Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 trường Tiểu học Phú Thượng 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề kiểm tra cuối năm lớp 5 môn Tiếng Anh có đáp án trường Tiểu học Phú Thượng 1 dưới đây nằm trong đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi môn Tiếng Anh học kì 2 lớp 5 được biên tập bám sát chương trình mới của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

PART I: LISTENING (20 minutes)

Question 1: Listen and number: (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh

Question 2: Listen and circle: (1pt)

1) Nga went to see her grandparents by _____________.

a. bus b. motorbike c. coach

2) Linda went to her hometown by ______________.

a. train b. coach c. plane

3) Linh went to her home village by _____________.

a. motorbike b. train c. ship

4) Mai went to her hometown by ______________.

a. boat b. taxi c. plane

Question 3: Listen and complete: (1pt)

1) Anna’s home village is in the _____________ of Australia.

2) It is about _____________ kilometres from Sydney.

3) Anna’s village has got many ______________.

4) The people in her village are very _________.

Question 4: Listen and tick: (1pt)

Where do they live?

Tom

Laura

Nam

David

a. In a village

b. In the mountains.

c. In a big city.

d. Near the seaside.

Question 5: Listen and draw a line from the following names to their correct pictures :(1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh

PART II: READING AND WRITING (20 minutes)

Question 6: Find the odd one out. Then write the words in the spaces provided: (1pt)

0) a. cottage b. village c. hut d. flat _____hut_____

1) a. town b. city c. village d. building ____________

2) a. garage b. fridge c. vacuum cleaner d. TV ____________

3) a. kitchen b. living room c. robot d. bedroom ____________

4) a. car b. mountain c. train d. bus ____________

Đáp án: 1. building 2. garage 3. robot 4. mountain

Question 7: Match the questions in A with the correct answers in B :(1pt)

A

B

0) What’s the matter with you?

a. There are four seasons.

1) How many seasons are there in your country?

b. I’ve got a cold.

2) What is Jim doing?

c. By train.

3) Is that the capital city of the UK?

d. Yes, that’s right.

4) How do you get there?

e. He’s gliding the staircase.

Đáp án: 1. a 2. e 3. d 4. c

Question 8: Reorder the words to make sentences.:(1 pt )

0) the / zoo / to / I / ? / How / can / get

How can I get to the zoo?

1) stop / must / means / It / . / We

_________________________________

2) How / does / take / to / long / it / there / ? / train / get / by

_________________________________

3) cold / it / be / will / . / and / stormy

_________________________________

4) ride / fast / Don’t / too / .

_________________________________

Đáp án:

1. It means we must stop.

2. How long does it take to get by train?

3. It will be cold and stormy.

4. Don’t ride too fast.

Question 9: Read the passage and tick (√) true or false :(1pt)

John lives in England. He is a famous footballer. He likes travelling very much. Last year, he visited Ha Long Bay in Vietnam. It is very beautiful. Next year, he is going to visit Hoi An. He says he likes Vietnam very much.

0) John lives in Vietnam.

1) He is famous football player.

2) He dislikes travelling.

3) He visited Ha Long Bay last month.

4) He is going to visit Hoi An next year.

Đáp án: 1. True 2. False 3. False 4. True

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 trường Tiểu học Phú Thượng 1. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, .... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Đánh giá bài viết
4 2.099
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm