Bộ đề thi môn Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI CUỐI HỌC 2 LỚP 5 M HC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
ĐỀ SỐ 1
PART 1 LISTENING
I. Listen and tick (
) the correct picture: (1pt)
E.g.:
1.
2.
3.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4.
II. Listen and tick (
) true or false: (0.75 pt)
True False
E.g.: It’s sunny.
True False
1. Suzy is very happy.
2. Milly is sleeping.
3. You should bring your sun hats and sunglasses.
III. Listen and complete: (0.75 pt)
E.g.: We’re getting ready for our summer party.
1. Look at this ………………... I am with my mum and aunt, Lola.
2. All the ………………are talking and laughing.
3. We all like the yellow ……………………with purple letters.
PART 2 READING
I. Read the text and write the name under the pictures:
Harry is at the park with his friends. It's cold. He's wearing a scarf and a hat. He's
talking to Ben. Ben is wearing jeans and a coat. Anna is flying a kite. She's wearing a
skirt and black boots. Polly is wearing gloves. She's playing football with her sister Jenny.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1.……………….
II. Read the text again and write “yes” Or “no”: (0.75 pt)
E.g.: Harry is at school with his friends. .................
1. It is cold. .................
2. Harry is wearing a scarf and a hat. .................
3. Polly and her sister are talking and laughing. .................
III. Read the text and write the answers for these questions: (1 pt)
E.g: What’s Harry wearing?
He’s wearing a scarf and a hat.
1. What’s Harry doing?
He’s ………………..to Ben.
2. What’s Ben wearing?
He’s wearing ……………….and a…………
3. What’s Anna doing?
She’s………………………………………..
4. What’s Polly wearing?
……………………………………………….
PART 3 WRITING
I. Fill in each blank with one correct word from the list: (1.25 pts)
sad - friends - grass - real - fairground - water - fields
Suzy is a fairground horse (0). She.................... (1) round and round every day with
her …………….. (2), the red horse and the blue horse. But Suzy isn't happy. She wants
to run in the..................... (3). She wants to eat the green.................... (4). She wants to be
a................... (5) horse.
II. Look at the pictures and complete the sentences: (1.25 pts)
E.g.:
NO
2. ………………….
3. ………………….
4. ………………….
They were happy.
Polly

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh có đáp án

Tổng hợp 10 đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bộ đề thi cuối năm lớp 5 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD&ĐT giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức trọng tâm học kì 2 hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung bộ đề thi và đáp án tại đây: Bộ đề thi môn Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 3.957
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm