Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2023

Đề cương ôn tập học kì 2 tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2022 - 2023 nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề cương tiếng Anh lớp 5 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập tiếng Anh 5 mới thường xuất hiện trong đề kiểm tra học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh khác nhau như: tìm từ khác loại, tìm từ có cách phát âm khác, dạng bài đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh 5, sắp xếp, ... giúp các em học sinh lớp 5 nâng cao kỹ năng tiếng Anh cơ bản và đạt điểm cao trong kì thi cuối học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh sắp tới.

Tham khảo thêm: 16 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2022- 2023

I. Dạng bài tìm từ khác loại

Choose the odd one out.

1. warm weather cool cloudy

2. bookshop airport post office welcome

3. camping spring skiing fishing

4. How What That Who

5. wrote watched drew bought

6. fever better cough toothache

7. picnic badminton chess volleyball

8. autumn usually spring winter

Odd one out.

1. A. engineer B. teacher C. farm D. doctor

2. A. stomachache B. headache C. fever D. school

3. A. bike B. motorbike C. plane D. comic

4. A. write B. read C. song D. sleep

5. A. apple B. fox C. elephant D. lion

II. Dạng bài tìm từ có cách phát âm khác

Choose the word with a different way of pronunciation in the underlined part.

1. A. lunch B. subject C. music

2. A. judo B. homework C. compass

3. A. study B. uniform C. Monday

4. A. vocabulary B. wonderful C. love

5. A. don't B. modern C. uniform

6. A. air B. where C. cheer

7. A. nearly B. yearly C. early

8. A. stay B. stare C. chased

9. A. aerobics B. feather C. share

10. A. prepare B. match C. statue

11. A. this B. though C. health

12. A. mother B. cloth C. within

13. A. feather B. theatre C. earth

14. A. weatherman B. Thanksgiving C. neither

15. A. bathroom B. cathedral C. another

Tìm từ có cách phát âm khác

1. A. story B. worry C. fly D. study

2. A. ride B. like C. nice D. fish

3. A. fever B. very C. bed D. well

4. A. school B. chocolate C. child D. children

5. A. many B. animal C. engineer D. friend

III. Dạng bài chọn đáp án đúng

Choose correct answer:

1. The pin is ………. the thin fin.

A. at B. on C. in

2. Are there chairs ………..to the table?

A. by B. near C. next

3. There are………..behind the sofa.

A. lamps B. lamp C. lampes

4. This is ……….big twig.

A. I B. my C. me

5. ………..? – I can’t see the board.

A. What’s that, Andy? B. What wrong Andy? C. What’s wrong Andy?

6. ……….can not hear her teacher.

A. He B. She C. You

7. She can ……….a magic trick.

A. do B. play C. make

8. Look at………! He can sing an English song.

A. her B. me C. him

9. Can the boys ride a bike?

A. Yes, they are. B Yes, they can C. Yes, they ride.

10. She can swim, ……..she can’t fly a kite.

A. but B. and C. so

Em hãy chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D, rồi điền từ đó vào chổ trống để hoàn thành câu:

1. Alan and his friends __________to Tuan Chau Island last week.

A. go B. are going C. went D. to go

2. They traveled to Hanoi ________bus.

A. by B. in C. on D. with

3. We are going ___________Ha Long Bay next Sunday.

A. visit B. visited C. to visit D. visiting

4. How __________is it from here to Hanoi?.

A. often B. old C. many D. far

5. What do you usually do ________Autumn?

A. on B. in C. at D. to

6. What is the ____________like today? - It’s sunny and hot.

A. seasons B. matter C. weather D. summer

7. __________did you do last weekend? - I went to the cinema.

A. Where B. What C. How D. When

8. Where___________you yesterday? - I was at home.

A.are B. were C. is D. was

ĐÁP ÁN

I. Dạng bài tìm từ khác loại

Choose the odd one out.

1 - weather; 2 - welcome; 3 - spring;

4 - That; 5 - watched; 6 - better; 7 - picnic; 8 - usually;

Odd one out.

1 - C; 2 - D; 3 - D; 4 - C; 5 - A;

II. Dạng bài tìm từ có cách phát âm khác

Choose the word with a different way of pronunciation in the underlined part.

1 - C; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - C;

6 - C; 7 - C; 8 - B; 9 - B; 10 - A;

11 - C; 12 - B; 13 - A; 14 - B: 15 - C;

Tìm từ có cách phát âm khác

1 - C; 2 - D; 3 - A; 4 - A; 5 - B;

III. Dạng bài chọn đáp án đúng

Choose correct answer:

1 - C; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

6 - B; 7 - A; 8 - C; 9 - B; 10 - A;

Em hãy chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D, rồi điền từ đó vào chổ trống để hoàn thành câu:

1 - C; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - B; 6 - C; 7 - B; 8 - B;

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 5 học kì 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Xem thêm: Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 số 1

Đánh giá bài viết
50 10.669
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm