Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Lý thuyết học kì 1 tiếng Anh 4 i-Learn Smart Start

Lý thuyết tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-Learn Smart Start

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh i Learn Smart Start tổng hợp những chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong Unit 1 - Unit 4 SGK tiếng Anh 4 iLearn Smart Start giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả.

I. Từ vựng tiếng Anh 4 học kì 1

UNIT 1:

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. camel

/ˈkæml/

con lạc đà

2. horse

/hɔːs/

con ngựa

3. hippo

/ˈhɪpəʊ/

con hà mã

4. monkey

/ˈmʌŋki/

con khỉ

5. rhino

/ˈraɪnəʊ/

con tê giác

6. snake

/sneɪk/

con rắn

7. friendly

/ˈfrendli/

thân thiện

8. happy

/ˈhæpi/

vui vẻ

9. great

/ɡreɪt/

to lớn, vĩ đại

10. dolphin

/ˈdɒlfɪn/

con cá heo

11. lion

/ˈlaɪən/

con sư tử

12. giraffe

/dʒəˈrɑːf/

con hươu cao cổ

13. panda

/ˈpændə/

con gấu trúc

14. tiger

/ˈtaɪɡə(r)/

con hổ

15. zebra

/ˈzebrə/

con ngựa vằn

Unit 2:

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. act

/ækt/

diễn

2. dance

/dɑːns/

nhảy

3. draw

/drɔː/

vẽ

4. sing

/sɪŋ/

hát

5. paint

/peɪnt/

tô màu

6. play the keyboard

/pleɪ ðə ˈkiːbɔːd/

chơi bàn phím

7. talent show

/ˈtælənt ʃəʊ/

chương trình tài năng

8. can

/kən/

có thể

9. play soccer

/pleɪ ˈsɒkə(r) /

chơi bóng đá

10. play the guitar

/pleɪ ðə ɡɪˈtɑː(r)/

chơi đàn ghi-ta

11. play the drums

/pleɪ ðə drʌmz/

chơi trống

12. play the piano

/pleɪ ðə piˈænəʊ/

chơi đàn pianô

13. hop

/hɒp/

nhảy lò cò

14. fly

/flaɪ/

bay

15. climb

/klaɪm/

leo trèo

16. jump rope

/ˌdʒʌmp ˈrəʊp/

nhảy dây

17. swim

/swɪm/

bơi lội

18. run

/rʌn/

chạy

19. drive a car

/draɪv ə kɑː(r)/

lái xe

20. ride a bike

/raɪd ə baɪk /

đạp xe

Trên đây là Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh 4 học kì 1 i Learn Smart Start. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Lý thuyết tiếng Anh cuối kì 1 lớp 4 bám sát nội dung SGK tiếng Anh i-Learn Smart Start là tài liệu tiếng Anh hữu ích cho việc ôn thi cuối kì 1 lớp 4 năm 2023 - 2024.

Tham khảo thêm:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 tiếng Anh 4 i Learn Smart Start

    Xem thêm