Bài kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm học 2016-2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ………
TRƯỜNG TIỂU HỌC ……..
BÀI KIỂM TRA HỌC II
MÔN TIẾNG ANH LỚP 4
NĂM HỌC: 2016-2017
(Thời gian làm bài: 40 phút)
FULL NAME:……………………………………………………………………
CLASS: 4……
Giáo viên coi Giáo viên chấm
Mark Comment
Listening Reading and
writing
Speaking Total
LISTENING
Part 1: Question 1- 4: Listen and write the letters in each box. There is one example. (0,75
point)
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
4.
E.
5.
A
0977864532
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Part 2: Question 5 - 7. Listen andcircle A, B or C. There is one example. (0,75 point)
0. Phong wants to go ……….
A. go fishing B. shopping ©. skating
5. I want to go to the zoo because some zoo animals are ….
A. kangaroos
B. beautiful
C. wonderful
6. Why do you want to go to the beach? - Beacause…..
A. He wants to swim in the sea.
B. I want to eat seafood.
C. I want to build sandcastles
7. What does she look like? She’s……
A. Young and slim.
B. Old and slim.
C. Slim but strong.
Part 3: Question 8 - 11: Listen and tick (
) the box. There is one example. (1 point)
0. What time do you get up?
B.
C.
8. What does your father do?
A.
B.
C
.
9. Who’s Nam’s brother?
A.
B.
C.
10. What are you going to do this summer?
A.
B.
C.
11. Why does he want to go to the clothes shop?
A.
B.
C.
Part 4: Question 12 - 14: Listen and write the word to complete the sentences. There is one
example .(0,75 point)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
0. We give our teachers lots of f l o w e r s on Teacher’s Day.
12. A: When is C _ _ _ _ _ _ _ _ Day?
B: It’s on the first of June.
A: What are you going to do on that Day?
B: We are going to wear (13) b _ _ _ _ _ _ _ _ clothes and (14) p_ _ _ _ _ _ lots of delicious
food and drink.
A: Oh, That’s great!
READING
Part 1: Question 1-3:Look, read and write the correct words next to their descriptions. (0,75
point)
Kangaroo
Cinema
vegetables
skirt
0. cabbage, potato, carrot, or bean are examples of this ....... vegetables...........
1. We are from Australia.We can’t run but We can walk and hop. .....................................
2. You can come and watch the firm here. .....................................
3. It’s nice and short, the girls always wear it. .....................................
Part 2: Question 4 -6.
Read the text carefully then circle the correct answers.There is one example( 0,75point)
Hi. My name is Thien Phuc. My family and I are going to have a holiday in Cat Ba next week.
First, my mother is going to preparing everythings for the trip such as clothes, fruits and drinks.
Then we are going to have a boat cruise to get there.In the morning, we are going to stay in an
enomous and expensive hotel to relax.In the afternoon, we are going to swim in the sea then my
parents are going for a walk on the sandy beach and to enjoy the scenery. Iam going to build
sandcastles and take photograph with my mobile phone. Finally, We are going to have dinner with
delicious seafood. We are going to have a lot of fun there!
0. Phuc and her family are going to have a holiday in _______
a. Phu Quoc
b. Sa Pa

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Bài kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm học 2016-2017 được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 4 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
4 1.972
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm