Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 5 học kì 2

Đề kiểm tra cuối năm lớp 5 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen and number

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh

Question 2: Listen and draw the line

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh

Question 3: Listen and tick

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh

PART 2: READING AND WRITING

Question 4 .Circle the correct answer

1. What are you _________? I'm reading The Fox and the Crow.

A. listening B. reading C. speaking

2. What did you _________ at the zoo? I saw crocodiles

A. see B. on C. were

3. …do you have Music?

A. Where B. How C. When

4. __________ you go on a picnic?

A. Did B. party C. one

5. I like Maths because I’m good…… Maths.

A. on B. at C. in

Question 5: Read and complete

chatting

favourite

week

school

Science

It is Wednesday today. Trung is at (1 )……… He has four lessons: Vienamese, Maths, English and (2 )…………… Trung has English four times a ( 3 )………

Miss Hien is English teacher. She is kind and friendly teacher. English is one of Trung’s (4 ) …………….. subjects because he love reading English short stories and comic books. Trung also like ( 5 ) ………… online with his foreign friends like Akiko, Tony, Linda and Peter.

Question 6: Answer the questions:

1. How often do you have English?

………………………………………………………..

2. What are you going to do on Sports Day?

…………………………………………………………..

ĐÁP ÁN

Question 4 .Circle the correct answer

1. B 2. A 3. C 4. A 5. B

Question 5: Read and complete

1. School 2. Science 3. week 4. favorite 5. chatting

Question 6: Answer the questions

Student’s answer.

Ví dụ:

1. I have English three times a week.

2. I am going to play football/ volleyball/ …

Hiện tại, VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, .... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
21 4.855
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm