Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh trường TH Vân Trung, Bắc Giang năm học 2017-2018 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Điểm PHIẾU KIỂM TRA HỌC KỲ 2
Năm học: 2017 - 2018
Môn: Tiếng Anh lớp 4 (Chương trình BGD)
Thời gian làm bài 40 phút (không kể thời gian giao đề)
Full name: ....................................................................Class: 4 ................. School: Van Trung Primary School
A. LISTENING (3 points)
Question 1: Listen and tick () (2ps)
Example:
0. a. b. c.
1. a. b. c.
2. a. b. c.
3. a. b. c.
4. a. b. c.
Question 2: Listen and circle (1p)
Example: 0 Tom wants to buy some .................................
A. pens B. bread C. chocolate
1. I want to go to the zoo because I want to see ................................
A. bears B. tigers C. elephants
2. What does your father do? - He’s a ................................
A. farmer B. doctor C. driver
3. There is a ................................ near my home.
A. bakery B. pharmacy C. supermarket
4. What are you going to do? - I’m going to ................................
A. stays in a hotel B. stay in a hotel C. staying in a hotel
B. READING AND WRITING (7points)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 3: Look at the picture and circle the correct answer (1p)
Example: 0 A. skirt B. T-shirt C. scarf D. dress
1. A. monkey B. crocodile C. bear D. tiger
2. A. A. old B. short C. thin D. fat
3. A. A. skirt B. dress C. trouse D. blouse
4. A. seafood B. hotel C. island D. sandcastles
Question 4: Fill in each blank with a word (1p)
Let’s thirsty like Who’s How much
Example:
0. Who’s that? - That’s my sister.
1. I’m ......................... I’d like some water.
2. ......................... go to the sweet shop. - Great idea!
3. ......................... is this dress? - It’s 200 000 dong.
4. What does your mother look ......................... ?
Question 5: Circle the correct answer (1p)
Example: 0 My father ......................... a driver.
A. am B. is C. are
1. I’m going to the pharmacy to buy some .........................
A. books B. chocolate C. medicine
2. What are you doing, Mai? - I’m ......................... TV.
A. watching B. watch C. watches
3. When is Teachers’ Day? - It’s .........................the twentieth of November
A. in B. on C. at
4. ......................... does she want to go to the supermarket?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Because she wants to buy some cakes and sweets.
A. What B. Where C. Why
Question 6: Math the questions in column A with answer in column B (2ps)
A Answer B
0. Where are you going to this summer 0 ……. c a. Yes, I am
1. What time do you get up in the morning? 1 ……….. b. because I want to play football.
2. Why do you want to go to the gym 2 ……….. c. I’m going to the beach.
3. Are you going to school now? 3 ……….. d. I’d love to
4. Would you like to go for a picnic? 4 ……….. e. five or five thirty.
Question 7: Read and tick True or False (1p)
Hello. My name is Ha. I’m a doctor. I usually gets up early in the morning. I go to work at 6 o’clock. I
work in the hospital from 8.00 a.m to 5.00 p.m. Sometimes I go to bed late at 11.00 p.m.
Example: 0. What’s her name?
Her name is Ha.
1. What’s her job?
.....................................................................................................................................................................................
....
2. What time does she go to work?
.....................................................................................................................................................................................
....
3. Does she work from 8.00 a.m to 5.00 p.m?
.....................................................................................................................................................................................
....
4. What time does she go to bed?
.....................................................................................................................................................................................
....
Question 8: Order the words to make complete sentences (1p)
Example:
0. get up/ do/ What time/ you
What time do you get up?
1. lemonade./ favourite/ is/ drink/ My
......................................................................................................................................................................................
..
2. I/ to buy/ going/ a pairs of/ am/ shoes.
......................................................................................................................................................................................
..
3. you/ What/ like?/ do/ animal
......................................................................................................................................................................................
..

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh

Việc luyện đề là một hoạt động cần thiết giúp các em học sinh chuẩn bị tinh thần cũng như kiến thức thật tốt trước khi bước vào kì thi. Hiểu được sự quan trọng ấy, VnDoc.com đã sưu tầm và đăng tải Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh trường TH Vân Trung, Bắc Giang năm học 2017-2018 có đáp án dưới đây. Mời các em cùng vào thử sức.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 4 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
8 4.901
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm