Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 19

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 11 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 19 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 11 và Unit 12 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 19

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. chicken

B. cabbage

C. pork

D. beef

2. A. stove

B. cold

C. hot

D. big

3. A. potato

B. tomato

C. cucumber

D. knife

Exercise 2: Complete the sentence with the words in the box

backache

matter

medicines

should

eat

1. I don’t want to __________ anything. I have a toothache

2. My mother has a _________. She shouldn’t do hard work.

3. Linda is tired. She _________ take a rest

4. What ‘s the ________ with her? - She has a cold

5. You have a high fever. You should relax and take some ________.

Exercise 3: Complete the words

1. _ roblem

1. _ octor

2. r_st

2. hea_y

3. fev_r

3. m _ tter

Exercise 4: Correct the mistakes

1. I have pain in my ear.

___________________________________________________

2. My sister have a fever

___________________________________________________

3. Laura should eats a lot of fruits

___________________________________________________

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. why/ he/ the/ tree/ shouldn’t/ climb/ ?/

___________________________________________________

2. swimming/ river./ is/ the/ in/ Mary

___________________________________________________

3. with/ don’t/ James!/ play/ matches,/ the/

___________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 19

Exercise 1: Choose the odd one out

1. B

2. A

3. D

Exercise 2: Complete the sentence with the words in the box

1. eat

2. backache

3. should

4. matter

5. medicines

Exercise 3: Complete the words

1. problem

1. doctor

2. rest

2. heavy

3. fever

3. matter

Exercise 4: Correct the mistakes

1. pain => a pain

2. have => has

3. eats =< eat

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Why he shouldn’t climb the tree?

2. Mary is swimming in the river

3. Don’t play with the matches, James!

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 19. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 699
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm