Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 năm 2022 - 2023 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án được biên tâp bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 5 Unit 11 - 20 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

*** Tham khảo thêm: 16 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2022 - 2023

I. Đề tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2022 - 2023

Read and match. 

AB
1. What's winter like in Vietnam?a. I think it's big and beautiful.
2. Where is the supermarket?b. He'd like to visit Da Lat.
3. Which place would Long like to visit?c. It's usually cold and snowy.
4. How much rice do you eat everyday?d. It's next to the cinema.
5. What do you think of Thu Le zoo?e. I eat two bowls of rice.

Underline the mistake and correct it. 

1. I would like to be a writing.

2. What do you think on Snow White?

3. What is the weather be like next weekend?

4. I think Hanoi is more big than Bac Ninh.

5. What do she do in her free time?

Write questions for underlined parts. 

1. I drinks two bottles of milk every day.

________________________________

2. I would like to visit Quy Nhon.

________________________________

3. The weather will be hot and sunny on Sunday.

________________________________

4. He thinks Da Lat is beautiful.

________________________________

5. I would you like to eat oranges now.

________________________________

Choose the correct answer to complete the passage.

Yesterday.......... (1) a terribly cold day but Jim...... (2) out without warm clothes, so he...... (3) a bad fever. His mother took him to the doctor. The doctor gave him............... (4) aspirins and said " You should....... (5) warm clothes and you shouldn't go out. I think you will get better soon. "

1. A. was B. were C. is D. are

2. A. go B. going C. went D. goes

3. A. has B. have C. had D. having

4. A. an B. a C. any D. some

5. A. wear B. wore C. wearing D. to wear

Read the passage and complete the sentence.

Hello. My name’s Nga. I live in a village in Vinh Phuc Province. It’s about sixty kilometres
from Ha Noi. The village is small and quiet. There are not many people, shops and traffic. I
enjoy living here because life is peaceful and the people are friendly. At weekends, my parents
often take me to Ha Noi. It’s much noisier and busier. It has lots of large lakes, beautiful parks
and tall buildings. The streets are so crowded and things are more expensive. I like Ha Noi
because the shops are really nice and life is exciting.

1. Nga lives in _____________ in __________.

2. The village is _______________.

3. She likes living here because the life is ________.

4. Hanoi is much _____________.

5. Hanoi has lots of _________, _______ and __________.

II. Đáp án Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

Read and match.

AB
1. What's winter like in Vietnam?1 - ca. I think it's big and beautiful.
2. Where is the supermarket?2 - db. He'd like to visit Da Lat.
3. Which place would Long like to visit?3 - bc. It's usually cold and snowy.
4. How much rice do you eat everyday?4 - ed. It's next to the cinema.
5. What do you think of Thu Le zoo?5 - ae. I eat two bowls of rice.

Underline the mistake and correct it.

1 - writing thành writer;

2 - on thành about;

3 - is thành will;

4 - more big thành bigger;

5 - What do thành What does;

Write questions for underlined parts.

1 - How many bottles of milk do you drink every day?

2 - Which place would you like to visit?

3 - What will the weather be like on Sunday?

4 - What does he think about Da Lat?

5 - What would you like to eat now?

Choose the correct answer to complete the passage.

1 - A; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - A;

Read the passage and complete the sentence.

Hello. My name’s Nga. I live in a village in Vinh Phuc Province. It’s about sixty kilometres
from Ha Noi. The village is small and quiet. There are not many people, shops and traffic. I
enjoy living here because life is peaceful and the people are friendly. At weekends, my parents
often take me to Ha Noi. It’s much noisier and busier. It has lots of large lakes, beautiful parks
and tall buildings. The streets are so crowded and things are more expensive. I like Ha Noi
because the shops are really nice and life is exciting.

1. Nga lives in ____a village_________ in ____Vinh Phuc province______.

2. The village is ________small and quiet_______.

3. She likes living here because the life is ____peaceful____.

4. Hanoi is much ______noisier and busier_______.

5. Hanoi has lots of ____large lakes_____, ___beautiful parks____ and ____tall buildings______.

Hướng dẫn dịch

Xin chào. Tên tôi là Nga. Tôi sống ở một ngôi làng ở tỉnh Vĩnh Phúc. Đó là khoảng sáu mươi cây số từ Hà Nội. Ngôi làng nhỏ và yên tĩnh. Không có nhiều người, cửa hàng và giao thông. Tôi thích sống ở đây vì cuộc sống yên bình và người dân thân thiện. Vào cuối tuần, bố mẹ tôi
thường xuyên đưa tôi đến Hà Nội. Nó ồn ào và bận rộn hơn nhiều. Nó có rất nhiều hồ lớn, công viên đẹp và các tòa nhà cao tầng. Đường phố đông đúc và mọi thứ đắt đỏ hơn. Tôi thích Hà Nội bởi vì các cửa hàng thực sự đẹp và cuộc sống thật thú vị.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh cuối kì 2 lớp 5 có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 5 cả năm khác nhau. Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập, giảng dạy.

Đánh giá bài viết
45 19.237
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Phương An Vũ
  Phương An Vũ

  hay

  Thích Phản hồi 03/05/23

  Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm