Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 có file nghe năm 2023 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2022 - 2023 - Đề 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 có file nghe

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the word that has the different stress

1. A. museum

B. pagoda

C. history

D. exciting

2. A. people

B. friendly

C. attract

D. seafood

3. A. vitamin

B. papaya

C. delicious

D. banana

4. A. noodles

B. carton

C. packet

D. ahead

II/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

1. N _ _ d _ e s

2. _ r _ p _ s

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

3. M _ s _ _ m

4. _ e a c _ _ r

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. Where is Phu Quoc Island? - It’s very __________ from here, about 1000 kilometers.

A. far

B. do

C. should

D. is

2. What’s the weather ____________ in the fall?

A. hot

B. cold

C. like

D. want

3. __________ eggs does Mary eat every week? - She eats four a week.

A. How much

B. How many

C. How long

D. How far

4. Let’s go to the post office! I want ______________.

A. to buy some apples

B. to see a movie

C. to buy some medicine

D. to send a letter

5. ________ you going to visit Da Nang this summer?

A. Do

B. Does

C. Are

D. Is

6. It _________ warm and foggy in Paris tomorrow.

A. is

B. was

C. will be

D. will is

IV/ Read and circle A, B or C

My name is Lan. I live in Quang Ninh Province. It is a big province in the north of Vietnam. There are four seasons here. It is wet in spring and it is hot in summer. It is cool in autumn and it is cold in winter. I like summer very much because it is usually in summer and I can go swimming. There are a lot of flowers everywhere too. In summer, I often swim in the sea, build sandcastles on the beach and have a boat cruise in Ha Long Bay. Summer is a special season in my homeland.

1. Quang Ninh is a big province in ____________ of Vietnam.

A. the south

B. the north

C. the center

2. There are ___________ seasons here.

A. one

B. two

C. four

3. Lan likes ___________.

A. spring

B. autumn

C. summer

4. It is often _________ in summer.

A. hot and sunny

B. wet and hot

C. sunny and cool

5. In summer, there are a lot of __________ everywhere.

A. rain

B. wind

C. flowers

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. won’t/ She/ that/ on/ day/ go/ anywhere/./

_____________________________________________

2. My/ went/ mother/ shopping/ yesterday/./

_____________________________________________

3. bigger/ New York/ Hoi An./ is/ than/

_____________________________________________

VI/ Listen and complete the sentences

1. Henry thinks Hoi An Ancient Town is more _________ than he expected.

2. Ben thinks Ha Noi is more _________ than he expected.

3. Nana thinks Ha Long Bay is more __________ than she expected.

4. Mimi thinks Hue is more ____________ she expected

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2

I/ Choose the word that has the different stress

1. C

2. C

3. A

4. D

II/ Look at the picture and complete the words

1. Noodles

2. Grapes

3. Museum

4. Teacher

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. C

3. B

4. D

5. C

6. C

IV/ Read and circle A, B or C

1. B

2. C

3. C

4. A

5. C

Hướng dẫn dịch

Tôi tên là Lan. Tôi sống ở tỉnh Quảng Ninh. Đó là một tỉnh lớn ở phía bắc của Việt Nam. Có bốn mùa ở đây. Trời ẩm ướt vào mùa xuân và nóng vào mùa hè. Trời mát vào mùa thu và lạnh vào mùa đông. Tôi thích mùa hè rất nhiều bởi vì nó thường là mùa hè và tôi có thể đi bơi. Có rất nhiều hoa ở khắp mọi nơi quá. Vào mùa hè, tôi thường bơi ở biển, xây lâu đài cát trên bãi biển và đi du ngoạn bằng thuyền ở Vịnh Hạ Long. Mùa hè là một mùa đặc biệt ở quê hương tôi.

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. She won’t go anywhere on that day.

2. My mother went shopping yesterday.

3. New York is bigger than Hoi An.

VI/ Listen and complete the sentences

1. traditional

2. attractive

3. beautiful

4. interesting

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề 2 (có file nghe). Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh học kì 2 lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2023 - Đề 3 MỚI

Đánh giá bài viết
22 5.080
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm