2 Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 có đáp án

2 Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án

Bộ 2 đề kiểm tra cuối năm lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án trên đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp học sinh lớp 4 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

⇔ Tham khảo thêm đề cương ôn tập Tiếng anh lớp 4 khác: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2020 - 2021 NEW

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

I. Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2021 có đáp án - Đề số 1

Write True or False. 

Dear Phong, I’m Jack. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered the flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our favorite films. What did you do yesterday?

1. Jack got up early. …………

2. In the morning, he cleaned the living room. ………………

3. In the afternoon, he worked in the garden. ………………

4. In the evening, he chatted online with his friend Mai. ………………

Choose the odd one out. 

1. A. this B. that C. cheap D. those

2. A. scary B. parrot C. tiger D. elephant

3. A. wonderful B. weather C. enormous D. beautiful

4. A. would B. fish C. rice D. chicken

Read and match. 

1. What time is it?

2. Is she a nurse?

3. Why does he like monkeys?

4. When is your birthday?

5. Let’s go to the bookshop.

a. It’s in May.

b. That’s a good idea.

c. It’s ten o’clock.

d. Yes, she is.

e. Because they’re funny.

Reorder the words to complete the sentence. 

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho Chi Minh/ He/ to/ going/ city.

________________________________________________________.

Choose the correct answers.

1. I am ...................... Math exercises now.

A. do

B. did

C. doing

D. does

2. .......................... you want to play badminton?

A. Does

B. Do

C. Doing

D. Can

3. There ..................... a lot of students there tomorrow.

A. will be

B. are

C. was

D. is

4. What ......................... you do yesterday?

A. are

B. do

C. does

D. did

5. How ............................. do you play football?

A. usually

B. sometimes

C. often

D. always

ĐÁP ÁN

Write True or False.

1 - True; 2 - False; 3 - True; 4 -False; 

Choose the odd one out.

1 - cheap; 2 - scary; 3 - weather; 4 - would;

Read and match.

1 - c; 2 - d; 3 - e; 4 - a; 5 - b;

Reorder the words to complete the sentence.

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at home because I have to do homework.

4. He is going to Ho Chi Minh city.

Choose the correct answers.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - D; 5 - C;

II. Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án - Đề số 2

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

2. Circle the odd one out

1. A. animal B. tiger C. monkey D. elephant
2. A. green B. small C. red D. yellow
3. A. doctor B. engineer C. teacher D. job
4. A. bread B. rice C. hamburger D. mineral water
5. A. cinema B.zoo C.supermarket D. dress
6. A. pen B.stamp C.ruler D. bookshop
7. A. T-shirt B.blouse C.ten D. shorts
8. A. how B.who C.to D. where

3. Circle the correct answer A, B, C

1. I like milk very much…………………

A. It’s my favourite food.

B. It’s my favourite drink.

C. It’s my favourite food and drink.

2. I love animals. Let’s go to the………

A. supermarket

B. post office

C. zoo

3. ……… do you like tigers?

A. why

B. where

C. what

4. What ………….. is it? – It’s black

A. animal

B. colour

C. stamp

4. Reorder the words to make the sentences

1. monkeys/ because/ they/ like/ I/ can/ swing.

→ ……………………………………………………………..…

2. eight/ o’clock/ I/school/ to/ go/ at.

→……………………………………………………………..…..

3. go/ post office/ to/you/want/ to/ why/ the/ do?

→…………………………………………………………….…..?

4. much/ how/ are/ they?

→………………………………………………………………...?

5. Complete the dialogue .

Teacher - engineer - that - job - who

A: (1)………………..is this?

B: This is my mother.

A: What’s her (2) …………?

B: She’s a (3)……………….

A: Is (4)…………your father?

B: Yes.He’s an (5)………….

6. Look and complete the sentences

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

7. Read and complete

piano; from; goes; friend; likes; like;

This is my new (1)…………. Her name is Lena. She is ten years old. She is (2)………… America. She is a student at Ha Noi International School. She (3)………….. Music very much. She can play the (4)…………..and sing many Vietnamese songs. She (5)………….to the Music Club on Saturday.

⇔ Tham khảo đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 có file nghe khác: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2019 - 2020 HOT

ĐÁP ÁN

Bài 2: Circle the odd one out

1. A; 2. B; 3. D; 4. D; 5. D; 6. D; 7. C; 8. C;

Bài 3: Circle the correct answer A, B, C

1. B; 2. C; 3. A; 4. B;

Bài 4: Reorder the words to make the sentences

1. Like monkeys because they can swing.

2. I go to school at 8 o’ clock.

3. Why do you want to go to the post office?

4. How much are they?

Bài 5. Complete the dialogue.

1. Who 2. job 3. teacher 4. that 5. engineer

Bài 6. Look and complete the sentences

1. elephant 2. (the) zoo 3. chicken - food 4. T- shirts;

Bài 7. Read and complete

1 - friend; 2 - from; 3 - likes; 4 - piano; 5 - goes;

Hiện tại VnDoc.com chưa câp nhật được file nghe mp3 của Bài 1.

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh. Ngoài ra, bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, ....

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
401 81.710
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm