Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh trường Tiểu học Ngô Mây, Gia Lai năm học 2016-2017 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHONG GD ĐT PHÚ THIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ Y
Họ và Tên…………………… ....
Lớp………………………………
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI NĂM
MÔN TIẾNG ANH- LỚP 5
NĂM HỌC 2016 2017
Thời gian làm bài: 40 phút
PART I: LISTENING (2,5pts)
Question 1: Listen and number. (Nghe đánh số) (1pt)
a. b.
c. d.
Question 2: Listen and tick. (Nghe tick) (0,75 pt)
1. a.
b.
c.
2. a.
b.
c.
3. a.
b.
c.
Question 3: Listen and circle a or b. (Nghe khoanh tròn a hoặc b) (0,75pt)
1. Where’s the cinema?
a. It’s opposite the library.
b. It’s opposite the museum.
2. Where’s the restaurant ?
a. It’s next to the stadium
Marks: Listening Reading and writing Speaking Total
Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q.9
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b. It’s next to the supermarket
3. Where’s the park?
a. It’s at the end of the street.
b. It’s on the corner of the street.
PART II: READING AND WRITING (5pts)
Question 4. Select and tick () the letter A, B, C or D. (Chọn đánh dấu () vào A, B ,C hay D).
(1pt)
1. What’s the matter……….. you ?
A. for B. with C. to D. on
2. What would you like to drink ?
A. fish B. chicken C. milk D. rice
3. What…. the weather be like tomorrow?.
A. would B. will C. is D. are
4. What do you…. in your free time?
A. do B. did C. does D. don’t
Question 5.Fill in the blanks with the works from the box. (Điền từ thích hợp với những từ cho
sẵn). (1pt)
[should’t/ headache/ should/ see]
A: What is the matter with you, John?
B: I have a (1) _____________.
A: That’s too bad. Why don’t you (2) ____________ a doctor?
B: Don’t worry. I will be Ok.
A: You (3) ______________ go to school today.
B: All right. I’ll stay at home.
A: And you (4) _____________ take some aspirins.
B: Good idea. Thank you, Linda.
Question 6. Read the passage and tick () True or False.(Đọc đoạn văn đánh dấu () đúng
hay sai). (1pt)
Tom lives in London. Last week, he arrived in Vietnam. he visited some old streets in Hanoi. Then, he
travelled to Nha Trang. He enjoyed the seafood there. Now he is in Hue. His staying in a Hotel. This
Sunday, he is going to see the citadel. Next week, he is going to fly to Ho Chi Minh City. He is going to
Dam Sen Park. He is going to buy some souvenirs for his family and friends.
True False
1. Tom lives in Vietnam.
2. Last week, he visited some old streets in Hanoi.
3. He loves the seafood in Nha Trang
4. He is going to Dam Sen Park in Ha Noi
Question 7. Reorder the words to make sentences.(sắp xếp những từ sau đ tạo thành câu hoàn
chỉnh).(1pt)
1. the/ matter/ what/ is/ you/ with/?
……………………………………….
2. I/ a/ headache/ have.
………………………………………..
3. will/ what/ weather/ the/ like/ be/ tomorrow?
……………………………………….
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. cold/ It/ will/ be/ and/ rainy/ in/ Ha Noi.
………………………………………
Question 8. Fill in a suitable word in the blank.(Điền từ thích hợp vào chỗ trống) (1 pt)
1. Nice __________ meet you.
2. I _______ from Ha Noi. I’m Vietnamese.
3. Good _________ teacher and see you again.
4. I often go ___________ school at 7 o’clock.
PART III: SPEAKING
Question 9. (2,5pts)
The examiner says” My name is…It’s nice to talk to you today.”
Part 1. Getting to know each other.
The examiner asks 3 questions below:
1. What’s your full name?.
2. What date is it today.
3. What would you like to eat?
Part 2. Talking about a real object in class.
The test taker shows things in class such as: ruler, shool bag, board… and then asks ps:
1. What it it in my hand?
2. What colour is it?
Part 3: Describing the picture.
The examiner says,” Now you have 30 seconds to look at the this drawing.”
The examiner asks 2 questions below:
1. How many people are there in this picture?
2. Are there any animals?
- The End
*Answer keys:
I. Listening:
Question 1: Listen and number: 1. B 2. D 3. C 4. A
1. What’s the matter with you?- I have a toothache. You should go to the doctor and you shouldn’t eat
sweets. I know. You right.

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

Để giúp các bạn học sinh tự tin làm bài thi học kì sắp tới đây, trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh trường Tiểu học Ngô Mây, Gia Lai năm học 2016-2017 có đáp án rất hữu ích. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 5, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 5 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
1 2.806
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm