Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 Family and Friends số 3

Đề thi tiếng Anh lớp 5 kì 2 Family and Friends có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh Family and Friends có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh ôn tập kiến thức những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Complete the sentences.

1. This chair is the ____ (good).

2. This movie is _____ than that movie (bad).

3. This comic is _____ than that comic (interesting)

4. That laptop is ____ than this laptop. (old)

5. The pink fan is _____ than that blue fan. (big)

Complete the sentence with many; much.

1. Did you bring ………………. luggage?

2. There aren’t ……………… passengers on the plane.

3. We don’t need to buy ……………….. food.

4. How………………….money do you have?

5. He has……………………toothbrushes.

Choose the correct answer to complete the sentence.

1. Let’s go/ going to the party.

2. How about make/ making a cake?

3. Why don’t you put/ putting in batteries?

4. Let’s open/ opening your presents.

5. Why don’t we dance/ dancing?

ĐÁP ÁN

Complete the sentences.

1. This chair is the __best_ (good).

2. This movie is ___worse__ than that movie (bad).

3. This comic is ___more interesting__ than that comic (interesting)

4. That laptop is __older__ than this laptop. (old)

5. The pink fan is __bigger___ than that blue fan. (big)

Complete the sentence with many; much.

1. Did you bring …………much……. luggage?

2. There aren’t ……many………… passengers on the plane.

3. We don’t need to buy ………much……….. food.

4. How……………much…….money do you have?

5. He has…………many…………toothbrushes.

Choose the correct answer to complete the sentence.

1. Let’s go/ going to the party.

2. How about make/ making a cake?

3. Why don’t you put/ putting in batteries?

4. Let’s open/ opening your presents.

5. Why don’t we dance/ dancing?

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kì 2 Family and Friends có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Đánh giá bài viết
9 1.179
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh

    Xem thêm