Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi tiếng Anh cuối học kì 2 lớp 5 có đáp án

Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2021 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Khoanh tròn từ có cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại 

1. A. books B. rulers C. bags D. pencils

2. A. wear B. hear C. year D. near

3. A. fix B. fifteen C. of D. food

4. A. allow B. bag C. cat D. paddle

5. A. some B. come C. love D. home

Khoanh tròn chữ cái (A, B, C hoặc D) của từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành những câu.

1. What are we going to do? - _______________

A. Let we go camping

B. Why do we go camping?

C. What about going camping?

D. What about to go camping?

2. I don't like living in Sapa because it ___________

A. always rain

B. always to rain

C. rain always

D. always rains

3. My sister doesn't have _________

A. hair long black

B. long black hair

C. black long hair

D. black hair long

4. My father works ……….. an engineer for his factory.

A. for

B.at

C.as

D. of

5. Are you free ...... Friday evening?

A.in

B.at

C.on

D.from

6. Last Sunday we…………….in the sun, we ẹnjoyed a lot.

A. had great fun

B. have great fun

C. have funs

D. had great funs

7. ………………. you like to drink coffee? Yes, please.

A. What

B. Would

C. Want

D. How

8. I often watch football matches…………..Star Sports Channel.

A. on

B. in

C. at

D. of

Hãy cho dạng đúng của từ in đầm vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau.

1. He is one of the best …………………. in our school. TEACH

2.What is your ……………………..? I’m Vietnamese. NATION

3. Hoa works very ………………………… at school and at home . GOOD

4. She comes from ………………. CHINESE

Đọc câu truyện và chọn câu thích hợp dưới đây ( A – E) điền vào chỗ trống để hoàn thành câu truyện.

A.“Have some delicious hay, Kitty”

B. I love fish.

C. Now little Kitty was very very hungry

D. Then Kitty met Mr Rabbit.

E. “Come here, Kitty. Enjoy some leaf”

One morning, Kitty, a little cat got up and went to the dining room. His mother gave him a bowl of fish but he didn’t like it. “No fish any more, Mum”, said Kitty. He went out of the house and began to look for some new food. He met Mrs Cow at the barn. (1)_____________________________said the Cow. “No, thanks. I can’t eat them”, answered Kitty.

Little Kitty ran into the garden. There he met a snail eating a leaf. (2)____________

_______________said the snail. “Yuk. Leaves. No, thanks, Mr Snail I can’t eat leaves,” answered Little Kitty.

(3)___________________“Hi, Kitty. Have some carrots. It’s nice”, said Mr Rabbit. “Yuk. Carrot. No, thanks, Mr Rabbit! I can’t eat carrots,” answered Little Kitty.

(4)____________________________. He ran back to the dining room. “Mummy! Mummy! I’m very very hungry,” cried Kitty loudly. “Come on, Kitty! Have a bowl of fish,” said Mum. “Yum. Fish. (5)____________________ . And Little Kitty ate his food happily!”

ĐÁP ÁN

Mời bạn đọc truy cập: Tài liệu Tiếng Anh lớp 5 cả năm để tham khảo thêm nhiều tài liệu Lý thuyết + Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit và theo từng chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

Khoanh tròn từ có cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại

1 - A; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - D;

Khoanh tròn chữ cái (A, B, C hoặc D) của từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thàn những câu.

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - C; 6 - D; 7 - B; 8 - A;

Hãy cho dạng đúng của từ in đầm vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau.

1. He is one of the best …………teacher………. in our school. TEACH

2.What is your ……………nationality………..? I’m Vietnamese. NATION

3. Hoa works very ……………well…………… at school and at home . GOOD

4. She comes from ………China………. CHINESE

Đọc câu truyện và chọn câu thích hợp dưới đây ( A – E) điền vào chỗ trống để hoàn
thành câu truyện.

1 - A; 2 - E; 3 - D; 4 - C; 5 - B;

Trên đây là Đề thi tiếng Anh cuối kì 2 lớp 5 có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, .... Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập, giảng dạy.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
24 6.002
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm