Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh trường Tiểu học Hồng Sơn có file nghe + đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG SƠN
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 4
Thời gian làm bài : 40 Phút
Marks Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Total
I II III IV I II I II
Part 1: LISTENING
I. Listen and tick (1 point)
1.
a b c
2.
a b c
3
a b c
4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a b c
II. Listen and number (1 point)
a b c d
III. Listen and write (1points)
1. My ……………..is thick.
2. Let’s go to the …………..……
3. The chocolate in this………………is delicious.
4. How much are these………………….
IV. Listen and circle (0.75 point)
1. Tony’s phone number is_____________
a. 0987 988 412 b. 0987 988 512 c. 0987 998 412
2. Tom wants to by some___________
a. books b. pencils c. pens
3. Phong does not like tigers because they are____________
a. big b. scary c. funny
Part 2: Reading
I. Read and complete (1.25 points )
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
It’s the New Year’s Eve. It is nearly midnight. Nam and his father are watching the firework
displays by Hoan Kiem Lake. They are colourful and beautiful. Nam is happy because New
Year is coming. He is having a big party at home. He is wearing new and beautiful clothes, and
getting lucky money from his parents. He likes Tet very much.
1. Nam and his father are__________________
2. The firework displays are___________________
3. He is wearing______________________
4. He is getting______________________
5. He likes_____________________
II. Read and circle (1.25 points )
Linda and Tom like going to the zoo. There are different animals at the zoo. Linda likes
monkeys very much. They and swing and do a lot of funny things. They like eating fruit. Tom
does not like monkeys. He likes bears. They are big and strong. They like eating fish and honey.
Some of them can cycle and play with balls. What about you? What animals do you like?
1. Linda and Tom like going to the__________
a. Park b. cinema c. zoo
2. At the zoo Linda wants to see__________
a. Bears b. monkeys c. tigers
3. Linda likes money because they can_________
a. Swing and do funny things
b. swing and dance
c. swing and cycle
4. Tom wants to see_________at the zoo.
a. Elephants b. monkeys c. bears
5. Tom likes bears because they are__________
a. big and funny b. big and strong c. strong and fast
Part 3. Writing
I. reorder these sentences (1.25 points)
1. color/ like/ you/ do/ What/?
------------------------------------------------------------------
2. favorite/ My/ is/ color/ brown/.
-----------------------------------------------------------------
3. and/ I/ ice-cream/ want/ cake/.

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh trường Tiểu học Hồng Sơn có file nghe + đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 4 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
16 4.660
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm