Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 5: What did you see at the zoo?

Bài tập từ vựng Unit 9 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 5: What did you see at the zoo? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 5: What are you reading? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 5 Unit 9 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 5: What did you see at the zoo?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 5: What did you see at the zoo?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and circle the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 5: What did you see at the zoo?

A. Monkey

B. Ant

C. Tiger

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 5: What did you see at the zoo?

A. Monkey

B. Cock

C. Gorilla

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 5: What did you see at the zoo?

A. Python

B. Peacock

C. Rabbit

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 5: What did you see at the zoo?

A. Turtle

B. Dragon

C. Crocodile

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 5: What did you see at the zoo?

A. Parrot

B. Mouse

C. Crow

Exercise 2: Read and match

1. The tigers roared

A. beautifully

2. The pythons moved

B. loudly

3. The birds sang

C. quickly

4. The zebras ran

D. slowly

Exercise 3: Choose the word that has the different main stress

1. A. yesterday

B. elephant

C. crocodile

D. gorilla

2. A. around

B. monkey

C. quickly

D. circus

3. A. rabbit

B. panda

C. tiger

D. giraffe

Exercise 4: Complete the sentences with the words in the box

because

bears

scary

zoo

picnic

1. I saw some big ______ at Thu Le Zoo last week

2. Phong and his friends are having a _________ in Dam Sen Park

3. I love elephants _________ they are helpful and strong

4. When I was at the _________, I saw some monkeys throwing banana peels to one another

5. Mary doesn’t like crocodiles because they look so _________.

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 5

Exercise 1: Look at the picture and circle the correct answer

1. A

2. C

3. B

4. C

5. A

Exercise 2: Read and match

1. B

2. D

3. A

4. C

Exercise 3: Choose the word that has the different main stress

1. D

2. A

3. D

Exercise 4: Complete the sentences with the words in the box

1. bears

2. picnic

3. because

4. zoo

5. scary

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 5: What did you see at the zoo?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 nâng cao: What are you reading?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm