Đề cương ôn tập các môn Khoa - Sử - Địa lớp 5 cuối học kì 2

Tài liệu ôn tập kiến thức KHOA-SỬ-ĐỊA CHKII Lớp Năm
Trang
1
Phan Văn Thảo Trường TH Hương Long Năm học 2014-2015
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÁC MÔN KHOA-SỬ-ĐỊA LỚP 5 CUỐI HỌC II
DÀNH CHO HỌC SINH HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI.
MÔN KHOA HỌC
chuyÓn thÓ cña chÊt.
C©u 1: C¸c chÊt thÓ tån t¹i ë nh÷ng thÓ nµo? Nªu tÝnh chÊt cña c thÓ ®ã?
- C¸c chÊt thÓ tån t¹i ë 3 thÓ: t láng, thÓ r¾n, thÓ khÝ. Khi nhiÖt ®é thay ®æi, mét
chÊt thÓ chuyÓn thÓ nµy sang thÓ kh¸c.
- TÝnh chÊt:
+ ThÓ n: h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh.
+ ThÓ láng: Kh«ng h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh, cã h×nh d¹ng a vËt ch÷a nã, nh×n thÊy ®îc.
+ ThÓ khÝ: Kh«ng h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh, chiÕm toµn vËt chøa nã, kh«ng nh×n thÊy
®îc.
C©u 2: Nªu mét chuyÓn thÓ cña chÊt trong ®êi sèng h»ng ngµy?
dô: S¸p, thuû tinh, kim lo¹i ë nhiÖt ®é cao thÝch hîp th× chuyÓn tõ thÓ r¾n sang thÓ
láng. KhÝ nit¬ ®îc lµm l¹nh th× trë thµnh khÝ nit¬ láng.
chuyÓn thÓ cña chÊt mét d¹ng biÕn ®æi häc.
hçn hîp
C©u 1: Hçn p lµ g×? Nªu c¸ch t¹o ra mét hçn hîp? tªn mét hçn hîp em
biÕt?
- Hçn hîp hai hay nhiÒu chÊt trén lÉn víi nhau. Trong hçn hîp, mçi chÊt vÉn gi÷
nguyªn tÝnh chÊt cña nã.
- Muèn t¹o ra mét hçn hîp, Ýt nhÊt ph¶i hai chÊt trë lªn c chÊt ®ã ph¶i ®îc trén
lÉn víi nhau.
- Mét hçn hîp nh: g¹o lÉn trÊu; c¸m lÉn g¹o; ®êng lÉn t; muèi lÉn c¸t; kh«ng khÝ,
níc vµ c¸c chÊt r¾n kh«ng tan;
C©u 2: Nªu mét c¸ch t¸ch c¸c chÊt ra khái mét hçn hîp? Cho dô.
- §Ó t¸ch mét chÊt ra khái hçn hîp ta thÓ dông mét trong c¸c c¸ch nh: Sµng, s¶y;
läc; lµm ng;
- VÝdô: T¸ch c¸t tr¾ng (hoÆc chÊt r¾n bÊt k×) ra khái hçn hîp cïng víi níc ta dïng c¸ch
läc.
Tài liệu ôn tập kiến thức KHOA-SỬ-ĐỊA CHKII Lớp Năm
Trang
2
Phan Văn Thảo Trường TH Hương Long Năm học 2014-2015
T¸ch dÇu ¨n ra khái hçn hîp dÇu ¨n níc ta cã thÓ dông c¸ch lµm l¾ng.
T¸ch g¹o ra khái hçn hîp g¹o lÉn s¹n, ta thÓ dïng c¸ch ®·i s¹n.
dung dÞch
C©u 1: Dung dÞch g×? §Ó t¹o ra mét dung dÞch cÇn ®iÒu kiÖn g×? n
mét dung dÞch em biÕt?
- Dung dÞch hçn hîp chÊt ng víi chÊt r¾n hoµ tan ph©n ®Òu hoÆc hçn
hîp chÊt láng víi chÊt láng hoµ tan vµo nhau.
- §Ó t¹o ra t dung dÞch Ýt nhÊt ph¶i hai chÊt trë lªn, trong ®ã ph¶i mét
chÊt ë thÓ láng mét chÊt kia ph¶i hoµ tan ®îc vµo trong chÊt láng ®ã.
- VÝ dô: dung dÞch níc xµ phßng; giÊm ®êng; giÊm muèi; níc
®êng; níc vµ muèi;
C©u 2: Nªu c¸ch t¸ch c¸c chÊt trong dung dÞch. Cho minh ho¹.
- Ta thÓ t¸ch c¸c chÊt trong dung dÞch b»ng c¸ch chng cÊt.
Trong thùc tÕ, ngêi ta ng ph¬ng ph¸p chng cÊt ®Ó t¹o ra níc cÊt dïng
cho ngµnh y mét ngµnh kh¸c cÇn níc thËt tinh khiÕt.
- VÝ dô: §un nãng dung dÞch muèi, níc bèc h¬i. H¬i níc ®îc dÉn qua èng
lµm l¹nh. GÆp nh, h¬i níc ®äng l¹i thµnh níc. Cßn muèi t ë l¹i nåi ®un.
§Ó s¶n xuÊt muèi níc biÓn, ngêi ta dÉn níc biÓn vµo c¸c ruéng lµm muèi.
Díi ¸nh n¾ng mÆt trêi, níc bay h¬i cßn l¹i muèi.
biÕn ®æi ho¸ häc
C©u 1: Nªu ®Þnh nghÜa biÕn ®æi ho¸ häc? Ph©n biÖt biÕn ®æi ho¸ häc
biÕn ®æi häc? Cho dô?
- Sù biÕn ®æi ho¸ häc biÕn ®æi chÊt nµy thµnh chÊt kh¸c.
- biÕn ®æi häc biÕn ®æi trong ®ã tÝnh chÊt a c¸c chÊt kh«ng thay
®æi.
- VÝ dô:
+ biÕn ®æi ho¸ häc:
* Cho v«i sèng vµo níc: V«i sèng khi th¶ vµo níc ®· kh«ng cßn gi÷ ®îc tÝnh
chÊt cña nã n÷a, biÕn ®æi thµnh v«i t«i dÎo qu¸nh, kÌm theo sù to¶ nhiÖt.
* Xi m¨ng trén c¸t níc: Xi m¨ng trén c¸t níc t¹o thµnh mét hîp chÊt
míi gäi v÷a xi m¨ng. TÝnh chÊt cña v÷a xi m¨ng hoµn toµn kh¸c víi tÝnh chÊt
cña 3 chÊt t¹o thµnh xi m¨ng, c¸t níc.
Tài liệu ôn tập kiến thức KHOA-SỬ-ĐỊA CHKII Lớp Năm
Trang
3
Phan Văn Thảo Trường TH Hương Long Năm học 2014-2015
* §inh i ®Ó l©u ngµy thµnh ®inh gØ: Díi t¸c dông cña h¬i níc trong kh«ng khÝ, chiÕc
®inh gØ. TÝnh chÊt cña ®inh kh¸c h¼n víi tÝnh chÊt cña ®inh míi.
+ biÕn ®æi häc:
* giÊy thµnh nh÷ng m¶nh vôn: GiÊy vôn nhng vÉn gi÷ nguyªn tÝnh chÊt cña nã,
kh«ng biÕn ®æi thµnh chÊt kh¸c.
* Xi m¨ng trén c¸t: Xi m¨ng trén c¸t t¹o thµnh hçn hîp xi m¨ng c¸t, tÝnh chÊt cña c¸t
xi m¨ng vÉn gi÷ nguyªn kh«ng thay ®æi.
* Thuû tinh ë thÓ láng sau khi thæi thµnh c¸c chai, thµnh thuû tinh ë thÓ r¾n vÉn gi÷
nguyªn c¸c tÝnh chÊt cña thuû tinh.
C©u 2: Nªu vai trß cña nhiÖt trong sù biÕn ®æi ho¸ häc?
biÕn ®æi ho¸ häc thÓ x¶y ra díi t¸c dông cña nhiÖt ¸nh s¸ng.
n¨ng lîng
C©u 1: Nªu vÒ: c¸c vËt biÕn ®æi trÝ, h×nh d¹ng, nhiÖt ®é, nhê ®îc cung
cÊp n¨ng lîng.
- Muèn ®a cÆp s¸ch lªn cao, ta thÓ dïng tay nhÊc cÆp. N¨ng lîng do tay ta cung cÊp
®· m p s¸ch dÞch chuyÓn.
- Khi th¾p ngän nÕn, nÕn to nhiÖt ph¸t ra ¸nh s¸ng. NÕn ®èt ch¸y ®· cung cÊp n¨ng
lîng cho viÖc ph¸t s¸ng to¶ nhiÖt.
- Khi p pin vµ bËt c«ng t¾c cña «t« ®å ch¬i, ®éng quay, ®Ìn s¸ng, cßi kªu. §iÖn do
pin sinh ra ®· cung cÊp n¨ng lîng m ®éng c¬ quay, ®Ìn s¸ng, cßi kªu.
Nh vËy, muèn lµm cho c¸c vËt xung quanh biÕn ®æi cÇn n¨ng lîng.
C©u 2: Nªu dô ho¹t ®éng cña con ngêi, ®éng vËt, ph¬ng tiÖn, m¸y mãc chØ
ra nguån n¨ng lîng cho c¸c ho¹t ®éng ®ã?
- Ngêi n«ng d©n cµy, cÊy: nguån n¨ng lîng thøc ¨n.
- C¸c b¹n häc sinh ®¸ bãng, häc bµi: thøc ¨n.
- Chim bay: thøc ¨n.
- M¸y y: x¨ng. -……
Trong mäi ho¹t ®éng cña con ngêi, ®éng vËt, m¸y mãc, ®Òu biÕn ®æi. vËy,
bÊt ho¹t ®éng nµo còng cÇn dïng n¨ng lîng.
Muèn n¨ng lîng ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nh cµy, cÊy, trång trät, häc tËp, con
ngêi ph¶i ¨n, uèng hÝt thë. Thøc ¨n nguån cung cÊp n¨ng lîng cho c¸c ho¹t ®éng
cña con ngêi.

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 5

Đề cương ôn tập các môn Khoa - Sử - Địa lớp 5 cuối học kì 2 là đề cương ôn tập 3 môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý lớp 5 cuối học kì 2. Các đề thi học kì 2 lớp 5 này được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh và quý thầy cô tài liệu ôn tập rất tốt dành cho học sinh lớp 5 tham khảo, học tập trước kì thi cuối học kì 2.

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 5: 2019 - 2020

Đề cương ôn thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học

SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT

Câu 1: Các chất có thể tồn tại ở những thể nào? Nêu tính chất của các thể đó?

Các chất có thể tồn tại ở 3 thể là thể rắn, thể lỏng, thể khí. Khi nhiệt độ thay đổi, một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác.

Tính chất:

 • Thể rắn: có hình dạng nhất định.
 • Thể lỏng: không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.
 • Thể khí: Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chưa nó, không nhìn thấy được.

Câu 2: Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hàng ngày?

Ví dụ: Sáp, thủy tinh, kim loại ở nhiệt độ cao thích hợp thì chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Khí nitơ được làm lạnh thì trở thành khí nitơ lỏng.

Sự chuyển thể của chất là một dạng lí học.

HỖN HỢP

Câu 1: Hỗn hợp là gì? Nêu cách tạo ra một hỗn hợp? Kể ra một số hỗn hợp mà em biết?

Hỗn hợp là hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau. Trong hỗn hợp, mỗi chất vẫn giữ nguyên tính chất của nó

Muốn tạo ra một hỗn hợp, phải có ít nhất hai chất trở lên và các chất đó phải được trộn lẫn với nhau.

Một số hỗn hợp: gạo lẫn trấu, cám lẫn gạo, đường lẫn cát, gạo lẫn cát,....

Câu 2: Nêu một số cách tách các chất ra khỏi một số hỗn hợp? Cho ví dụ.

Để tách một số chất ra khỏi hỗn hợp ta có thể sử dụng một trong các cách như: sàng, sảy, lọc, làm lắng....

Ví dụ: Tách cát trắng (hoặc chất rắn bất kì) ra khỏi hỗn hợp cùng với nước ta dùng cách lọc.

Tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước ta có thể sử dụng cách làm lắng.

Tách gạo ra khỏi hỗn hợp gạo lẫn sạn, ta có thể dùng cách đãi sạn.

DUNG DỊCH

Câu 1: Dung dịch là gì? Để tạo ra một dung dịch cần có điều kiện gì? Kể tên một số dung dịch mà em biết?

Dung dịch là hỗn hợp chất lỏng với chất rắn bị hòa tan và phân bố đều hoặc hỗn hợp chất lỏng với chất lỏng hòa tan vào nhau.

Để tạo ra một dung dịch ít nhất phải có hai chất trở lên, trong đó phải có một chất lỏng và một chất kia phải hòa tan được vào trong chất lỏng đó.

Ví dụ: dung dịch nước và xà phòng; giấm và đường; giấm và muối; nước và đường; nước và muối.

Câu 2: Nêu cách tách các chất trong dung dịch. Cho ví dụ minh họa

 • Ta có thể tách các chất trong dung dịch bằng cách chưng cất.
 • Trong thực tế, người ta sử dụng phương pháp chưng cất để tạo ra nước cất dùng cho ngành y tế và một số ngành khác cần nước thật tinh khiết.

Ví dụ: Đun nóng dung dịch muối, nước sẽ bốc hơi. Hơi nước được dẫn qua ống làm lạnh. Gặp lạnh, hơi nước đọng lại thành nước. Còn muối thì ở lại nồi đun.

Để sản xuất muối từ nước biển, người ta dẫn nước biển vào các ruộng làm muối. Dưới ánh mặt trời, nước sẽ bay hơi và còn lại muối.

SỰ BIẾN ĐỔI HÓA HỌC

Câu 1: Nêu định nghĩa về sự biến đổi hóa học? Phân biệt sự biến đổi hóa học và sự biến đổi lí học? Cho ví dụ?

Sự biến đổi hóa học là sự biến đổi từ chất này thành chất khác.

Sự biến đổi lí học là sự biến đổi mà trong đó tính chất của các chất không thay đổi.

Ví dụ:

Sự biến đổi hóa học:

 • Cho vôi sống vào nước:Vôi sống khi thả vào nước đã không còn giữ được tính chất của nó nữa, nó bị biến đổi thành vôi tôi dẻo quánh, kèm theo sự tỏa nhiệt.
 • Xi măng trộn cát và nước: Xi măng trộn cát và nước sẽ tạo thành một hợp chất mới gọi là vữa xi măng. Tính chất của vữa xi măng hoàn toàn khác với tính chất của 3 chất tạo thành nó là xi măng, cát và nước.
 • Đinh mới để lâu ngày thành đinh gỉ: Dưới tác dụng của hơi nước trong không khí, chiếc đinh bị gỉ. Tính chất của đinh gỉ khác hẳn với tính chất của đinh mới.

Sự biến đổi lí học:

 • Xé giấy thành những mảnh vụn: Giấy bị xé vụn nhưng vẫn giữ nguyên tính chất của nó, không bị biến đổi thành chất khác.
 • Xi măng trộn cát: Xi măng trộn cát tạo thành hỗn hợp xi măng cát, tính chất của cát và xi măng vẫn giữ nguyên không thay đổi.
 • Thủy tinh ở thể lỏng sau khi thổi thành các chai, lọ thành thủy tinh ở thể rắn vẫn giữ nguyên các tính chất của thủy tinh....

Các đề thi học kì 2 lớp 5 khác:

Đánh giá bài viết
758 110.940
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử - Địa Xem thêm