Đề thi lớp 4 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 2

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Đề thi lớp 4 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 4 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao
Năm học 2019 - 2020 - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out:

1. A. elephantB. bearC. giraffeD. fish
2. A. shirtB. dressC. trousersD. skirt
3. A. medicineB. raincoatC. cameraD. umbrella
4. A. sandcastleB. seafoodC. deliciousD. hotel
5. A. buildB. enjoyC. stayD. sea

II. Choose the best answer A, B or C

1. ................. are you from ?

A. When

B. Where

C. Who

2. She is happy..............today is her birthday.

A. but

B. and

C. because

3. Where is Li Li .............. ?

A. in

B. on

C. from

4. What is her favorite food? - She ______ chicken and beef.

A. like

B. liking

C. likes

5. Alan can speak.................

A. Vietnam

B. Vietnamese

C. America

III. Match

1. What time is it?A. I’m going to Sapa
2. What does he look like ?B. It’s seven- thirty
3. Where are you going this summer ?C. I want to see monkeys
4. What animal do you want to see?D. He is tall

IV. Read the paragraph and complete the sentences

Phong studies at Nguyen Du primary school. Every day he gets ut at 6.30. He goes to school at 7 a.m. School starts at 7.30 a.m and finishes at 4.30 p.m. He goes home at 5 o’clock. He has dinner at 7.15 in the evening. Then he does his homework or listens to music. He goes to bed at 9.45

1. Phong goes to school at ___________________________

2. Phong studies at ___________________________

3. He goes home at ___________________________

4. He___________________________ at 7.15

5. He ___________________________ at 9.45

V. Complete the sentences with the correct preposition

1. We are ____ Vietnam

2. Linda goes to bed ____ten o’clock

3. I go to school ____ Monday _____ Friday

4. The post office is ____ to the cinema

5. Nam is reading books ___ the library

VI. Reorder the words the complete correct sentences:

1. would/ for/ you/ What/ breakfast?/ like

2. like/ to/ picnic/ have/ Would/ with/ us?/ you/ a

3. do/ their/ they/ What/ free/ time?/ do/ in

4. I/ like/ very/ camels/ much./ don’t

5. don’t/ Why/ the zoo/ we/ today?/ go to

-The end-

Đáp án đề thi lớp 4 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao

I. Choose the odd one out:

1. D

2. A

3. A

4. C

5. D

II. Choose the best answer A, B or C

1. B

2. C

3. C

4. C

5. B

III. Match

1. B

2. D

3. A

4. C

IV. Read the paragraph and complete the sentences

1. Phong goes to school at 7 a.m

2. Phong studies at Nguyen Du primary school

3. He goes home at 5 o’clock

4. He has dinner at 7.15

5. He goes to bed at 9.45

V. Complete the sentences with the correct preposition

1. From

2. At

3. From - to

4. Next

5. In

VI. Reorder the words the complete correct sentences:

1. What would you like for breakfast?

2. Would you like have a picnic with us?

3. What do they do in their free time?

4. I don’t like camels very much.

5. Why don’t we go to the zoo today?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 4 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bộ đề kiếm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án, Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 10 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 536
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm