually …………… to the library on Sundays. (go )

2. We sometimes …………… tennis after school. ( play)

3. What ……………he do before school? ( do )

4. When do you …………… e-mail? ( read )

5. She usually …………… shopping on the weekend. ( go )

II. Đáp án Đề kiểm tra cuối học kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020

I. Select and circle the letter A, B, or C.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - C; 6 - A; 7 - B; 8 - C;

II. Complete the sentences, using picture cues.

1 - I like chicken. It’s my favourite food.

2 - How much are the shoes?

3 - My mother is a doctor

4 - We go to the supermarket to do some shopping

III. Read and check true (T) or false (F)

1 - True; 2 - False; 3 - True; 4 - False; 5 - True;

IV. Reorder the words to make sentences.

1 - She has breakfast at 7 o’ clock.

2 - Why do you like bears?

3 - They are fifty thousand dong.

4 - She gets up at 6 o’ clock.

V. Give the correct form of verb:

1 - go; 2 - play; 3  do; 4 - read; 5 - goes;

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 mới có đáp án số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
535 37.887
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm