Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023 số 2

Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án năm 2022 - 2023 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Tham khảo thêm: 16 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2022- 2023

I. Đề thi tiếng Anh 5 học kì 2 năm 2022 - 2023

Khoanh tròn từ có cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại 

1. A. books B. rulers C. bags D. pencils

2. A. wear B. hear C. year D. near

3. A. fix B. fifteen C. of D. food

4. A. allow B. bag C. cat D. paddle

5. A. some B. come C. love D. home

Khoanh tròn chữ cái (A, B, C hoặc D) của từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành những câu.

1. What are we going to do? - _______________

A. Let we go camping

B. Why do we go camping?

C. What about going camping?

D. What about to go camping?

2. I don't like living in Sapa because it ___________

A. always rain

B. always to rain

C. rain always

D. always rains

3. My sister doesn't have _________

A. hair long black

B. long black hair

C. black long hair

D. black hair long

4. My father works ……….. an engineer for his factory.

A. for

B.at

C.as

D. of

5. Are you free ...... Friday evening?

A.in

B.at

C.on

D.from

6. Last Sunday we…………….in the sun, we ẹnjoyed a lot.

A. had great fun

B. have great fun

C. have funs

D. had great funs

7. ………………. you like to drink coffee? Yes, please.

A. What

B. Would

C. Want

D. How

8. I often watch football matches…………..Star Sports Channel.

A. on

B. in

C. at

D. of

Hãy cho dạng đúng của từ in đầm vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau.

1. He is one of the best …………………. in our school. TEACH

2.What is your ……………………..? I’m Vietnamese. NATION

3. Hoa works very ………………………… at school and at home . GOOD

4. She comes from ………………. CHINESE

Đọc câu truyện và chọn câu thích hợp dưới đây ( A – E) điền vào chỗ trống để hoàn thành câu truyện.

A. “Have some delicious hay, Kitty”

B. I love fish.

C. Now little Kitty was very very hungry

D. Then Kitty met Mr Rabbit.

E. “Come here, Kitty. Enjoy some leaf”

One morning, Kitty, a little cat got up and went to the dining room. His mother gave him a bowl of fish but he didn’t like it. “No fish any more, Mum”, said Kitty. He went out of the house and began to look for some new food. He met Mrs Cow at the barn. (1)_____________________________said the Cow. “No, thanks. I can’t eat them”, answered Kitty.

Little Kitty ran into the garden. There he met a snail eating a leaf. (2)____________

_______________said the snail. “Yuk. Leaves. No, thanks, Mr Snail I can’t eat leaves,” answered Little Kitty.

(3)___________________“Hi, Kitty. Have some carrots. It’s nice”, said Mr Rabbit. “Yuk. Carrot. No, thanks, Mr Rabbit! I can’t eat carrots,” answered Little Kitty.

(4)____________________________. He ran back to the dining room. “Mummy! Mummy! I’m very very hungry,” cried Kitty loudly. “Come on, Kitty! Have a bowl of fish,” said Mum. “Yum. Fish. (5)____________________ . And Little Kitty ate his food happily!”

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi dưới đây.

Hi! My name’s Thu. I’m in grade 5. My sister and I eat our breakfast at school. She wants some noodles and a hot drink. I would like some bread and some milk. We don’t have lunch at school. We have lunch at home. We have rice, chicken, cabbage and some apples for lunch. Apple is my favorite fruit.

1. What is her name?

_____________________

2. Where does she have breakfast?

_____________________

3. What would she like for breakfast?

_____________________

4. What is her favorite fruit?

_____________________

5. Where does she have lunch?

_____________________

II. Đáp án Đề thi tiếng Anh cuối kì 2 lớp 5

Khoanh tròn từ có cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại

1 - A; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - D;

Khoanh tròn chữ cái (A, B, C hoặc D) của từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thàn những câu.

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - C; 6 - D; 7 - B; 8 - A;

Hãy cho dạng đúng của từ in đầm vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau.

1. He is one of the best …………teacher………. in our school. TEACH

2.What is your ……………nationality………..? I’m Vietnamese. NATION

3. Hoa works very ……………well…………… at school and at home . GOOD

4. She comes from ………China………. CHINESE

Đọc câu truyện và chọn câu thích hợp dưới đây ( A – E) điền vào chỗ trống để hoàn
thành câu truyện.

1 - A; 2 - E; 3 - D; 4 - C; 5 - B;

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi dưới đây.

Hi! My name’s Thu. I’m in grade 5. My sister and I eat our breakfast at school. She wants some noodles and a hot drink. I would like some bread and some milk. We don’t have lunch at school. We have lunch at home. We have rice, chicken, cabbage and some apples for lunch. Apple is my favorite fruit.

1. What is her name?

____Her name is Thu.___

2. Where does she have breakfast?

______She has breakfast with her sister at school.____

3. What would she like for breakfast?

____She would like some bread and some milk._____

4. What is her favorite fruit?

____It's apple._____

5. Where does she have lunch?

______She has lunch at home.____

Hướng dẫn dịch

Xin chào! Tôi tên Thu. Tôi đang học lớp 5. Tôi và chị gái ăn sáng ở trường. Chị ấy muốn một ít mì và một thức uống nóng. Tôi muốn một ít bánh mì và một ít sữa. Chúng tôi không ăn trưa ở trường. Chúng tôi ăn trưa ở nhà. Chúng tôi có cơm, thịt gà, bắp cải và một ít táo cho bữa trưa. Táo là trái cây yêu thích của tôi.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh cuối kì 2 lớp 5 có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 5 cả năm khác nhau. Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập, giảng dạy.

Đánh giá bài viết
53 18.483
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm