Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2024

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 i-Learn Smart Start có đáp án

Đề thi tiếng Anh cuối học kì 2 lớp 5 i-Learn Smart Start có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

* Xem thêm: Bộ 10 Đề thi cuối kì 2 tiếng Anh 5 có đáp án

I. Fill the blanks.

Where; When; What; What time; How often;

1. _______ do you go to the supermarket? - Once a week.

2. ________ is your English lesson? - At 3 p.m.

3. ________ is your birthday? - It is in October.

4. ________ is she from? - She is from Vietnam.

5. ________ is your mother do? - She is a nurse.

II. Read and match. 

AB
1. Listena. bowling
2. Watchb. to music
3. Goc. about the future plan
4. Playd. TV
5. Talke. baseball

III. Reorder the words. 

1. Where/ Lisa/ is/ from/ ?

__________________________

2. from/ She/ Thailand/ is/ .

__________________________

3. was/ holiday/ How/ the/ ?

__________________________

4. was/ It/ great/ ./

__________________________

5. sometimes/ I/ zoo/ go/ the/ to/ .

__________________________

IV. Read the passage and answer the questions.

Cultural Day in Japan

Cultural day is a festival in Japan. It's held every year on November 3rd. The first Cultural Day was in 1948. Japanese students put on fashion shows and small plays at their schools. Other students sing songs or dance for people to see. Parents can visit schools to look at their children's art and schoolwork. Parents who want their children to go to the school can look around at school, too. It's a very happy and interesting day.

1. When is Cultural Day held?

_____________________________

2. When is the first Cultural Day?

_____________________________

3. How is the Cultural Day like?

_____________________________

4. What do Japanese students put on at their schools?

_____________________________

5. Can Japanese parents visit their children's school?

_____________________________

V. Choose the odd one out

1. A. morning B. yesterday C. evening D. afternoon

2. A. engineer B. TV station C. receptionist D. cashier

3. A. first B. four C. third D. sixth

4. A. mountain B. winter C. beach D. river

5. A. cleaner B. mechanic C. zookeeper D. zoo

VI. Read and fill in the blanks.

1. Where does your uncle live? He ……………….in a city. It’s exciting.

2. ……………… is Toby from? He’s from the UK. He’s British.

3. Are they from Singapore? ………………, they aren’t.

4. What’s the …………… like in Washington? In the summer, it’s sunny.

5. What is your town like? …………… nice and peaceful, but it isn't very big.

6. When’s Cultural Festival in Japan? It’s ……………November 3rd.

7. What ………… you do at Christmas? We sing and dance around the Christmas Tree.

8. What is your favorite festival ? ………… favorite festival is New Year.

9. What festival is on the first of June?………………. Day.

Tải file để xem đáp án chi tiết

Trên đây là Đề thi cuối kì 2 tiếng Anh 5 i-Learn Smart Start có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 5 cả năm khác nhau. Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập, giảng dạy.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
101
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2024