Bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm học 2017-2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề 1
Full name: ………………………..
Class: 4 ………
BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Grade 4
NĂM HỌC 2017 - 2018
Thời gian: 40 phút Không kể thời gian giao đề
PART II. READING AND WRITING (6 pt)
Question 4: Read and tick
1 . Let’s go to the supermarket. I want to buy some cakes and milk.
a.
b.
c.
d.
2. I want to go to the zoo because I want to see the animals.
a.
b.
c.
d.
3. These shoes are eighty five thousand dong .
a.
b.
c.
d.
4. Nam and his father are decorating their house.
85,000
dong
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a
b
c
d
Question 5: Matching
A B
0. What time is it? a. They are 80.000 dong 0 - d
1. Why do you want to go to the bookshop? b.Yes, please. 1 -
2. Who is taller? c. Because I want to buy some pens. 2 -
3. How much are your trousers? d. It’s seven fifteen. 3 -
4. Would you like some bread? e. The sister is taller than the mother. 4 -
Question 6 : Look at the pictures and the letters. Write the words
Example:
0. She is a student.
1. _________________ is a good drink for us.
2. Why do you want to go to the supermarket?
Because I want to buy some _________________.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. Would you like to go ___________________?
I’ d love to.
4. The brother is _________________ than the father.
Question 7: Choose the word from the box and complete the dialogue.
picnic free seven thirty zoo bookshop
Mai: What time is it, Nga?
Nga: It’s (1)_________________.
Mai: Are you (2) _________________?
Nga: Yes, I am.
Mai: Would you like to go for (3) __________________?
Nga: Sorry, I can’t.
Mai: Why?
Nga: Because I want to go to the (4) __________________ to buy some pens.
Question 8. Select and circle the letter A, B or C.
1. I love animals. Let’s go to the..................... A. circus B. market C. because D. shop
2. Whydo you like tigers? Because they can……… A. jump B. swing C. climb D. dance
3. What ............. are your shoes? - They are brown. A. much B. color C. subjects D. many
4. Does She like Math? Yes,_____________. A. She doesn’t B. I do C. I don’t D. She does
5. Chicken is my favourite ............ A. drink B. food C. hungry D. thirsty
Question 9. TRUE OR FALSE:
Li Li, Mai and Linda want to go shopping. First, they go to the bookshop because they want some books.
Next, they go to the supermarket. Then, they go to the post office because Li Li wants some stamps. Finally, they
go to the food stall because they are hungry.
True False
1. Mai, Li Li and Linda want to do some shopping ..…… ………
2. First, they go to the bookshop. ..…… ………
3. Next, they go to the post office. …….. ………
4. They are hungry so they go to the food stall. …….. . ……..

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm học 2017-2018 được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 4 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
24 6.764
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm