Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Ôn tập Tiếng Anh học kì 2 lớp 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 4 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh học kì 2 lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. noodles

B. fish

C. pork

D. beef

2. A. milk

B. tea

C. bottle

D. water

3. A. winter

B. spring

C. weather

D. summer

4. A. going

B. exciting

C. playing

D. buying

5. A. river

B. ocean

C. sea

D. expect

II/ Look at the pictures and write

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

1. s _ m m e _

2. _ i s _ u i _

3. c _ n e _ a

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

4. d _ c t _ r

5. w _ t e _ m _ l _ n

6. g o s _ a t _ n g

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. What will your dream house be like? - It’ll be __________.

A. comfortable house

B. a comfortable house

C. a house comfortable

D. a comfortable

2. Don’t ride too fast. You may __________ your bike.

A. swing

B. glide down

C. scratch

D. fall off

3. ___________ was a very beautiful princess living in this castle.

A. There

B. This

C. That

D. These

4. What ____________ you reading? - I am reading Doraemon.

A. are

B. is

C. am

D. was

5. Mary can cool very well. She wants to take part ____________ cooking competition.

A. at

B. of

C. in

D. with

6. How _________ seasons are there in a year?

A. much

B. many

C. long

D. often

IV/ Read the text and choose the correct answers

I am Tra My. I am at school with my friends. We are all hungry now because it’s lunch time. I’d like some rice with beef and a bottle of water. Mary doesn’t like beef. She would like some rice with chicken and a carton of milk. She drinks three cartons of milk every day. Manh would like a bowl of noodles and a can of coke. He drinks two cans of coke every day. We like eating in the school canteen because the food is delicious and clean.

1. Where is Tra My?

She is _____________.

A. at home

B. at school

C. in the garden

D. in the park

2. What would she like for lunch?

She would like _____________.

A. some rice with beef and a bottle of water

B. some rice with fish and a bottle of water

C. some rice with pork and a bottle of water

D. some rice with sausage and a bottle of water

3. Mary doesn’t like ___________.

A. beef

B. pork

C. chicken

D. fish

4. How much milk does Mary drink every day?

She drinks ___________________.

A. 2 cartons of milk

B. 2 carton of milk

C. 3 cartons of milk

D. 4 cartons of milk

5. How much coke does Manh drink every day?

A. 1 can of coke

B. 2 cans of coke

C. 3 cans of coke

D. 4 cans of coke

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. have/ will/ They/ fun/ a lot of/ ./

__________________________________________

2. can/ How/ Ho Chi Minh City?/ I/ to/ go/

__________________________________________

3. is/ late/ always/ for class/ Why/ Anna/ ?/

__________________________________________

VI/ Make questions for the following answers

1. It will be hot and sunny tomorrow.

__________________________________________

2. My favorite subject is Maths.

__________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

I/ Choose the odd one out

1. A

2. C

3. C

4. B

5. D

II/ Look at the pictures and write

1. summer

2. biscuit

3. cinema

4. doctor

5. watermelon

6. go skating

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. D

3. A

4. A

5. C

6. B

IV/ Read the text and choose the correct answers

1. B

2. A

3. A

4. C

5. B

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. They will have a lot of fun.

2. How can I go to Ho Chi Minh City?

3. Why is Anna always late for class?

VI/ Make questions for the following answers

1. What will the weather be like tomorrow?

2. What is your favorite subject?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 3, Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 2 (có file nghe)... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 3.138
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm