Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm học 2017-2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ 1 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Tiếng Anh lớp 5; Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
Name: …………………………………….. class : …………………
PART I : LISTENING (20 MINUTES) Phần I: nghe (20 phút)
Question 1: Listen and draw the line. (1pt)
A B C D E
1 2 3 4 5
Question 2: Listen and number. (1pt)
a b c d
Question 3: Listen and tick. (1pt)
headache sore throat toothache stomach ache
1. Nam
2. Peter
3. Linda
4. Tony
Question 4: Listen and complete. (2 pts)
Hi. My name is Phong. In my free time, I often go (1) ……… with my friends because I like sports
very much. My father likes sports, too. He does (2) ………….. twcie a week. My mother (3)…………..
like sports. She likes shopping. She often goes shopping at weekends. And my sister likes
(4) …………. She often cleans our house in her free time.
PART II: READING AND WRITING (20 minutes) Phần II: Đọc viết (20 phút)
Questions 5: Select and circle the letter A, B, C or D (1pt)
1. Phong and his family ………… on holiday in Malaysia last summmer.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. go B. will go C. went D. goes
2. Don’t play with the cat. It ……… scratch you.
A. may B. should C. do D. shall
3. ………. the matter with Nam?
A. When’s B. What’s C. Why’s D. How’s
4. I’d like to ……… a doctor.
A. is B. was C. be D. am
Questions 6. Reorder the words to make complete the sentences. (1pt)
1. My/ often/ grandma/ in/ works/ the garden/ her/ in/ free/ time.
……………………………………………………………………………………………………………
2. you/ what/ doing/ are/ stove/ with/ the?
……………………………………………………………………………………………………………
3. shouldn’t/ cream/ you/ ice/ eat
……………………………………………………………………………………………………………
4. like/ would/ future/ the/ you/ to/ what/ be/ in ?
……………………………………………………………………………………………………………
Questions 7: Complete the sentences. (2pts)
1. We’d like to be a………because we’d like to fly planes.
2. Mai has a pain in her ear. She has an …………………
3. Don’t touch the stove! You may ………………….....
4. I think the older brother in The Star fruit tree” is …………..
Questions 8. Look and read. Put a tick (v) or a cross (x) . (1pt)
o. He is skating.
V
1. Don’t play with the matches
2. He has fever.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. I’m reading the Story of Mai An
Tiem
4. She’d like a teacher.
ĐỀ 2 - THE FINAL TEST - School year: 2017-2018
Class: 5 Time: 40 minutes Full
name: ……………………………………………………………
PART I. LISTENING
Question 1: Listen and tick (1pt)
1.
A B C
2.
A B C
3.

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

Kì thi học kì 2 đang đến rất gần. Để giúp các bạn học sinh tự tin làm bài thi học kì sắp tới đây, trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm học 2017-2018 rất hữu ích. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 5, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 5 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt với bộ đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh này.

Đề thi học kì 2 lớp 5 được tải nhiều nhất

Đánh giá bài viết
20 12.221
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm