Bài tập ôn hè môn Toán lớp 4

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 4 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, là tài liệu tham khảo môn Toán hữu ích dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị lên lớp 5 ôn tập, củng cố rèn luyện các dạng bài tập hiệu quả. Tài liệu bao gồm 35 đề tự luyện nhỏ, mỗi đề sẽ ôn tập lại các phần kiến thức mà các em học sinh đã được học trong chương trình Toán lớp 4 như: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng; Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học; Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 - Giới thiệu Hình bình hành; .... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 1

Bài 1: Điền dấu (<; >; =) thích hợp vào chỗ chấm:

23476.......3246734890 .........348905688..........45388
12083 ..........12089087............890793021...........9999

Bài 2: Một nhà máy trong 4 ngày sản xuất được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau.

Bài 3: Số ba mươi nghìn không trăm linh bảy viết là:

A. 300 007B. 30 007C. 3 007D . 30 070

Bài 4: Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là:

A. 99 999B. 98756C. 98765D. 99 995

Hướng dẫn, lời giải:

Bài 1: (Học sinh cần ôn tập về cách so sánh các số tự nhiên để hoàn thành bài toán)

23476 < 3246734890 = 348905688 < 45388
12083 >12089087 > 890793021 < 9999

Bài 2: (Học sinh cần ôn tập về cách giải bài toán rút về đơn vị để hoàn thành bài toán)

Trong 1 ngày nhà máy sản xuất được số ti vi là:

680 : 4 = 170 (chiếc)

Trong 7 ngày nhà máy sản xuất được số ti vi là:

170 x 7 = 1190 (chiếc)

Đáp số: 1190 chiếc ti vi

Bài 3: (Học sinh cần ôn tập về cách viết các số tự nhiên để hoàn thành bài toán)

Số ba mươi nghìn không trăm linh bảy được viết là số 30 007

Chọn đáp án B.

Bài 4: (Học sinh cần ôn tập về cách viết các số tự nhiên và các số tự nhiên đặc biệt để hoàn thành bài toán)

Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là số 98 765

Chọn đáp án C.

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 2

Bài 1: Viết các số sau:

a. Mười lăm nghìn:.................................................................

b. Bảy trăm năm mươi:...........................................................

c. Bốn triệu:............................................................................

d. Một nghìn bốn trăm linh năm:................................................

Bài 2: Trong các số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số nào lớn nhất là:

A. 67382B. 62837C. 286730D. 62783

Bài 3: Số liền sau số 999 999 là:

A. 1 triệuB. 10 triệuC. 1 tỉD. 100 triệu

Bài 4: Viết số gồm: 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 đơn vị:......................................

Hướng dẫn, lời giải:

Bài 1: (Học sinh cần ôn tập về cách đọc các số tự nhiên để hoàn thành bài toán)

a. Mười lăm nghìn: 15 000

b. Bảy trăm năm mươi: 750

c. Bốn triệu: 4 000 000

d. Một nghìn bốn trăm linh năm: 1405

Bài 2: (Học sinh cần ôn tập về cách so sánh các số tự nhiên để hoàn thành bài toán)

Trong các số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số lớn nhất là số 67 382

Chọn đáp án A.

Bài 3: (Học sinh cần ôn tập về cách so sánh các số tự nhiên, số liền trước, số liền sau để hoàn thành bài toán)

Số liền sau số 999 999 là số 1 000 000 (1 triệu)

Chọn đáp án A.

Bài 4: (Học sinh cần ôn tập về cách viết các số tự nhiên để hoàn thành bài toán)

Số gồm: 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 đơn vị được viết là: 707 007 007

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 3

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a. 675; 676; ..... ; ......;.......;........; 681.

b. 100;.......;.........;........; 108; 110.

Bài 2: Viết số gồm:

a. 2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 đơn vị:......................................

b. 5 nghìn, 8 chục, 3 đơn vị:.........................................................

c. 9 trăm nghìn, 4 nghìn, 6 trăm, 3 chục:.........................................

Bài 3: Dãy số tự nhiên là:

A. 1, 2, 3, 4, 5,...

B. 0, 1, 2, 3, 4, 5,......

C. 0, 1, 2, 3, 4, 5.

D. 0, 1, 3, 4, 5,....

Bài 4: Tìm x với: x là số tròn chục, 91 > x > 68; x=....................................

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 4

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a. 50 dag = ...................hg

4 kg 300g =................. .g

b. 4 tấn 3 kg = ..................kg

5 tạ 7 kg = ................kg

c. 82 giây = .........phút ........giây

1005 g = .......kg .....g

Bài 2: 152 phút = .......giờ ......phút. Số cần điền là:

A. 15 giờ 2 phútB. 1 giờ 52 phútC. 2 giờ 32 phútD. 1 giờ 32 phút

Bài 3: 8 hộp bút chì như nhau có 96 chiếc bút chì. Hỏi 5 hộp như thế có số bút chì là:

A. 12 bút chìB. 60 bút chìC. 17 bút chìD. 40 bút chì

Bài 4: Có 5 gói bánh mỗi gói nặng 200g và 4 gói kẹo mỗi gói nặng 250g. Hỏi tất cả có bao nhiêu ki lô gam bánh kẹo?

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 5

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 ngày = ..........giờ

5 giờ = ............. phút

b) 3 giờ 10 phút = ........phút

2 phút 5 giây = ............ giây

Bài 2: Một tổ có 5 học sinh có số đo lần lượt là: 138cm, 134cm,128cm, 135cm, 130cm.

Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi học sinh là bao nhiêu?

Bài 3: Trong các số: 5 647 532; 7 685 421; 8 000 000; 11 048 502; 4 785 367; 7 071 071 thì số bé nhất là:

A. 5 647 532B. 4 785 367C. 11 048 502D. 8 000 000

Bài 4: Can thứ nhất đựng 12 lít nước. Can thứ hai đựng 16 lít nước. Hỏi can thứ ba đựng bao nhiêu lít nước? Biết trung bình mỗi can đựng 15 lít nước.

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 6

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 2547 + 7241b) 3917 - 2567c) 2968 + 6524d) 3456 - 1234

Bài 2: Nếu a = 6 thì giá trị của biểu thức 7543 x a là:

A. 45248B. 45058C. 45258D. 42358

Bài 3: Một trường có 315 học sinh nữ, số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ 28 bạn. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

Bài 4: Tính tổng của số bé nhất có 8 chữ số và số lớn nhất có 7 chữ số.

Số bé nhất có 8 chữ số là:....................... ; Số lớn nhất có 7 chữ số là:......................

Tổng của hai số đó là:..................................................................................................

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 7

Bài 1: Nếu a = 47685; b = 5784 thì giá trị biểu thức a + b là:

A. 53269B. 53469C. 53479D. 53569

Bài 2: Cho biết m = 10; n = 5; p = 2, tính giá trị của biểu thức:

a) m + n + p =...........................................................................................................

b) m + n - p =...........................................................................................................

c) m + n x p =............................................................................................................

Bài 3: Một hình chữ nhật có số đo chiều dài là 16 cm, chiều rộng là 12 cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

Bài 4: Tổng của 5 số chẵn liên tiếp là 100. 5 số chẵn đó là:

A. 20; 22; 24; 26; 28.B. 12; 14; 16; 18 ; 20.
C. 18; 19; 20; 21; 22.D. 16; 18; 20; 22; 24.

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 8

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất.

a) 96 + 78 + 4=............................................................................................................

b) 677 + 969 + 123 + 31=............................................................................................

Bài 2: Tuổi trung bình của hai chị em là 18, chị hơn em 6 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài 3: Đọc tên các góc vuông, nhọn, bẹt, tù có trong hình sau:

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 4

Các góc vuông là:......................................................................................................

Các góc nhọn là:........................................................................................................

Các góc bẹt là:...........................................................................................................

Các góc tù là:.............................................................................................................

Bài 4: Chu vi hình chữ nhật là 10 m, chiều dài hơn chiều rộng 10 dm. Tính diện tích hình chữ nhật?

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 9

Bài 1: Tính giá trị biểu thức.

a) 168 x 2 : 6 x 4

b) 570 - 225 x 2

Bài 2: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm.

Bài 3: Ghi tên các cặp cạnh vuông góc, song song có trong hình bên:

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 4

Bài 4: Cách tính nào sai?

A. 28 – 12 : 4 = 4B. 28 – 12 : 4 = 25
C. 36 : (2 x 3) = 6D. 24 : 2 : 3 = 4

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 10

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 768 x 6b) 25924 x 3c) 12345 : 5d) 198888 : 8

Bài 2: Tìm x.

X x 5 = 4765

x : 8 = 1234

Bài 3: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16 cm, chiều dài hơn chiều rộng là 4 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 4*: Lớp em có X học sinh. Trong đó số nam nhiều hơn nữ Y bạn. Hỏi số học sinh nam của lớp?

A. X + Y : 2B. (X – Y) : 2
C. (X + Y) : 2D. X – Y : 2

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 11

Bài 1: Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

a/ 4 x 2145 d/ (3 + 2) x 10287

b/ 3964 x 6 e/ (2100 + 45) x 4

c/ 10287 x 5 g/ (4 + 2) x (3000 + 964).

Bài 2: Hai thùng chứa được tất cả 600 lít nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to là 120 lít nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

Bài 3: (48 – 12) : 6 48 : 6 – 12 : 6. Dấu cần điền vào ô trống là:

A. > B. < C. = D. Không có dấu nào

Bài 4: 5m2 4 dm23cm2 = ... cm2. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 50403B. 5043C. 543D. 5403

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 12

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 86 x 54b) 33 x 44c) 123 x 55d) 321 x 45

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 1 m2= ............. dm2

b) 400 dm2 =.......... m2

c) 10 dm2 2cm2 = .............cm2

d) 500 cm2= .............dm2

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 4: 100 – ( 47 – 24 ) .... 100 – 47 + 24 . Cần điền vào ô trống dấu:

A. >B . <C. =D. Không có dấu nào .

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 13

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất.

a) 137 x 3 + 137 x 97

b) 428 x 12 428 x 2

Bài 2: Tìm số tự nhiên x lớn nhất để: 238 x x < 1193:

A. x = 5B. x = 6C. x = 4D. x = 7

Bài 3: Một trường tiểu học có tất cả 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và số lớp còn lại mỗi lớp có 28 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 4: Tìm y biết: Y : 458 = 2748

A. Y = 6B. Y = 2290C. Y = 3206D. Y = 1 258 584

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 14

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

a) 324 x 235

b) 278145 : 35

Bài 2: Một cả hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được 1/5 số vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài 3: Câu nào đúng nhất ?

A. Góc tù lớn hơn góc nhọn.

B. Góc tù bé hơn góc vuông.

C. Góc tù lớn hơn góc vuông.

D. Góc tù lớn hơn góc vuông và bé hơn góc bẹt

Bài 4*: Biết a x 8 = 0 v à b + c = 83. Tính a : b x c = ?

A. 8B. 0C. 83D. 75

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 15

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 420 : 60b) 4500 : 500

Bài 2: Tìm x:

a) X x 3 = 714b) 846 : X = 18

Bài 3: Cứ 25 viên gạch thì lát được 1m2 nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà?

Bài 4: Chu vi một hình chữ nhật gấp 8 lần chiều rộng . Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng?

A. Gấp 4 lầnB. Gấp 3 lầnC. Gấp 2 lầnD. Gấp 5 lần

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 16

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

a) 4725 : 15

b) 6420 : 321

Bài 2: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 307m, chiều dài hơn chiều rộng là 97m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 3: Biết giá trị của biểu thức 468 x a bằng 96876. Hãy tìm a .

A. a = 217B. a = 207C. a = 27D. a = 197

Bài 4 : Tổng của hai số tự nhiên liên tiếp là 43 . Tìm hai số đó .

A. 25 và 18B. 42 và 43C. 21 và 22

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 17

Bài 1: Trong các số: 3457 ; 4568 ; 66814; 2050 ; 2229 : 3576 ; 900; 2355.

a) Số nào chia hết cho 2:..............................................................................................

b) Số nào chia hết cho 5:..............................................................................................

Bài 2 : 47685 : 5 + 7864 X 9 = ?

A. 81033B. 80133C. 83103D. 80313

Bài 3: Trung bình cộng số học sinh 2 lớp 4A và 4B là 32, lớp 4A nhiều hơn lớp 4B là 2 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 4 : Có bao nhiêu số có hai chữ số chia hết cho hết cho 2 ?

A. 90B. 45C. 50D. 99

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 18

Bài 1: Trong các số: 3451 ; 4563 ; 66816; 2050 ; 2229 : 3576 ; 900.

a) Số nào chia hết cho 3:..............................................................................................

b) Số nào chia hết cho 9:..............................................................................................

c) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:................................................

Bài 2: Một nhà máy trong một năm sản xuất được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm nhà máy đó làm việc trong 305 ngày?

Bài 3: 2 tạ 8 kg = …kg

A. 28 kgB. 208 kgC. 2008kgD. 10 kg

Bài 4: Tổng của hai số bằng số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau . Hiệu của hai số bằng số bé nhất có 6 chữ số . Hãy tìm hai số đó .

A. 543827 và 443827B. 987654 và 100000
C. 543827 và 987654D. 443827 và 100000

--------------------

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 19

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 km2=... ..........m2

b) 5 km2= ........….m2

c) 32 m2 45 dm2 = .. ...........dm2

d) 13 dm2 29 cm2 = .. ...........cm2

Bài 2: Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy là 40m, chiều cao ngắn hơn đáy là 25m . Tính diện tích mảnh đất đó.

Bài 3: 3 km225 m2 = …........….m2

A. 3000025

B. 3025

C. 300025

D. 30025

Bài 4: Hình vẽ sau có bao nhiêu hình bình hành?

Bài tạp ôn hè lớp 4 môn Toán

A. 18 hình bình hành

B. 6 hình bình hành

C. 10 hình bình hành

D. 14 hình bình hành

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 20

Bài 1: Trong các phân số: \frac{3}{4} ; \frac{9}{14} ; \frac{7}{5} ; \frac{6}{10} ; \frac{19}{17} ; \frac{24}{24}

a) Phân số nào bé hơn 1:.............................................................................................

b) Phân số nào lớn hơn 1:............................................................................................

c) Phân số nào bằng 1 :................................................................................................

Bài 2: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số.

7 : 9 = ; 5 : 8 = ; 6 : 19 = ; 1 : 3 =

Bài 3: Tìm 2 phân số bằng phân số \frac{3}{4}; Ta có \frac{3}{4}=...............=.................

Bài 4: Viết các phân số bằng 1, lớn hơn 1 có mẫu số là 5

Bài tập ôn hè Toán Lớp 4 Tuần 21

Bài 1: Rút gọn các phân số sau:\frac{14}{28} ; \frac{12}{8} .

=...................................................... =..........................................................

Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số sau: \frac{7}{5}\frac{8}{11}. MSC là:..................

Bài 3: Khoanh vào phân số tối giản trong các phân số sau: \frac{1}{3} ; \frac{4}{7} ; \frac{8}{32} ; \frac{72}{73} .

Bài 4: Phân số nào không bằng \frac{21}{35}

A. \frac{9}{15}

B. \frac{12}{20}

C. \frac{3}{5}

D. \frac{3}{8}

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Toán lớp 4. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Tham khảo các dạng bài tập môn Toán:

Đánh giá bài viết
953 242.440
Sắp xếp theo
    Bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 Xem thêm