Bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 có đáp án

Đề ôn tập hè tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 có đáp án

Bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập ôn hè tiếng Anh lên lớp 5 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề cương ôn tập hè tiến Anh lớp 4 lên 5 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 4 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

I. Reorder the words to make sentences.

1. elephants / because / they / I / bulky. / like / are / don’t

………………………………………………………………

2. apple juice?/ like / some / Would / you

………………………………………………………………

3. join / School / the / I’m / going to / Lantern Parade.

………………………………………………………………

4. you/ Ho Chi Minh city? / When / come / back / did / from

………………………………………………………………

5. with my / play football / friends / on Sunday. / I often

................................................................................................

II. Fill the blanks.

to do; birthday; drawing; Can; in;

1. When is your _________________?

2. It is _____ December.

3. What do you want _____ in the morning?

4. ______ you play chess? - Yes, I can.

5. She is ______ a picture

III. Circle the odd one out.

1. a. Monday b. weekend c. Tuesday d. Sunday

2. a. January b. March c. today d. May

3. a. rice b. bookshop c. bakery d. sweet shop

4. a. music b. England c. English d. science

5. a. doctor b. engineer c. clerk d. job

IV. Chọn câu trả lời ở cột B cho câu hỏi ở cột A.

A

B

1.Where were you born?

A. Yes, please.

2.Would you like some lemon juice?

B. She’s drawing a picture

3. This shirt is for your mother.

C. Yes. It’s so beautiful

4. Do you like this weather?

D. In Da Nang.

5. What’s she doing?

E. Oh. Thank you very much.

ĐÁP ÁN

I. Reorder the words to make sentences.

1 - I don't like elephants because they are bulky.

2 - Would you like some apple juice?

3 - I'm going to join the School Lantern Parade.

4 - When did you come back from Ho Chi Minh city?

5 - I often play football with my friends on Sunday.

II. Fill the blanks.

to do; birthday; drawing; Can; in;

1. When is your ______birthday___________?

2. It is ___in__ December.

3. What do you want __to do___ in the morning?

4. ___Can___ you play chess? - Yes, I can.

5. She is ___drawing___ a picture

III. Circle the odd one out.

1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - b; 5 - d;

IV. Chọn câu trả lời ở cột B cho câu hỏi ở cột A.

1 - D; 2 - A; 3 - E; 4 - C; 5 - B;

Mời các bạn tải toàn bộ đề thi và đáp án tại đây: Đề ôn tập hè tiếng Anh lên lớp 5 có đáp án. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
2 1.786
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm