Đề cương ôn tập các môn Khoa - Sử - Địa lớp 5 cuối học kì 2

Tài liệu ôn tập kiến thức KHOA-SỬ-ĐỊA CHKII Lớp Năm
Trang
1
Phan Văn Thảo Trường TH Hương Long Năm học 2014-2015
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÁC MÔN KHOA-SỬ-ĐỊA LỚP 5 CUỐI HỌC II
DÀNH CHO HỌC SINH HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI.
MÔN KHOA HỌC
chuyÓn thÓ cña chÊt.
C©u 1: C¸c chÊt thÓ tån t¹i ë nh÷ng thÓ nµo? Nªu tÝnh chÊt cña c thÓ ®ã?
- C¸c chÊt thÓ tån t¹i ë 3 thÓ: t láng, thÓ r¾n, thÓ khÝ. Khi nhiÖt ®é thay ®æi, mét
chÊt thÓ chuyÓn thÓ nµy sang thÓ kh¸c.
- TÝnh chÊt:
+ ThÓ n: h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh.
+ ThÓ láng: Kh«ng h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh, cã h×nh d¹ng a vËt ch÷a nã, nh×n thÊy ®îc.
+ ThÓ khÝ: Kh«ng h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh, chiÕm toµn vËt chøa nã, kh«ng nh×n thÊy
®îc.
C©u 2: Nªu mét chuyÓn thÓ cña chÊt trong ®êi sèng h»ng ngµy?
dô: S¸p, thuû tinh, kim lo¹i ë nhiÖt ®é cao thÝch hîp th× chuyÓn tõ thÓ r¾n sang thÓ
láng. KhÝ nit¬ ®îc lµm l¹nh th× trë thµnh khÝ nit¬ láng.
chuyÓn thÓ cña chÊt mét d¹ng biÕn ®æi häc.
hçn hîp
C©u 1: Hçn p lµ g×? Nªu c¸ch t¹o ra mét hçn hîp? tªn mét hçn hîp em
biÕt?
- Hçn hîp hai hay nhiÒu chÊt trén lÉn víi nhau. Trong hçn hîp, mçi chÊt vÉn gi÷
nguyªn tÝnh chÊt cña nã.
- Muèn t¹o ra mét hçn hîp, Ýt nhÊt ph¶i hai chÊt trë lªn c chÊt ®ã ph¶i ®îc trén
lÉn víi nhau.
- Mét hçn hîp nh: g¹o lÉn trÊu; c¸m lÉn g¹o; ®êng lÉn t; muèi lÉn c¸t; kh«ng khÝ,
níc vµ c¸c chÊt r¾n kh«ng tan;
C©u 2: Nªu mét c¸ch t¸ch c¸c chÊt ra khái mét hçn hîp? Cho dô.
- §Ó t¸ch mét chÊt ra khái hçn hîp ta thÓ dông mét trong c¸c c¸ch nh: Sµng, s¶y;
läc; lµm ng;
- VÝdô: T¸ch c¸t tr¾ng (hoÆc chÊt r¾n bÊt k×) ra khái hçn hîp cïng víi níc ta dïng c¸ch
läc.
Tài liệu ôn tập kiến thức KHOA-SỬ-ĐỊA CHKII Lớp Năm
Trang
2
Phan Văn Thảo Trường TH Hương Long Năm học 2014-2015
T¸ch dÇu ¨n ra khái hçn hîp dÇu ¨n níc ta cã thÓ dông c¸ch lµm l¾ng.
T¸ch g¹o ra khái hçn hîp g¹o lÉn s¹n, ta thÓ dïng c¸ch ®·i s¹n.
dung dÞch
C©u 1: Dung dÞch g×? §Ó t¹o ra mét dung dÞch cÇn ®iÒu kiÖn g×? n
mét dung dÞch em biÕt?
- Dung dÞch hçn hîp chÊt ng víi chÊt r¾n hoµ tan ph©n ®Òu hoÆc hçn
hîp chÊt láng víi chÊt láng hoµ tan vµo nhau.
- §Ó t¹o ra t dung dÞch Ýt nhÊt ph¶i hai chÊt trë lªn, trong ®ã ph¶i mét
chÊt ë thÓ láng mét chÊt kia ph¶i hoµ tan ®îc vµo trong chÊt láng ®ã.
- VÝ dô: dung dÞch níc xµ phßng; giÊm ®êng; giÊm muèi; níc
®êng; níc vµ muèi;
C©u 2: Nªu c¸ch t¸ch c¸c chÊt trong dung dÞch. Cho minh ho¹.
- Ta thÓ t¸ch c¸c chÊt trong dung dÞch b»ng c¸ch chng cÊt.
Trong thùc tÕ, ngêi ta ng ph¬ng ph¸p chng cÊt ®Ó t¹o ra níc cÊt dïng
cho ngµnh y mét ngµnh kh¸c cÇn níc thËt tinh khiÕt.
- VÝ dô: §un nãng dung dÞch muèi, níc bèc h¬i. H¬i níc ®îc dÉn qua èng
lµm l¹nh. GÆp nh, h¬i níc ®äng l¹i thµnh níc. Cßn muèi t ë l¹i nåi ®un.
§Ó s¶n xuÊt muèi níc biÓn, ngêi ta dÉn níc biÓn vµo c¸c ruéng lµm muèi.
Díi ¸nh n¾ng mÆt trêi, níc bay h¬i cßn l¹i muèi.
biÕn ®æi ho¸ häc
C©u 1: Nªu ®Þnh nghÜa biÕn ®æi ho¸ häc? Ph©n biÖt biÕn ®æi ho¸ häc
biÕn ®æi häc? Cho dô?
- Sù biÕn ®æi ho¸ häc biÕn ®æi chÊt nµy thµnh chÊt kh¸c.
- biÕn ®æi häc biÕn ®æi trong ®ã tÝnh chÊt a c¸c chÊt kh«ng thay
®æi.
- VÝ dô:
+ biÕn ®æi ho¸ häc:
* Cho v«i sèng vµo níc: V«i sèng khi th¶ vµo níc ®· kh«ng cßn gi÷ ®îc tÝnh
chÊt cña nã n÷a, biÕn ®æi thµnh v«i t«i dÎo qu¸nh, kÌm theo sù to¶ nhiÖt.
* Xi m¨ng trén c¸t níc: Xi m¨ng trén c¸t níc t¹o thµnh mét hîp chÊt
míi gäi v÷a xi m¨ng. TÝnh chÊt cña v÷a xi m¨ng hoµn toµn kh¸c víi tÝnh chÊt
cña 3 chÊt t¹o thµnh xi m¨ng, c¸t níc.
Tài liệu ôn tập kiến thức KHOA-SỬ-ĐỊA CHKII Lớp Năm
Trang
3
Phan Văn Thảo Trường TH Hương Long Năm học 2014-2015
* §inh i ®Ó l©u ngµy thµnh ®inh gØ: Díi t¸c dông cña h¬i níc trong kh«ng khÝ, chiÕc
®inh gØ. TÝnh chÊt cña ®inh kh¸c h¼n víi tÝnh chÊt cña ®inh míi.
+ biÕn ®æi häc:
* giÊy thµnh nh÷ng m¶nh vôn: GiÊy vôn nhng vÉn gi÷ nguyªn tÝnh chÊt cña nã,
kh«ng biÕn ®æi thµnh chÊt kh¸c.
* Xi m¨ng trén c¸t: Xi m¨ng trén c¸t t¹o thµnh hçn hîp xi m¨ng c¸t, tÝnh chÊt cña c¸t
xi m¨ng vÉn gi÷ nguyªn kh«ng thay ®æi.
* Thuû tinh ë thÓ láng sau khi thæi thµnh c¸c chai, thµnh thuû tinh ë thÓ r¾n vÉn gi÷
nguyªn c¸c tÝnh chÊt cña thuû tinh.
C©u 2: Nªu vai trß cña nhiÖt trong sù biÕn ®æi ho¸ häc?
biÕn ®æi ho¸ häc thÓ x¶y ra díi t¸c dông cña nhiÖt ¸nh s¸ng.
n¨ng lîng
C©u 1: Nªu vÒ: c¸c vËt biÕn ®æi trÝ, h×nh d¹ng, nhiÖt ®é, nhê ®îc cung
cÊp n¨ng lîng.
- Muèn ®a cÆp s¸ch lªn cao, ta thÓ dïng tay nhÊc cÆp. N¨ng lîng do tay ta cung cÊp
®· m p s¸ch dÞch chuyÓn.
- Khi th¾p ngän nÕn, nÕn to nhiÖt ph¸t ra ¸nh s¸ng. NÕn ®èt ch¸y ®· cung cÊp n¨ng
lîng cho viÖc ph¸t s¸ng to¶ nhiÖt.
- Khi p pin vµ bËt c«ng t¾c cña «t« ®å ch¬i, ®éng quay, ®Ìn s¸ng, cßi kªu. §iÖn do
pin sinh ra ®· cung cÊp n¨ng lîng m ®éng c¬ quay, ®Ìn s¸ng, cßi kªu.
Nh vËy, muèn lµm cho c¸c vËt xung quanh biÕn ®æi cÇn n¨ng lîng.
C©u 2: Nªu dô ho¹t ®éng cña con ngêi, ®éng vËt, ph¬ng tiÖn, m¸y mãc chØ
ra nguån n¨ng lîng cho c¸c ho¹t ®éng ®ã?
- Ngêi n«ng d©n cµy, cÊy: nguån n¨ng lîng thøc ¨n.
- C¸c b¹n häc sinh ®¸ bãng, häc bµi: thøc ¨n.
- Chim bay: thøc ¨n.
- M¸y y: x¨ng. -……
Trong mäi ho¹t ®éng cña con ngêi, ®éng vËt, m¸y mãc, ®Òu biÕn ®æi. vËy,
bÊt ho¹t ®éng nµo còng cÇn dïng n¨ng lîng.
Muèn n¨ng lîng ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nh cµy, cÊy, trång trät, häc tËp, con
ngêi ph¶i ¨n, uèng hÝt thë. Thøc ¨n nguån cung cÊp n¨ng lîng cho c¸c ho¹t ®éng
cña con ngêi.

Đề cương ôn tập các môn Khoa - Sử - Địa lớp 5 cuối học kì 2 là đề cương ôn tập 3 môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý lớp 5 cuối học kì 2. Các đề thi học kì 2 lớp 5 này được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh và quý thầy cô tài liệu ôn tập rất tốt dành cho học sinh lớp 5 tham khảo, học tập trước kì thi cuối học kì 2.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 5 năm 2021

Đề cương ôn thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học

SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT

Câu 1: Các chất có thể tồn tại ở những thể nào? Nêu tính chất của các thể đó?

Các chất có thể tồn tại ở 3 thể là thể rắn, thể lỏng, thể khí. Khi nhiệt độ thay đổi, một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác.

Tính chất:

 • Thể rắn: có hình dạng nhất định.
 • Thể lỏng: không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.
 • Thể khí: Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chưa nó, không nhìn thấy được.

Câu 2: Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hàng ngày?

Ví dụ: Sáp, thủy tinh, kim loại ở nhiệt độ cao thích hợp thì chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Khí nitơ được làm lạnh thì trở thành khí nitơ lỏng.

Sự chuyển thể của chất là một dạng lí học.

HỖN HỢP

Câu 1: Hỗn hợp là gì? Nêu cách tạo ra một hỗn hợp? Kể ra một số hỗn hợp mà em biết?

Hỗn hợp là hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau. Trong hỗn hợp, mỗi chất vẫn giữ nguyên tính chất của nó

Muốn tạo ra một hỗn hợp, phải có ít nhất hai chất trở lên và các chất đó phải được trộn lẫn với nhau.

Một số hỗn hợp: gạo lẫn trấu, cám lẫn gạo, đường lẫn cát, gạo lẫn cát,....

Câu 2: Nêu một số cách tách các chất ra khỏi một số hỗn hợp? Cho ví dụ.

Để tách một số chất ra khỏi hỗn hợp ta có thể sử dụng một trong các cách như: sàng, sảy, lọc, làm lắng....

Ví dụ: Tách cát trắng (hoặc chất rắn bất kì) ra khỏi hỗn hợp cùng với nước ta dùng cách lọc.

Tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước ta có thể sử dụng cách làm lắng.

Tách gạo ra khỏi hỗn hợp gạo lẫn sạn, ta có thể dùng cách đãi sạn.

DUNG DỊCH

Câu 1: Dung dịch là gì? Để tạo ra một dung dịch cần có điều kiện gì? Kể tên một số dung dịch mà em biết?

Dung dịch là hỗn hợp chất lỏng với chất rắn bị hòa tan và phân bố đều hoặc hỗn hợp chất lỏng với chất lỏng hòa tan vào nhau.

Để tạo ra một dung dịch ít nhất phải có hai chất trở lên, trong đó phải có một chất lỏng và một chất kia phải hòa tan được vào trong chất lỏng đó.

Ví dụ: dung dịch nước và xà phòng; giấm và đường; giấm và muối; nước và đường; nước và muối.

Câu 2: Nêu cách tách các chất trong dung dịch. Cho ví dụ minh họa

 • Ta có thể tách các chất trong dung dịch bằng cách chưng cất.
 • Trong thực tế, người ta sử dụng phương pháp chưng cất để tạo ra nước cất dùng cho ngành y tế và một số ngành khác cần nước thật tinh khiết.

Ví dụ: Đun nóng dung dịch muối, nước sẽ bốc hơi. Hơi nước được dẫn qua ống làm lạnh. Gặp lạnh, hơi nước đọng lại thành nước. Còn muối thì ở lại nồi đun.

Để sản xuất muối từ nước biển, người ta dẫn nước biển vào các ruộng làm muối. Dưới ánh mặt trời, nước sẽ bay hơi và còn lại muối.

SỰ BIẾN ĐỔI HÓA HỌC

Câu 1: Nêu định nghĩa về sự biến đổi hóa học? Phân biệt sự biến đổi hóa học và sự biến đổi lí học? Cho ví dụ?

Sự biến đổi hóa học là sự biến đổi từ chất này thành chất khác.

Sự biến đổi lí học là sự biến đổi mà trong đó tính chất của các chất không thay đổi.

Ví dụ:

Sự biến đổi hóa học:

 • Cho vôi sống vào nước:Vôi sống khi thả vào nước đã không còn giữ được tính chất của nó nữa, nó bị biến đổi thành vôi tôi dẻo quánh, kèm theo sự tỏa nhiệt.
 • Xi măng trộn cát và nước: Xi măng trộn cát và nước sẽ tạo thành một hợp chất mới gọi là vữa xi măng. Tính chất của vữa xi măng hoàn toàn khác với tính chất của 3 chất tạo thành nó là xi măng, cát và nước.
 • Đinh mới để lâu ngày thành đinh gỉ: Dưới tác dụng của hơi nước trong không khí, chiếc đinh bị gỉ. Tính chất của đinh gỉ khác hẳn với tính chất của đinh mới.

Sự biến đổi lí học:

 • Xé giấy thành những mảnh vụn: Giấy bị xé vụn nhưng vẫn giữ nguyên tính chất của nó, không bị biến đổi thành chất khác.
 • Xi măng trộn cát: Xi măng trộn cát tạo thành hỗn hợp xi măng cát, tính chất của cát và xi măng vẫn giữ nguyên không thay đổi.
 • Thủy tinh ở thể lỏng sau khi thổi thành các chai, lọ thành thủy tinh ở thể rắn vẫn giữ nguyên các tính chất của thủy tinh....

Năng lượng

Câu 1: Nêu ví dụ về: các vật có biến đổi vị trí, hình dạng, nhiệt độ, nhờ được cung cấp năng lượng.

- Muốn đưa cặp sách lên cao, ta có thể dùng tay nhấc cặp. Năng lượng do tay ta cung cấp đã làm cặp sách dịch chuyển.

- Khi thắp ngọn nến, nến toả nhiệt và phát ra ánh sáng. Nến bị đốt cháy đã cung cấp năng lượng cho việc phát sáng và toả nhiệt.

- Khi lắp pin và bật công tắc của ôtô đồ chơi, động cơ quay, đèn sáng, còi kêu. Điện do pin sinh ra đã cung cấp năng lượng làm động cơ quay, đèn sáng, còi kêu.

Như vậy, muốn làm cho các vật xung quanh biến đổi cần có năng lượng.

Câu 2: Nêu ví dụ về hoạt động của con người, động vật, phương tiện, máy móc và chỉ ra nguồn năng lượng cho các hoạt động đó?

- Người nông dân cày, cấy: nguồn năng lượng là thức ăn.

- Các bạn học sinh đá bóng, học bài: thức ăn.

- Chim bay: thức ăn.

- Máy cày: xăng. -……

Trong mọi hoạt động của con người, động vật, máy móc, … đều có sự biến đổi. Vì vậy, bất kì hoạt động nào cũng cần dùng năng lượng.

Muốn có năng lượng để thực hiện các hoạt động như cày, cấy, trồng trọt, học tập, … con người phải ăn, uống và hít thở. Thức ăn là nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động của con người.

Năng lượng mặt trời

Câu 1: Trình bày tác dụng của năng lượng mặt trời trong tự nhiên.

- Mặt trời cung cấp năng lượng cho trái đất ở dạng ánh sáng và nhiệt.

- Năng lượng mặt trời có vai trò quan trong đối với sự sống, thời tiết và khí hậu. Cụ thể là:

+ Năng lượng mặt trời được dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, đun nấu, làm khô, phát điện, …

+ Mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm cho muôn loài, giúp cho cây xanh tốt, người và động vật khoẻ mạnh. Cây xanh hấp thụ năng lượng mặt trời để sinh trưởng và phát triển. Cây là thức ăn trực tiếp hoặc gián tiếp của động vật. Cây còn cung cấp củi đun. Than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên cũng được hình thành do năng lượng mặt trời.

+ Năng lượng mặt trời còn gây ra nắng, mưa, gió, bão, … trên trái đất.

Câu 2: Kể tên một số phương tiện, máy móc, hoạt động, của con người sử dụng năng lượng mặt trời.

- Phơi khô các đồ vật, lương thực, thực phẩm như: lúa, ngô, cà phê, sắn,…

- Máy tính bỏ túi, bình nước nóng, … hoạt động bằng năng lượng mặt trời. - ....

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử

NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT

1. Quy định đối với Pháp trong Hiệp định Giơ-ne-vơ?

- Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc, chuyển vào miền Nam.

- Trong 2 năm, quân Pháp phải rút khỏi miền Nam Việt Nam

ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

2. Ngày nào Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn?

- Ngày 19-5-1959 Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn.

CHIẾN THẮNG “ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG”

3. Mĩ ném bom vào Hà Nội vào những ngày nào?

- 12 ngày đêm: từ 18 /12 /1972 đến 29/12/1972.

LỄ KÝ HIỆP ĐỊNH PA-RI

4. Hiệp định Pa-ri có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ta?

- Hiệp định Pa-ri đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi nước ta, lực lượng cách mạng miền Nam chắc chắn mạnh hơn kẻ thù. Đó là thuận lợi rất lớn để nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP

5. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bắt đầu. vào ngày nào?

Ngày 26-4-1975, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu.

HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

6. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước vào ngày nào?

- Ngày 25/4/1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.

XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH

7. Nêu vai trò của nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước?

- Nhà máy thủy điện Hòa Bình có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng đất nước: cung cấp điện cho cả nước, ngăn lũ cho đồng bằng Bắc Bộ.

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 5 môn Địa lý

1. Đặc điểm địa hình của Châu Phi

- Địa hình châu Phi tương đối cao, toàn bộ châu lục được coi như một cao nguyên khổng lồ, trên có các bồn địa lớn.

2. Vị trí cao nguyên Bra-xin

- Nằm ở Nam Mĩ

3. Địa hình của các nước láng giềng của Việt Nam:

- Việt Nam:có hình chữ S, với 3/4 diện tích là đồi núi, 1/4 diện tích là đồng bằng)

- Lào: Không giáp biển, phần lớn là núi và cao nguyên

- Cam-pu-chia: Chủ yếu là đồng bằng dạng lòng chảo

- Trung Quốc:miền Đông là đồng bằng, miền Tây là núi và cao nguyên

4. Nêu đặc điểm khí hậu Châu Âu

- Châu Âu nằm chủ yếu trong đới khí hậu ôn hòa

5. Nêu đặc điểm nền kinh tế Nước Pháp

- Nền kinh tế của Pháp là nước phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ (du lịch)

6. Nền kinh tế của Ai Cập: Nền kinh tế của Ai Cập nổi tiếng về các công trình kiến trúc cổ như: kim tự tháp, tượng nhân sư, … rất thu hút khách du lịch và sản xuất bông).

7. Nêu đặc diểm về dân cư của Châu Mỹ

- Phần lớn cư dân châu Mĩ hiện nay là người nhập cư từ các châu lục khác đến.

8. Nêu đặc diểm về dân cư và hoạt động sản xuất Châu Đại Dương

- Châu Đại Dương có số dân ít nhất trong các châu lục có dân cư sinh sống.
- Ôt-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế phát triển, nổi tiếng thế giới về xuất khẩu lông cừu, len, thịt bò và sữa. Các ngành công nghiệp năng lượng, khai khoáng, luyện kim, chế tạo máy, chế biến thực phẩm phát triển mạnh.

9. Hãy cho biết vị trí giới hạn châu Á? Châu Á có những đới khí hậu nào?

Châu Á trải dài từ gần cực Bắc tới quá xích đạo. Châu Á có những đới khí hậu: Nhiệt đới, ôn đới, hàn đới .

10. Địa hình châu Mĩ từ Tây sang Đông lần lượt là?

Núi cao, đồng bằng lớn, núi thấp và cao nguyên.

11. Nêu giới hạn, vị trí địa lí, đặc điểm khí hậu của châu Mĩ?

Châu Mĩ nằm ở bán cầu Tây, có diện tích đứng thứ hai trong các châu lục trên thế giới. Châu Mĩ trải dài trên nhiều đới khí hậu. Chiếm diện tích lớn nhất là khí hậu ôn đới ở Bắc Mĩ và khí hậu nhiệt đới ở Nam Mĩ.

12. Kể tên các châu lục và đại dương trên thế giới?

Các châu lục: Châu Á, châu Âu, châu Mĩ, Châu Phi, Châu Đại Dương, Châu Nam cực.

Các đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương. Trong đó Thái Bình Dương có diện tích lớn và sâu nhất.

13. Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?

Vì khu vực này có đồng bằng màu mỡ nằm dọc các con sông lớn., có khí hậu nóng ẩm thích hợp trồng lúa, người dân có nhiều kinh nghiệm trồng trọt.

14. Nêu đặc điểm của Châu Nam cực

Châu Nam Cực: Là châu lục lạnh nhất thế giới; không có người ở, chỉ có các nhà khoa học đến nghiên cứu. Động vật tiêu biểu là chim cánh cụt, tuy không biết bay nhưng bơi lội rất giỏi.

15. Nêu tên dãy núi và đỉnh núi cao nhất thế giới?

Dãy: Hi-ma-lay-a; Đỉnh: Ê-vơ-rét, cao 8848 m.

16. Tây Ninh có khí hậu gì?có đường biên giới giáp quốc gia nào?

Tây Ninh có khí hậu nóng ẩm, có đường biên giới giáp với Cam-pu-chia.

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 5, và môn Toán 5. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Các đề thi học kì 2 lớp 5 khác:

Đánh giá bài viết
858 122.457
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử - Địa Xem thêm