Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Giao Hương

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án trường Tiểu học Giao Hương, Nam Định nằm trong bộ Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh có đáp án được biên tập bám sát chương trình học SGK tiếng Anh 5 mới của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

⇔ Tham khảo thêm đề cương ôn tập cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 5 mới nhất: Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 NEW

I. Nội dung Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 5 số 1

I. Read and complete the passage: (Đọc và hoàn thành đoạn văn)

south - picnic - wind - November - two

My name is Quang. I live in Can Tho. It is in the (0) ___ south ___ of Viet Nam. There are only (1) __________ seasons here. They are the dry season and the rainy season. The dry season lasts from (2) ___________ to April. It is usually cool and dry in this time of the year. This is my favourite season because I can go for a (3) _________________with my friends. The rainy season lasts from May to October. It is usually hot and wet. There is a lot of (4) ___________ too.

II. Read and tick True or False: (Đọc và đánh dấu vào ô Đúng và Sai)

What do English children usually eat nowadays? At lunch, Jim goes to a shop and buys a sandwich, some chocolate and some milk. Some of his friends buy food at the shop, too. Some of the sandwiches are healthy, but some aren’t. School meals are healthier, but Jim and his friends never eat at the school canteen.

True False

0. At lunch, Jim goes to a book shop.

False

1. Jim buys a sandwich, some chocolate and some milk.

2. His friends also buy food at a shop.

3. Jim always eats at the school canteen.

III. Matching: (Nối)

1. What’s winter like in your country?

2. What do you think of Ha Long Bay?

3. What happened in the story?

4. How can I get to Phu Quoc Island?

5. Don’t touch the stove!

6. How much water do you drink every day?

7. Which place would you like to visit?

A. First, the prince visited the castle and he met a beautiful princess.

B. I drink three bottles a day.

C. It’s usually very cold and there is a lot of snow.

D. I’d like to visit Thong Nhat Park.

E. It’s more attractive than I expected.

F. You can take a boat.

G. Because you may get a burn.

IV. Complete these sentences: (Hoàn thành các câu sau)

1. The museum/ the corner/ the street.

________________________________________________________________

2. Minh / would like/ a pilot/ because / he’d / fly/ plane.

________________________________________________________________

3. My father/ often/ go fishing/ his free time.

________________________________________________________________

4. The weather/ be/ warm/ stormy.

________________________________________________________________

V. Write about you and your family: (Viết về bạn và gia đình của bạn)

My name is __________.There are three people in my family. I usually ______________ in my free time. My mother is a/ an __________ .She usually ___________________ in her free time. My father is a/an ____________ He often ____________ in his free time.

II. Đáp án Đề tiếng Anh lớp 5 kì 2 số 1

I. Read and complete the passage: (Đọc và hoàn thành đoạn văn)

1. two 2. November 3. picnic 4. wind

II. Read and tick True or False: (Đọc và đánh dấu vào ô Đúng và Sai)

1. True 2. True 3. False

III. Matching: (Nối)

1. C 2. E 3. A 4. F 5. F 6. B 7. D

IV. Complete these sentences: (Hoàn thành các câu sau)

1. The museum is at corner of the street.

2. Minh would like to be a pilot because he’ d like to fly the plane.

3. My father often goes fishing in his free time.

4. The weather is warm and stormy.

V. Write about you and your family: (Viết về bạn và gia đình của bạn)

Gợi ý:

My name is _____My Le_____.There are four people in my family. I usually _________listen to music_____ in my free time. My mother is a/ an ___teacher_______ .She usually _________reads books__________ in her free time. My father is a/an _______doctor_____ He often __watch TV__________ in his free time.

⇔ Tham khảo thêm đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 có file nghe: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe năm học 2018 - 2019 HOT

III. Nội dung đề kiểm tra cuối học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 số 2

I. Circle the odd one out. Chọn từ khác loại) (2.5ms)

1. AutumnWinterSummerSeason
2. WhoWhatThereWhen
3. DancedSongStayedListened
4. FootballPlayVolleyballBadminton
5. DoingWatchingSpringReading

II. Select and circle A, B, C or D. (Chọn và khoanh vào A, B hoặc C) (2.5 ms)

1. What do you usually do ………….. spring?

A. on

B. in

C. at

D. by

2. There …………. a lot of flowers at the festival last week.

A. are

B. were

C. was

D. is

3. ……….. did they do yesterday?

A. What

B. When

C. Where

D. Who

4. ……….. you going to Nha Trang next week?

A. Is

B. Are

C. Do

D. Did

5. Peter doesn’t want ……….. football.

A. play

B. to play

C. playing

D. played

III. Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi) (2.5 ms)

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.

1. Linda isn’t from England.

2. There are five seasons in her country.

3. Her father and she sometimes go fishing.

4. They usually go skiing in the mountains.

5. In spring, it is cool and beautiful.

IV. Reorder the words to make sentenc. (Sắp xếp các từ để tạo thành câu) (2.5ms)

1. in / spring / What / like / is / the / weather / ?

………………………………………………………………………………

2. isn’t / going / to / Hoi An / Minh / next / week / .

………………………………………………………………………………

3. is / it / here / your / house / How far / from / to / ?

………………………………………………………………………………

4. straight / Go / turn / and / ahead / right / .

………………………………………………………………………………

5. the / swimming pool / is / Where / ?

………………………………………………………………………………

IV. Đáp án đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 số 2

1. Circle the odd one out. (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Key:

1. Season 2. There 3. Song 4. Play 5. Spring

2. Select and circle A, B, C or D. (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Key:

1. B 2. B 3. A 4. B 5. B

3. Read the passage and answer the questions. (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Key:

1. False 2. False 3. True 4. True 5. False

4. Reorder the words to make sentences. (mỗi câu đúng 0,5d)

Key:

1. What’s the weather like in spring?

2. Minh isn’t going to Hoi An next week.

3. How far is it from here to your house?

4. Go straight ahead and turn right.

5. Where is the swimming pool?

Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi và đáp án của Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Giao Hương có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
659 238.323
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm