Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 nâng cao: What will the weather like be tomorrow?

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 18 lớp 5 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 nâng cao: What will the weather like be tomorrow? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 30 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 18 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 nâng cao: What will the weather like be tomorrow?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. dry

B. stormy

C. foggy

D. happy

2. A. summer

B. student

C. unhappy

D. umbrella

3. A. exciting

B. interesting

C. expensive

D. bridge

II/ Write

0. rain

-> rainy

1. sun

-> ___________

2. fog

-> ___________

3. wind

-> ___________

4. cloud

-> ___________

5. storm

-> ___________

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. What do you do _________ spring?

A. on

B. in

C. at

D. of

2. It’s warm in Hanoi today. You __________ need to wear this coat.

A. are

B. are not

C. do

D. don’t

3. Lucky often ___________ badminton in fall.

A. goes

B. runs

C. play

D. plays

4. __________ you going to visit Hue this summer?

A. Do

B. Does

C. Are

D. Is

5. There are four ___________ in a year.

A. spring

B. summer

C. seasons

D. winter

IV/ Read the following text and choose the best answer (A, B, C or D)

Last Monday afternoon, Fred came home (1) ________ school with a headache. He didn’t do his homework. He (2) ________ watch TV. He only wanted to go to (3) ________. He was tired and his head was (4) ________. His mother took him some rice to eat. But he wasn’t hungry. He only had some fruits and some orange juice. Then he went to sleep. What a (5) ________ day.

1. A. to

B. from

C. between

D. and

2. A. doesn’t

B. isn’t

C. don’t

D. didn’t

3. A. bed

B. zoo

C. school

D. class

4. A. cold

B. cool

C. hot

D. sunny

5. A. wonderful

B. terrible

C. happy

D. great

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. favorite/ season/ Their/ winter/ is/ ./

_____________________________________________

2. I/ swimming/ in/ summer/ like/./

_____________________________________________

3. rain./ can’t/ I/ today/ heavy/ go/ because/of/ the/ to/ school/

_____________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 nâng cao

I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A

2. B

3. A

II/ Write

0. rain

-> rainy

1. sun

-> sunny

2. fog

-> foggy

3. wind

-> windy

4. cloud

-> cloudy

5. storm

-> stormy

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. D

3. D

4. C

5. C

IV/ Read the following text and choose the best answer (A, B, C or D)

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. Their favorite season is winter

2. I like swimming in summer

3. I can’t go to school today because of the heavy rain.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 nâng cao: What will the weather like be tomorrow? Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như  Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 nâng cao: What would you like to eat?, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 nâng cao: Where’s the post office? .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 858
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm