Giải Toán Lớp 4 | Giải Toán 4 | Để học tốt Toán 4

VnDoc cùng em học Toán lớp 4 khi cung cấp lời giải hay cho bài tập sách giáo khoa môn Toán lớp 4 với những bài giải hay, hấp dẫn. Để học tốt môn toán lớp 4, các bạn có thể tham khảo lời giải bài tập Toán 4 mà chúng tôi cung cấp dưới đây mà không cần sách giải.

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Ôn tập các số đến 100000

Biểu thức có chứa một chữ - Luyện tập

Các số có sáu chữ số - Luyện tập

Hàng và lớp

So sánh các số có nhiều chữ số

Triệu và lớp triệu

Luyện tập triệu và lớp triệu

Dãy số tự nhiên

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Luyện tập so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên

Yến, tạ, tấn

Bảng đơn vị đo khối lượng

Bảng đơn vị đo khối lượng

Tìm số trung bình cộng

Biểu đồ

Luyện tập biểu đồ

Luyện tập chung chương 1

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Phép cộng và phép trừ

Nhân một số với một tổng

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Mét vuông

Nhân một số với một hiệu

Luyện tập phép cộng và phép trừ

Tính chất kết hợp của phép nhân

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Biểu thức có chứa ba chữ

Hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng song song

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Nhân với số có hai chữ số - Luyện tập

Luyện tập chung

Nhân với số có một chữ số

Tính chất giao hoán của phép nhân

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Chia cho số có một chữ số - Luyện tập

Tính chất giao hoán của phép cộng

Tính chất kết hợp của phép cộng - Luyện tập

Chia một số cho một tích

Đề-xi-mét vuông

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Vẽ hai đường thẳng vuông góc - Vẽ hai đường thẳng song song

Luyện tập nhân với số có ba chữ số

Luyện tập chung

Phép chia - Chia một tổng cho một số

Luyện tập hình học

Biểu thức có chứa hai chữ

Chia một tích cho một số

Nhân với số có ba chữ số

Chia cho số có hai chữ số

Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp)

Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp theo)

Thương có chữ số 0

Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập

Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập (tiếp theo)

Luyện tập chung Chương 2

Luyện tập chung Chương 2 (tiếp theo)

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

Dấu hiệu chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 5

Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 9

Dấu hiệu chia hết cho 3

Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 9 và dấu hiệu chia hết cho 3

Luyện tập chung dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9

Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số giới thiệu hình thoi

Rút gọn phân số

Luyện tập chung

Ki-lô-mét vuông. Luyện tập Ki-lô-mét vuông

Quy đồng mẫu các phân số

Luyện tập diện tích hình bình hành

Hình bình hành - Diện tích hình bình hành

Luyện tập quy đồng mẫu các phân số

Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiên

Phân số và phép chia số tự nhiên

Phân số

Phân số bằng nhau

Luyện tập rút gọn phân số

Luyện tập chung

So sánh hai phân số có cùng mẫu số

Luyện tập So sánh hai phân số có cùng mẫu số

So sánh hai phân số khác mẫu số

Luyện tập so sánh hai phân số khác mẫu số

Luyện tập chung phân số

Luyện tập chung phân số (tiếp)

Luyện tập chung tiếp

Phép cộng phân số

Phép cộng phân số (tiếp theo)

Luyện tập phép cộng phân số

Luyện tập phép cộng phân số (tiếp theo)

Phép trừ phân số

Phép trừ phân số (tiếp theo)

Luyện tập phép trừ phân số

Luyện tập chung

Phép nhân phân số

Luyện tập phép nhân phân số

Tìm phân số của một số

Phép chia phân số

Luyện tập phép chia phân số

Luyện tập phép chia phân số (tiếp theo)

Luyện tập chung

Luyện tập chung (tiếp)

Luyện tập chung

Luyện tập chung

Hình thoi

Diện tích hình thoi

Luyện tập diện tích hình thoi

Luyện tập chung

Chương 5: Tỉ số - một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

Giới thiệu tỉ số

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Luyện tập chung

Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (tiếp)

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Luyện tập tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Luyện tập chung

Luyện tập chung (tiếp theo)

Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

Thực hành

Chương 6: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Ôn tập về biểu đồ

Ôn tập về phân số

Ôn tập các phép tính với phân số

Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp)

Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo)

Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo)

Ôn tập về đại lượng

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Ôn tập về hình học

Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Ôn tập về tìm số Trung bình cộng

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Luyện tập chung

Luyện tập chung (tiếp)

Luyện tập chung (tiếp)

Luyện tập chung (tiếp)

Ngoài ra các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 hay môn Toán lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Giải bài tập Toán 4