2 Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm 2020

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh học kì 1 lớp 4 gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 học kỳ 1 khác nhau thường gặp trong đề thi chính thức giúp học sinh lớp 4 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi cuối kì 1 lớp 4 sắp tới.

* Xem thêm bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2020 tại:

Bộ 30 đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi cuối học kì 1 tiếng Anh 4 có đáp án - Đề 1

I. Read and match. 

1. Where are you from? A. I'm in class 4A.
2. What class are you in? B. She can dance. 
3. What's the date today? C. I am from Vietnam.
4. What can she do? D. It is 29th of October.

II. Choose the right sentence.

1. A. Is they dancing?

B. Are they dancing?

2. A. My birthday is on the third of July. 

B. My birthday is in the third of July. 

3. A. Where do you have English?

B. When do you have English?

4. A. I watched cartoon yesterday. 

B. I watches cartoon yesterday. 

III. Read and answer the questions. 

I am Lisa. And this is my sister, Jennie. Her birthday is on the fourth of December. She likes singing. Her favorite subject is Science. She can skate, but she can't ride a bike. 

1. What is Lisa's sister name?

___________________________

2. What does she like doing?

___________________________

3. What is her favorite subject?

___________________________

4. What she can't do?

___________________________

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - B; 

II. Choose the right sentence.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

III. Read and answer the questions.

1 - She is Jennie.

2 - She likes singing.

3 - It is Science.

4 - She can't ride a bike.

Nội dung đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 năm 2020

A. LISTENING

Question 1: Listen and tick ( √ )

1.

3.1

2.

3.2

3.

3.3

4.

3.4

Question 2: Listen and write the missing words (1pt)

1.

Good morning, class. What day is it today, Mai?

It's................................

2.

What lesson do you have today?

I have got Maths, Art, Science and ...........................

PART 2: READING AND WRITING

Questions 3: Look and read. Write Yes or No in the box. Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 4: Look and read. Write YES or NO.

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room and a computer room. He loves his school.

1. His name is Alex ...........................................

2. His school is small ...........................................

3. His school is in Ha Noi ...........................................

4. He loves his school ...........................................

Question 5: Look at the pictures and write the words:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 6: Complete the passage:

Happy, England, friend, music club

This is my new (1)................. Her name is Linda. She is from (2)................... She can sing many Vietnamese songs. In her free time, she goes to (3).............................. She is (4).....................there.

Question 7: Rearrange the words to compete the sentences

1/ milk?/ you/ Do/ some/ want

2/ new/ This/ book./ is/ my

3/ out?/ I/ go/ May.

4/ an/ This/ is/ eraser.

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

Question 1: Listen and tick ( √ )

1. A; 2. B; 3. B; 4. B;

Question 2: Listen and write the missing words (1pt)

1. Monday; 2. English

Questions 3: Look and read. Write Yes or No in the box.

1. yes; 2. No; 3. yes; 4. yes;

Question 4: Look and read. Write YES or NO.

1. yes; 2. No; 3. Yes; 4. Yes;

Question 5: Look at the pictures and write the words:

1. friend; 2. English; 3. birthday; 4. eight;

Question 6: Complete the passage:

1. friend; 2. England; 3. music club; 4. happy;

Question 7: Rearrange the words to compete the sentences

1. Do you like some milk?

2. This is my new book.

3. May I go out?

4. This is an eraser.

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh bổ ích khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, ...

Đánh giá bài viết
655 157.644
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm