Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 năm 2020 - 2021 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án được biên tâp bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 5 Unit 11 - 20 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

Read and match. 

AB
1. What's winter like in Vietnam?a. I think it's big and beautiful.
2. Where is the supermarket?b. He'd like to visit Da Lat.
3. Which place would Long like to visit?c. It's usually cold and snowy.
4. How much rice do you eat everyday?d. It's next to the cinema.
5. What do you think of Thu Le zoo?e. I eat two bowls of rice.

Underline the mistake and correct it. 

1. I would like to be a writing.

2. What do you think on Snow White?

3. What is the weather be like next weekend?

4. I think Hanoi is more big than Bac Ninh.

5. What do she do in her free time?

Write questions for underlined parts. 

1. I drinks two bottles of milk every day.

________________________________

2. I would like to visit Quy Nhon.

________________________________

3. The weather will be hot and sunny on Sunday.

________________________________

4. He thinks Da Lat is beautiful.

________________________________

5. I would you like to eat oranges now.

________________________________

Choose the correct answer to complete the passage.

Yesterday.......... (1) a terribly cold day but Jim...... (2) out without warm clothes, so he...... (3) a bad fever. His mother took him to the doctor. The doctor gave him............... (4) aspirins and said " You should....... (5) warm clothes and you shouldn't go out. I think you will get better soon. "

1. A. was B. were C. is D. are

2. A. go B. going C. went D. goes

3. A. has B. have C. had D. having

4. A. an B. a C. any D. some

5. A. wear B. wore C. wearing D. to wear

ĐÁP ÁN

Bạn đọc click đường link: Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh lớp 5 cả năm 2021 - 2022 để tham khảo thêm tài liệu Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 kèm theo Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit & chuyên đề.

Read and match.

1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - e; 5 - a;

Underline the mistake and correct it.

1 - writing thành writer;

2 - on thành about;

3 - is thành will;

4 - more big thành bigger;

5 - What do thành What does;

Write questions for underlined parts.

1 - How many bottles of milk do you drink every day?

2 - Which place would you like to visit?

3 - What will the weather be like on Sunday?

4 - What does he think about Da Lat?

5 - What would you like to eat now?

Choose the correct answer to complete the passage.

1 - A; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - A;

Trên đây là Đề thi tiếng Anh cuối kì 2 lớp 5 có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, .... Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập, giảng dạy.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
14 5.074
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm