Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2023 Đề 5

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 năm 2023

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 cuối kì 2 năm 2023 - Đề 5 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. bowl

B. cup

C. sweet

D. bunch

2. A. milk

B. chicken

C. pork

D. beef

3. A. rubber

B. pencil case

C. problem

D. ruler

4. A. parents

B. doctor

C. bother

D. aunt

II/ Look at the picture and unscramble the following words

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

1. L V A I L E G

___________________

2. E H H D A E C A

___________________

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

3. N R I A

___________________

4. S O O D N E L

___________________

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. Leo ______________ goes swimming in winter because the weather is cold.

A. never

B. always

C. usually

D. often

2. Where is he going to _____________ in Hue?

A. stays

B. stay

C. staying

D. stayed

3. What _____________ the weather _____________ like tomorrow?

A. will - be

B. does -be

C. will - is

D. do - be

4. How many _____________ do you have?

A. fish

B. fishes

C. a fish

D. the fish

5. I drink _____________ milk every morning.

A. bar of

B. carton of

C. a bar of

D. a carton of

IV/ Read the following text and answer the following questions

My name is Simon and I have a friend called Star. Yesterday, he waited for me in the cupboard when it rained. I opened the cupboard and he was there. He was a big and friendly dog. I laughed at him and took him out of the cupboard to the garden. Then we played happily in the garden.

1. What is the dog’s name?

_____________________________________

2. What did the dog look like?

_____________________________________

3. Where did Simon find the dog?

_____________________________________

4. Did Simon take the dog to the garage?

_____________________________________

5. What did they do in the garden?

_____________________________________

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. arrive/ at the concert/ late/ Penny and Tina/ did/ Why/ ?/

_____________________________________

2. can/ How/ the zoo?/ I/ to/ go/

_____________________________________

3. some/ There/ the/ fridge./ are/ apples/ in/

_____________________________________

VI/ Make questions for the underlined parts

1. Her favorite food is fried rice.

_____________________________________

2. They are going to stay in Ha Long for three days.

_____________________________________

-The end-

Đáp án đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

I/ Choose the odd one out

1. C

2. A

3. C

4. B

II/ Look at the picture and unscramble the following words

1. VILLAGE

2. HEADACHE

3. RAIN

4. NOODLES

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. B

3. A

4. A

5. D

IV/ Read the following text and answer the following questions

1. The dog’s name is Star

2. He was big

3. Simon found the dog in the cupboard

4. No, he didn’t

5. They played in the garden

Hướng dẫn dịch

Tên tôi là Simon và tôi có một người bạn tên là Star. Hôm qua, anh đợi tôi trong chạn khi trời mưa. Tôi mở tủ và anh ấy ở đó. Anh ấy là một con chó lớn và thân thiện. Tôi cười nhạo anh ta và mang anh ta ra khỏi tủ ra vườn. Sau đó chúng tôi chơi vui vẻ trong vườn.

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. arrive/ at the concert/ late/ Penny and Tina/ did/ Why/ ?/

____Why did Penny and Tina arrive late at the concert?________

2. can/ How/ the zoo?/ I/ to/ go/

______How can I go to the zoo?_______

3. some/ There/ the/ fridge./ are/ apples/ in/

______There are some apples in the fridge._______

VI/ Make questions for the underlined parts

1. What is her favorite food?

2. How many days are they going to stay in Ha Long?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 5 cuối kì 2 năm 2023 có đáp án - Đề 5. Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh học kì 2 lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới.

Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu Đề tiếng Anh lớp 5 học kì 2 khác nhau như:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
18
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm