Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2022 - 2023

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 i-Learn Smart Start có đáp án

Đề thi tiếng Anh cuối học kì 2 lớp 5 i-Learn Smart Start có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

* Xem thêm: Bộ 10 Đề thi cuối kì 2 tiếng Anh 5 có đáp án

I. Fill the blanks.

Where; When; What; What time; How often;

1. _______ do you go to the supermarket? - Once a week.

2. ________ is your English lesson? - At 3 p.m.

3. ________ is your birthday? - It is in October.

4. ________ is she from? - She is from Vietnam.

5. ________ is your mother do? - She is a nurse.

II. Read and match. 

AB
1. Listena. bowling
2. Watchb. to music
3. Goc. about the future plan
4. Playd. TV
5. Talke. baseball

III. Reorder the words. 

1. Where/ Lisa/ is/ from/ ?

__________________________

2. from/ She/ Thailand/ is/ .

__________________________

3. was/ holiday/ How/ the/ ?

__________________________

4. was/ It/ great/ ./

__________________________

5. sometimes/ I/ zoo/ go/ the/ to/ .

__________________________

IV. Read the passage and answer the questions.

Cultural Day in Japan

Cultural day is a festival in Japan. It's held every year on November 3rd. The first Cultural Day was in 1948. Japanese students put on fashion shows and small plays at their schools. Other students sing songs or dance for people to see. Parents can visit schools to look at their children's art and schoolwork. Parents who want their children to go to the school can look around at school, too. It's a very happy and interesting day.

1. When is Cultural Day held?

_____________________________

2. When is the first Cultural Day?

_____________________________

3. How is the Cultural Day like?

_____________________________

4. What do Japanese students put on at their schools?

_____________________________

5. Can Japanese parents visit their children's school?

_____________________________

V. Choose the odd one out

1. A. morning B. yesterday C. evening D. afternoon

2. A. engineer B. TV station C. receptionist D. cashier

3. A. first B. four C. third D. sixth

4. A. mountain B. winter C. beach D. river

5. A. cleaner B. mechanic C. zookeeper D. zoo

ĐÁP ÁN

I. Fill the blanks.

1. ___How often____ do you go to the supermarket? - Once a week.

2. ____What time____ is your English lesson? - At 3 p.m.

3. ___When_____ is your birthday? - It is in October.

4. ___Where_____ is she from? - She is from Vietnam.

5. ___What_____ is your mother do? - She is a nurse.

II. Read and match.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - c;

III. Reorder the words.

1 - Where is Lisa from?

2 - She is from Thailand.

3 - How was the holiday?

4 - It was great.

5 - I sometimes go to the zoo.

IV. Read the passage and answer the questions.

1 - It is held every year on November 3rd.

2 - It was in 1948.

3 - It is a very happy and interesting day.

4 - They put on fashion shows and small plays at their schools.

5 - Yes, they can.

Google dịch

Ngày văn hóa ở Nhật Bản

Ngày văn hóa là một lễ hội ở Nhật Bản. Nó được tổ chức hàng năm vào ngày 3 tháng 11. Ngày Văn hóa đầu tiên diễn ra vào năm 1948. Học sinh Nhật Bản trình diễn thời trang và các vở kịch nhỏ tại trường học của họ. Các học sinh khác hát hoặc nhảy cho mọi người xem. Phụ huynh có thể đến thăm các trường để xem tác phẩm nghệ thuật và bài tập ở trường của con em mình. Phụ huynh muốn con mình đến trường cũng có thể tìm kiếm xung quanh trường. Đó là một ngày rất hạnh phúc và thú vị.

V. Choose the odd one out

1 - B; 2 - B; 3 - B; 4 - B; 5 - D;

Trên đây là Đề thi cuối kì 2 tiếng Anh 5 i-Learn Smart Start có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 5 cả năm khác nhau. Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập, giảng dạy.

Đánh giá bài viết
34 24.211
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm