Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 - Đề 2

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 5

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 - Đề 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 2 lớp 5 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Find the word which has a different sound in the underlined part

1. A. doesB. watchesC. finishesD. brushes
2. A. villageB. primaryC. niceD. kite
3. A. readB. teacherC. eatD. ahead

II. Choose the odd one out

1. A. neverB. usuallyC. alwaysD. after
2. A. orangeB. yellowC. appleD. blue

III. Look at pictures and write:

1. I go to school by _____Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2
2. He wants to be a _____Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2
3. When Linda has free time, she usually ______ with her brotherĐề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2
4. Every summer holiday, she is excited with _____ in the sea.Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2

IV. Choose the best answer A, B, C or D

1. What was the matter with him? He ____ a toothache

A. To have

B. Have

C. Has

D. Had

2. Are you free ___ the evening? - Yes, I am

A. In

B. On

C. At

D. To

3. She is going to _____television tonight

A. Sing

B. Play

C. Stay

D. Watch

4. I ask my mother to ____ my dog when I am not at home

A. See

B. Look after

C. Look at

D. Take of

5. Where ____ you yesterday? I was at home

A. Was

B. Are

C. Were

D. Is

6. My friend ____ English on Monday and Friday.

A. Not have

B. Isn’t have

C. Don’t have

D. Doesn’t have

7. The student often travel to school ____ bike.

A. By

B. In

C. With

D. On

8. _____ are you going this summer holiday? - I’m going to Sapa

A. How

B. What

C. Where

D. Who

V. Complete the following dialogue

birthdaydrankdidlastsongs

A: Where were you (1) _____ Saturday?

B: We were at Tuan’s _____ party

A: What (3) ______ you do there?

B: We ate candies, cakes and (4) _____ 7 up

A: Did you sing any (5) ______?

B: Yes, we did

VI. Choose the best answer A, B, C or D

1. I/ eleven/ am/ years/ this/ old/ year/

A. I am eleven years old this year

B. I am eleven old years this year

C. I am eleven this old years

2. often/ How/ do/ play/ you/ badminton/ ?

A. How often do you play badminton?

B. How do you often play badminton?

C. How often do play you badminton?

3. was/ born/ He/ May/ on/ 5th

A. He was born May on 5th

B. He was born on May 5th

C. He born was on May 5th

VII. Read the passage and decide True (T) or False (F)

Next Sunday is a holiday. I’m going to somewhere with my family. My father likes to go to Vung Tau. He thinks the weather is cool and it’s good for our health, but my mother doesn’t want to go anywhere. She want s to stay at home. My sister wants to visit Da Lat but my brother likes to go to Dam Sen Park.

T/F
1. Next Saturday is a holiday
2. His father likes to visit Vung Tau
3. His mother likes to stay at home
4. My sister wants to go Dam Sen Park
5. My brother wants to visit Da Lat

The end-

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 - Đề 2

I. Find the word which has a different sound in the underlined part

1. A

2. A

3. D

II. Choose the odd one out

1. D

2. C

III. Look at pictures and write:

1. Bike

2. Doctor

3. Plays chess

4. Swimming

IV. Choose the best answer A, B, C or D

1. C

2. A

3. D

4. B

5. A

6. D

7. A

8. C

V. Complete the following dialogue

1. Last

2. Birthday

3. Were

4. Drank

5. Songs

VI. Choose the best answer A, B, C or D

1. A

2. A

3. B

VII. Read the passage and decide True (T) or False (F)

1. F

2. T

3. T

4. F

5. F

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Tổng hợp đề thi lớp 5 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh, Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có file nghe + đáp án ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 834
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm