Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 32

Bài tập ôn tập Unit 19 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 32 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 19 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 32

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. worker

B. attractive

C. doctor

D. teacher

2. A. river

B. ocean

C. expect

D. sea

3. A. interesting

B. going

C. swimming

D. buying

II/ Give the correct form of the words in brackets

1. The weather is (beauty) _______________ today.

2. It is (interest) _______________ to go to the zoo.

3. The local people were (friend) _______________.

4. August is the (rain) _______________ season in Vietnam.

5. She (usual) _______________ goes to Dam Sen Park.

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. What’s summer ____________ in New York?

A. likes

B. liking

C. like

D. to like

2. ____________ would like to visit, a museum or a pagoda?

A. Which place

B. Who

C. How many

D. How much

3. We went to Ho Chi Minh city ____________.

A. by an plane

B. by plane

C. by a plane

D. by the plane

4. We can’t go for a picnic ___________ the weather is rainy.

A. unless

B. if

C. if only

D. in case

5. Which one is ___________, Vietnam or Singapore?

A. big

B. bigger

C. the bigger

D. biger

6. How much __________ do you want?

A. an sugar

B. a sugar

C. sugar

D. sugars

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 32

I/ Choose the odd one out

1. B

2. C

3. A

II/ Give the correct form of the words in brackets

1.The weather is (beauty) ____beautiful___________ today.

2.It is (interest) _____interesting__________ to go to the zoo.

3.The local people were (friend) ______friendly_________.

4.August is the (rain) _____rainy__________ season in Vietnam.

5.She (usual) ______usually_________ goes to Dam Sen Park.

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. A

3. C

4. B

5. B

6. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 32. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 31, Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit?... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.170
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm