Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 3

Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi tiếng Anh lớp 5 kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

Sắp xếp các chữ cái đã cho sau thành từ có nghĩa.

1. OSLNES

1._ _ _ _ _ _

2. IESNCEC

2: _ _ _ _ _ _ _

3. CEPXET

3: _ _ _ _ _ _

4. CEWIT

4. _ _ _ _ _

Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau

1. He ………………………… morning exercises regularly. (not do)

2. She ……………………………… here next month. (come)

3. Listen! Someone ……………………….. (cry)

4. Mai …………a lot of photos when her family visited Sam Son. (take)

Hoàn thành đoạn hội thoại với các câu sau. 

A. Is she making fish and rice?

B. Mom cooks the best chicken noodles.

C. No, she isn’t.

D. She’s cooking dinner.

E. She’s in the kitchen.

Huong: Hi, Phuong. Where’s Mom?

Phuong: (1)....................................

Huong: What’s she doing?

Phuong: (2).................................... .

Huong: Great! (3).................................... .

Phuong: (4).................................... .

Huong: Oh, too bad. Fish is my favorite. What’s she making?

Phuong: Chicken noodles.

Huong: It sounds good! (5)........................ .

Khoanh tròn vào A, B, C hoặc D có từ, cụm từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn sau.

Many English families have three callers between the hours of 7 and 8.30 in the (1)____

______. Two of them, the postman and the milk man, are doing their normal full-time working day, but the third – the newspaper boy or girl – is earning some pocket money (2) ___________going to school. The boy or girl gets newspapers from the shop at about 7 o’clock. They sort out the various newspapers and magazines for 40 or 50 families on the round. They deliver newspapers and magazines 6 days (3)________week in all weather. They can get $2.50 per week for an hour’s work (4)___________ the morning. They are usually between 14 and 16 (5)____________old.

1.A. morning B. afternoon C. evening D. weekend

2.A. after B. while C. before D. until

3.A. once B. one C. a D. first

4.A. on B. at C. of D. in

5.A. years B. year C. years old D. year old

Em hãy viết một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau 

1.To practise speaking you can talk ___________ foreign friends.

2.He also learns English ___________listening to English songs.

3.Don’t play with a _________. You may cut yourself.

4.My mother wants to send this letter for my uncle, so she goes to the _________

5.His mother goes shopping _____weekends.

ĐÁP ÁN

Sắp xếp các chữ cái đã cho sau thành từ có nghĩa.

1. OSLNES

1.LESSON

2. IESNCEC

2: SCIENCE

3. CEPXET

3: EXPECT

4. CEWIT

4. TWICE

Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau

1. He …………doesn't do…… morning exercises regularly. (not do)

2. She …………will come …… here next month. (come)

3. Listen! Someone …………is crying….. (cry)

4. Mai ……took……a lot of photos when her family visited Sam Son. (take)

Hoàn thành đoạn hội thoại với các câu sau.

1 - E; 2 - D; 3 - A; 4 - C; 5 - B;

Khoanh tròn vào A, B, C hoặc D có từ, cụm từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn sau.

1 - A; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - A;

Em hãy viết một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau

1 - with; 2 - by; 3 - knife; 4 - post office; 5 - at;

Trên đây là Đề thi tiếng Anh cuối kì 2 lớp 5 có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, .... Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập, giảng dạy.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
77 11.284
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm