Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm học 2016 - 2017 có file nghe + đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Đề lớp 4
LISTENING
QUESTION 1: Question 1-4: Listen and match. There is one example.
Example: You hear: 0.- It’s seven o’clock The answer is:
A B C D E F
QUESTION 2: Question 1-4: Listen and tick A, B or C. There is one example.
Example:
0. I’m going to _______________ .
A. Ha Long Bay.
B. Phu Quoc Island.
C. Nha Trang.
1. ___________________________?
A. My brother is big.
B. Seven fifteen.
C. I like chicken.
2. _________________________ ?
A. Yes, please. I love apple juice.
B. No, I don’t. I like milk.
C. Lemonade is my favourite drink.
3. ___________________________ .
A. Nam is older than his brother.
B. Nam is tall.
C. Nam is taller than his sister.
4. _________________________ ?
A. They’re 99.000 dong.
B. They’re 79.000 dong.
C. They’re 69.000 dong
QUESTION 3: Question 1-4: Listen and circle the correct picture. There is one example.
Example:
C
0
2
3
4
1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
0. Do you eat _______________?
a. b. c.
1. What’s your phone number?
a. b. c.
2. What animal do you want to see?
a. b. c.
3. Would you like to go ___________ this Sunday, Mai?
a. b. c.
4. Would you like some ____________?
a. b. c.
WRITING
QUESTION 1: Look, read and write the correct words next to there description. There is one
example.
0999 291 196
0999 291 195
0999 391 196
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
crocodiles driver orange juice tall
0. My uncle works in a taxi. a driver
1. They are animals. crocodiles
2. It’s a drink. orange juice
QUESTION 2: Read and complete:
My friend is Phong. Phong studies at Nguyen Du Primary School. Everyday, he gets up at 6.30. He
goes to school at 7 a.m. School starts at 7.30 a.m and finishes at 4.30 p.m. He goes at home at 5 o’clock. He
has dinner at 7.15 p.m in the evening. Then he does his homework or listens to music. He goes to bed at
9.45.
0. Phong studies at Nguyen Du Primary School.
1. He __________________ at six thirty.
2. School ends at ______________.
3. He ________________ at 7.15 in the evening.
4. He ________________ at nine forty-five.
QUESTION 3: Read the text carefully. Tick () True or False:
At weekends Tom often goes for a picnic with his family in the countryside. He wants to
relax and enjoy the scenery. He likes playing sports and games and he enjoys taking photographs
with his mobile phone. He likes cooking lunch for his mother and father.
True False
0. He likes taking photographs with his camera.
1. Tom goes for a picnic with his family on Saturdays and Sundays.
2. He wants to relax and enjoy the scenery in the countryside.
3. He dislikes playing sports and games.
4. Tom likes cooking lunch for his parents.
READING
Question 1: Look at the pictures and write ONE word into each gap for each picture:
flowers lucky money cartoons family firework
banh chung
nice clothes
Hello. I’m Mai. It’s Tet soon. I have a lot of fun with my (0) family . Before Tet, we go to
the
market and buy many (1) _____________ . We make (2)
_______________.
We have a big party and watch (3) ___________________ displays.

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm học 2016 - 2017 có file nghe + đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 4 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
9 5.072
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm