Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2023 số 2

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023 do VnDoc.com đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án bao gồm nhiều chủ đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

I. Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2023

Tham khảo thêm: 5 Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2023 có đáp án

Circle the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

1.

A. books

B. pencils

C. rulers

D. bags

2.

A. tenth

B. maths

C. brother

D. theater

3.

A. read

B. teacher

C. eat

D. ahead

4.

A. capital

B. country

C. city

D. vacation

5.

A. finger

B.lip

C. light

D. thin

Choose the best answer (A, B and C). There is one example.

1.................does your father do?

A. What time

B. What

C. When

2. ...............you like some orange juice? _ Yes, please.

A. Do

B. Are

C. Would

3. Yesterday, my father ………….. to the zoo with me.

A. goes

B. went

C. go

4. There ............. a lot of fun on festival.

A. are

B. is

C. am

5. She usually.................. TV in the evening.

A. watches

B. reads

C. goes

6. The children love .............. the uniform.

A. wear

B. wearing

C. wears

7. ................ is the T-shirt over there?_It’s 150.000 dong.

A. How much

B. How many

C. How

8. This weekend, we are going ........ a picnic with our new friends

A. with

B. for

C. of

9. Bears can................on two legs and move around.

A. to stand

B. stands

C. stand

Read and write T or F.

Children’s Day is the most interesting festival for children. It is on the first of June. On this day, children do not study at school. They have a party at school or at home. They have a lot of fun. They get presents from their parents. They sing, dance, play games, eat cakes and candies at the party. Children are happy on Children’s Day.

1. Children’s Day is on the first of June.

2. It is the most interesting festival for children.

3. On this day, children study at school.

4. They get presents from their parents.

5. They like this festival very much.

II. Đáp án Đề thi cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Circle the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

1 - A; 2 - C; 3 - D; 4 - C; 5 - C;

Choose the best answer (A, B and C). There is one example.

1 - B; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - A;

6 - B; 7 - A; 8 - B; 9 - C;

Read and write T or F.

1 - T; 2 - T: 3 - F; 4 - T; 5 - T;

Hướng dẫn dịch

Ngày Quốc tế Thiếu nhi là lễ hội thú vị nhất đối với trẻ em. Đó là vào ngày đầu tiên của tháng Sáu. Vào ngày này, trẻ em không học ở trường. Họ có một bữa tiệc ở trường hoặc ở nhà. Họ có rất nhiều niềm vui. Họ nhận được quà từ cha mẹ của họ. Họ ca hát, nhảy múa, chơi trò chơi, ăn bánh kẹo trong bữa tiệc. Trẻ em rất vui trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Trên đây là Đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối kì 2 có đáp án giúp các em học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Đánh giá bài viết
9 1.146
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm