Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023 số 3

Đề thi tiếng Anh lớp 5 kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

Tham khảo thêm: 16 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2022- 2023

I. Đề tiếng Anh lớp 5 kì 2 năm 2022 - 2023

Chọn từ khác loại.

1. A. weather B. summer C. autumn D. winter

2. A. windy B. cloud C. sunny D. rainy

3. A. cold B. sunny C. hot D. spring

4. A. weather B. season C. stormy D. What

5. A. subject B. Vietnamese C. English D. science

Sắp xếp các chữ cái đã cho sau thành từ có nghĩa.

1. OSLNES

1._ _ _ _ _ _

2. IESNCEC

2: _ _ _ _ _ _ _

3. CEPXET

3: _ _ _ _ _ _

4. CEWIT

4. _ _ _ _ _

Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau

1. He ………………………… morning exercises regularly. (not do)

2. She ……………………………… here next month. (come)

3. Listen! Someone ……………………….. (cry)

4. Mai …………a lot of photos when her family visited Sam Son. (take)

Hoàn thành đoạn hội thoại với các câu sau. 

A. Is she making fish and rice?

B. Mom cooks the best chicken noodles.

C. No, she isn’t.

D. She’s cooking dinner.

E. She’s in the kitchen.

Huong: Hi, Phuong. Where’s Mom?

Phuong: (1)....................................

Huong: What’s she doing?

Phuong: (2).................................... .

Huong: Great! (3).................................... .

Phuong: (4).................................... .

Huong: Oh, too bad. Fish is my favorite. What’s she making?

Phuong: Chicken noodles.

Huong: It sounds good! (5)........................ .

Khoanh tròn vào A, B, C hoặc D có từ, cụm từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn sau.

Many English families have three callers between the hours of 7 and 8.30 in the (1)____

______. Two of them, the postman and the milk man, are doing their normal full-time working day, but the third – the newspaper boy or girl – is earning some pocket money (2) ___________going to school. The boy or girl gets newspapers from the shop at about 7 o’clock. They sort out the various newspapers and magazines for 40 or 50 families on the round. They deliver newspapers and magazines 6 days (3)________week in all weather. They can get $2.50 per week for an hour’s work (4)___________ the morning. They are usually between 14 and 16 (5)____________old.

1.A. morning B. afternoon C. evening D. weekend

2.A. after B. while C. before D. until

3.A. once B. one C. a D. first

4.A. on B. at C. of D. in

5.A. years B. year C. years old D. year old

Em hãy viết một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau 

1.To practise speaking you can talk ___________ foreign friends.

2.He also learns English ___________listening to English songs.

3.Don’t play with a _________. You may cut yourself.

4.My mother wants to send this letter for my uncle, so she goes to the _________

5.His mother goes shopping _____weekends.

Read the text carefully. Write True or False.

My name is Jennie. On Tet holidays, I went to Van Don and visited Cai Bau pagoda in Quang Ninh Province. I got there by train with my family. The pagoda is near the Bai Dai beach. It’s bigger and more beautiful than I expected. My mom liked the pagoda a lot. She said that the visit helped her to learn more about the heroes of Tran dynasty and the history of Vietnamese people.

1. Jennie's family visited Quang Ninh province on Tet holiday.

2. They go there by boat.

3. Her mother liked Cai Bau pagoda very much.

4. Cai Bau pagoda is far from the Bai Dai beach.

5. The pagoda is big and beautiful.

Read the passage and answer the question.

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.

1. Where is Linda from?

__________________________

2. How many seasons are there in her country?

__________________________

3. What is the weather like in summer?

__________________________

4. What is the weather like in autumn?

__________________________

5. What is the weather like in winter?

__________________________

II. Đáp án Đề thi tiếng Anh cuối kì 2 lớp 5 năm 2022 - 2023

Chọn từ khác loại.

1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - D; 5 - A;

Sắp xếp các chữ cái đã cho sau thành từ có nghĩa.

1. OSLNES

1.LESSON

2. IESNCEC

2: SCIENCE

3. CEPXET

3: EXPECT

4. CEWIT

4. TWICE

Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau

1. He …………doesn't do…… morning exercises regularly. (not do)

2. She …………will come …… here next month. (come)

3. Listen! Someone …………is crying….. (cry)

4. Mai ……took……a lot of photos when her family visited Sam Son. (take)

Hoàn thành đoạn hội thoại với các câu sau.

1 - E; 2 - D; 3 - A; 4 - C; 5 - B;

Khoanh tròn vào A, B, C hoặc D có từ, cụm từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn sau.

1 - A; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - A;

Em hãy viết một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau

1 - with; 2 - by; 3 - knife; 4 - post office; 5 - at;

Read the text carefully. Write True or False.

1- True; 2 - False; 3 - True; 4 - False; 5 - True;

Read the passage and answer the question.

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.

1. Where is Linda from?

____She is from England.______

2. How many seasons are there in her country?

______There are four seasons in her country.____

3. What is the weather like in summer?

_____It is hot in summer._____

4. What is the weather like in autumn?

__It is cool and wet in autumn.____

5. What is the weather like in winter?

____It is very cold in winter.____

Hướng dẫn dịch

Linda đến từ nước Anh. Có bốn mùa ở đất nước của cô ấy. Vào mùa hè, trời nóng. Cô ấy thường đi bơi. Vào mùa thu, trời mát mẻ và ẩm ướt. Cha cô và cô đôi khi đi câu cá. Trời rất lạnh vào mùa đông. Họ thường đi trượt tuyết trên núi. Vào mùa xuân, trời ấm áp và tươi đẹp. Họ thường đi cắm trại trong công viên quốc gia.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh cuối kì 2 lớp 5 có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 5 cả năm khác nhau. Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập, giảng dạy.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
146
5 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Thảo Anh Trần Minh
  Thảo Anh Trần Minh

  Hay


  Thích Phản hồi 09/04/22
  • Bắc Lê Văn
   Bắc Lê Văn

   Thật Là ét ô ét

   Thích Phản hồi 28/04/22
   • thinh luong
    thinh luong

    ô


    Thích Phản hồi 09/05/22
    • Đăngkhoa
     Đăngkhoa

     Khó:)  ét o ét 

     Thích Phản hồi 10/05/22
     • HUY HOANG Nguyen Huy Hoang
      HUY HOANG Nguyen Huy Hoang

      Khó vãi, vào phòng chỉ có sos

      Thích Phản hồi 16/05/22

      Tiếng Anh lớp 5

      Xem thêm