Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Ôn tập Tiếng Anh học kì 2 lớp 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 5 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh học kì 2 lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. bowl

B. cup

C. sweet

D. bunch

2. A. milk

B. chicken

C. pork

D. beef

3. A. rubber

B. pencil case

C. problem

D. ruler

4. A. parents

B. doctor

C. bother

D. aunt

II/ Look at the picture and unscramble the following words

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

1. L V A I L E G

___________________

2. E H H D A E C A

___________________

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

3. N R I A

___________________

4. S O O D N E L

___________________

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. Leo ______________ goes swimming in winter because the weather is cold.

A. never

B. always

C. usually

D. often

2. Where is he going to _____________ in Hue?

A. stays

B. stay

C. staying

D. stayed

3. What _____________ the weather _____________ like tomorrow?

A. will - be

B. does -be

C. will - is

D. do - be

4. How many _____________ do you have?

A. fish

B. fishes

C. a fish

D. the fish

5. I drink _____________ milk every morning.

A. bar of

B. carton of

C. a bar of

D. a carton of

IV/ Read the following text and answer the following questions

My name is Simon and I have a friend called Star. Yesterday, he waited for me in the cupboard when it rained. I opened the cupboard and he was there. He was a big and friendly dog. I laughed at him and took him out of the cupboard to the garden. Then we played happily in the garden.

1. What is the dog’s name?

_____________________________________

2. What did the dog look like?

_____________________________________

3. Where did Simon find the dog?

_____________________________________

4. Did Simon take the dog to the garage?

_____________________________________

5. What did they do in the garden?

_____________________________________

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. arrive/ at the concert/ late/ Penny and Tina/ did/ Why/ ?/

_____________________________________

2. can/ How/ the zoo?/ I/ to/ go/

_____________________________________

3. some/ There/ the/ fridge./ are/ apples/ in/

_____________________________________

VI/ Make questions for the underlined parts

1. Her favorite food is fried rice.

_____________________________________

2. They are going to stay in Ha Long for three days.

_____________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

I/ Choose the odd one out

1. C

2. A

3. C

4. B

II/ Look at the picture and unscramble the following words

1. VILLAGE

2. HEADACHE

3. RAIN

4. NOODLES

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. B

3. A

4. A

5. D

IV/ Read the following text and answer the following questions

1. The dog’s name is Star

2. He was big

3. Simon found the dog in the cupboard

4. No, he didn’t

5. They played in the garden

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. Why did Penny and Tina arrive late at the concert?

2. How can I go to the zoo?

3. There are some apples in the fridge

VI/ Make questions for the underlined parts

1. What is her favorite food?

2. How many days are they going to stay in Ha Long?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 4, Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 2 (có file nghe)... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
12 1.825
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 Xem thêm